Metode (Søjle 1 - Ledelsesfaglige grundmoduler) / Social Science Method

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9228301.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9228302.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Lene Aarøe, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse
Studerende som tidligere har fulgt faget Metode, 3 ECTS, kan pga det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag.

Formål og sigte:
Faget har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om samfundsvidenskabelig metode og kriterierne for gode samfundsvidenskabelige undersøgelser.
Følgende spørgsmål behandles:
Hvad er en samfundsvidenskabelig problemstilling, hvordan kan den analyseres og med hvilke data, samt hvordan afrapporteres analyseresultaterne?
Faget giver de studerende kompetencer til selvstændigt at kunne foretage undersøgelser og afrapportere  samfundsvidenskabelige problemstillinger. Faget er i særlig grad relevant for studerende, der arbejder med udrednings- og evalueringsopgaver samt studerende, der allerede har opnået en mere fagspecifik ballast på studiet og skal i gang med den afsluttende masteropgave. Faget giver således de basale metodiske indsigter og færdigheder, der skal anvendes i den afsluttende masteropgave.


Indhold:
- Samfundsvidenskabelige problemstillinger 
- Undersøgelsesdesign
- Indsamling og analyse af kvantitative data 
- Indsamling og analyse af kvalitative data 
- Fremstilling af resultater i rapport eller opgave

Målbeskrivelse:
Ved fagets afslutning kan den studerende:

Demonstrere viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
- Opstille relevante samfundsvidenskabelige problemstillinger.
- Opstille et videnskabeligt undersøgelsesdesign

Demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at:
- Diskutere fordele og ulemper ved forskellige dataindsamlingsstrategier
- Diskutere fordele og ulemper ved forskellige analysestrategier

Demonstrere kompetence, således at de er i stand til at:
- Afrapportere resultaterne af samfundsvidenskabelige analyser
- Vurdere kvaliteten af samfundsvidenskabelige analyser

Litteratur:
Grundbog: Lotte Bøgh Andersen, Kasper Møller Hansen og Robert Klemmensen (red.) Metoder i Statskundskab, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2012
Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.


Undervisningstidspunkt:
Faget udbydes i Odense
Faget indeholder 30 timers undervisning

Undervisningsform:
Forelæsning kombineret med praktiske øvelser i grupper og dialogbaseret undervisning, 8 mødegange á 3 timer og 45 min.
Faget undervises på dansk.
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr ECTS; i alt 135 timer. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 45 Gruppearbejde: 0 Forberedelse af præsentation: 0 Eksamensforberedelse og Eksamen: 60 = I ALT 135  

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: maj/juni
Omprøve: august
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Synopsis. Ekstern censur, 7-trins-skalaen.

Supplerende information til prøveform:
Individuelt udformet synopsis afleveres digitalt via Blackboard. En synopsis er maximalt 8 normalsider à 2400 anslag, eksklusiv for­side, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men inklusiv evt. bilag og ophold mellem ord og tegn. Synopsen skal rumme en indledning, hvor problemstillingen motiveres og afgrænses (1 side), en kort beskrivelse af den teoretiske indfaldsvinkel og eventuelle hypoteser (1 side), grundige metodiske overvejelser omkring undersøgelsesdesign, dataindsamling og analysestrategi (4-5 sider) samt en kort afsluttende sammenfatning og perspektivering (½ -1 side). Synopsen kan tage udgangspunkt i såvel en teoretisk som en praktisk begrundet problemstilling (sidstnævnte anbefales).Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Århus