Bachelorprojekt - Jura på deltid / Bachelor Thesis

Studienævn for Jura, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9321301.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 15 ECTS / 0.250 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9321302.Godkendt: 03-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Rikke Gottrup, Juridisk Institut.

Forudsætninger:
Gennemført 1.-9. semester på jura på deltid-uddannelsen eller tilsvarende forudsætninger.
Have grundlæggende færdigheder i forhold til (juridisk) retskilde- og litteratursøgning.

Formål og sigte:
Formålet med bachelorprojektet er at give den studerende kompetencer til selvstændigt at håndtere en juridisk problemstilling og til at arbejde dybdegående og systematisk med et større projekt.  Den studerende opnår endvidere kompetencer til at reflektere over egne arbejdsprocesser og til at forholde sig kritisk til resultatet af sit eget arbejde.

Via arbejdet med bachelorprojektet opnår den studerende færdigheder i at anvende juridisk(e) metode(r) og i at afgrænse og strukturere et projekt. Den studerende opnår endvidere færdigheder i at identificere, analysere og reflektere over grundlæggende problemstillinger inden for et udvalgt fagområde samt i at formidle disse analyser og refleksioner skriftligt.

I forhold til det valgte emne opnår den studerende en indgående viden, ligesom den studerendes metodeforståelse- og bevidsthed skærpes.

Bachelorprojektet afslutter den studerendes bacheloruddannelse, og arbejdet med bachelorprojektet tager afsæt i og bygger videre på den faglige viden, og de metodiske færdigheder og kompetencer, som er opnået på bacheloruddannelsens forudgående fag.

Indhold:
Udarbejdelse af et skriftligt projekt inden for et selvvalgt, afgrænset juridisk emne under vejledning af en underviser. Det faglige indhold defineres af den valgte problemstilling og fastlægges af de studerende selv i samarbejde med vejlederen.

Projektets emne skal ligge inden for den juridiske uddannelses fagområder.
Emnet kan have et teoretisk udgangspunkt eller et praktisk udgangspunkt med involvering af en ekstern virksomhed eller institution. I sidstnævnte tilfælde skal kontakten til virksomheden gå gennem universitetet.

Emnevalg skal foretages inden henholdsvis første fredag i december (for studerende, der ønsker at aflevere bachelorprojekt i maj) og første fredag i juni (for studerende, der ønsker at aflevere bachelorprojekt i december). Elektronisk blanket til emnevalg findes på uddannelsens hjemmeside. På baggrund af de indsendte ønsker til emne tildeles en vejleder.

Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af max 2 studerende.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal være i stand til selvstændigt at:
  • Udarbejde, afgrænse og formulere en præcis, relevant problemstilling, der ligger inden for det juridiske område.
  • Tilvejebringe relevante (rets)kilder i relation til det valgte emne.
  • Oparbejde og demonstrere kendskab til den retlige regulering og videnskabelige teori af relevans for den valgte problemstilling.
  • Anvende den oparbejdede viden i forhold til besvarelsen af den valgte problemstilling.
  • Analysere de relevante (rets)kilder gennem hensigtsmæssig anvendelse af relevante metoder.
  • Diskutere og reflektere over (rets)kildernes anvendelse i forhold til den konkrete problemstilling.
  • Udarbejde en skriftlig opgave, der i sin form og indhold fremstår struktureret, velskrevet og meningsfuld for læseren.

Litteratur:
Afhænger af det valgte emne. Den studerende forventes at inddrage videnskabelig litteratur udover det tidligere gennemgåede pensum.

Undervisningstidspunkt:
Bachelorprojektet afvikles normalt på 10. semester, men udbydes både i forårssemesteret og i efterårssemesteret med efterfølgende mundtligt forsvar i juni og januar.

For bachelorforløb, der afvikles i forårssemesteret, afholdes et indledende informationsmøde i november. For bachelorforløbet, der afvikles i efterårssemesteret arrangeres intet indledende informationsmøde.

Undervisningsform:
Da formålet med faget er, at den studerende får lejlighed til at demonstrere viden og færdigheder som beskrevet under målbeskrivelsen, arbejder den studerende selvstændigt med et selvvalgt juridisk emne. Til støtte for det selvstændige arbejde ydes dog vejledning. Se nærmere herom i ”Vejledning til BA-projektskrivning” (findes på uddannelsens hjemmeside).

Omfanget af vejledningen bestemmes efter den enkelte studerendes (og projektets) behov. Dog bør vejledningen ikke overstige 2,5 timer, inkl. vejleders forberedelse (3,5 timer ved samarbejde mellem 2 studerende).

Vejledningen foregår som udgangspunkt ved møder mellem den studerende og vejlederen, men kan efter aftale med vejleder også foregå via mail eller telefonisk.

Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet
Timer
Selvstændigt struktureret projektarbejde
370
Vejledning (forberedelse og deltagelse)
15
Mundtligt forsvar (forberedelse og deltagelse)
20
Total
405

Eksamenstidspunkt:
Afhængig af hvornår projektet skrives, skal dette afleveres senest anden fredag i maj eller anden fredag i december kl. 12.00 med henblik på eksamination i juni/januar.

Afleveres der ikke inden for fristen, tæller dette som et eksamensforsøg, såfremt man er tilmeldt bachelorprojektskrivningen i det pågældende semester.

Ved omprøve indleverer den studerende et bachelorprojekt, der kan udarbejdes på baggrund af samme eller en ny problemformulering. For sommerprøven gælder, at problemformuleringen for det nye bachelorprojekt skal aftales med vejleder inden udgangen af juni og projektet indleveres til bedømmelse senest medio august. Det mundtlige forsvar afholdes så vidt muligt inden udgangen af august. For vinterprøven gælder, at problemformuleringen for det nye bachelorprojekt skal aftales med vejleder inden udgangen af januar og projektet indleveres til bedømmelse senest medio marts. Det mundtlige forsvar afholdes så vidt muligt inden udgangen af marts. Der ydes som udgangspunkt ikke yderligere vejledning i forbindelse med udarbejdelse af det nye projekt.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisningen i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven. Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Den studerende skal samtidig selv sørge for at tilmelde sig omprøven i faget via studenter selvbetjeningen i tilmeldingsperioden.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig opgave (med mundtligt forsvar).

Supplerende information til prøveform:
Bachelorprojekt udarbejdet af én studerende skal have et omfang på ca. 60.000 anslag (20 - 25 sider). For 2 studerende skal omfanget være ca. 84.000 anslag (30 - 35 sider). Projektet skal overholde de for bachelorprojekter gældende formkrav, der fremgår af "Vejledning til BA-projektskrivning" (findes på uddannelsens hjemmeside).

Det udarbejdede projekt afleveres elektronisk via SDU Assignment. Samtidig udfyldes og indsendes en elektronisk titelblanket indeholdende projektets danske og engelske titel.

Det mundtlige forsvar tager udgangspunkt i det skrevne arbejde. Ved starten af det mundtlige forsvar får den studerende mulighed for at kommentere det skriftlige arbejde, særlig med henblik på eventuelle mangler eller unøjagtigheder. Eksaminationen omfatter endvidere supplerende spørgsmål inden for teoretiske, metodemæssige og eventuelt praktiske emner med tilknytning til den indleverede opgave.

Er projektet udarbejdet af to studerende, skal det angives, hvilke dele af projektet hver enkelt er ansvarlig for. Dog kan indledning, resume og konklusion være fælles. De studerende eksamineres hver for sig med udgangspunkt i hele projektet, og øvrige gruppedeltagere, der ikke selv er eksamineret, har ikke adgang til at overvære eksaminationen. Der gives en individuel bedømmelse.

Forsvaret vil normalt ikke kunne udstrækkes ud over 30 minutter pr. studerende inkl. votering.

Den sproglige klarhed og sikkerhed tillægges en direkte selvstændig betydning for bedømmelsen.

Studier:
Jura BA på deltid
10. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense