Folkeret / International Law

Studienævn for Jura, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9320911.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9320912.Godkendt: 06-09-16.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Bugge Thorbjørn Daniel, Juridisk Institut.

Forudsætninger:
Ingen.


Formål og sigte:
Formålet med undervisningen i folkeret er at give de studerende et grundlag for at identificere og anvende relevante folkeretlige regler, og på denne baggrund analysere retlige aspekter af internationale forhold. Folkeretten vedrører primært staters retsforhold og har derfor ikke umiddelbart direkte sammenhæng med andre juridiske fag. Statsretten regulerer den nationale tilgang til folkeretten og EU-retten tager udgangspunkt i folkeret. Når dette er sagt ligger der folkeretlige forpligtelser bag mange nationale regler.

De studerende får viden om det folkeretlige retssystems karakteristika og funktion. De studerende får endvidere færdighed i anvendelse af juridisk metode i forhold til internationale retskilder og får herved kompetence til at identificere og analysere retlige aspekter af internationale forhold.

Indhold:
Folkeretten som retssystem adskiller sig på en række områder væsentligt fra national ret. Blandt andet kan nævnes en uvant retlig struktur, andre aktører, særlige retskildeproblematikker, fortolkningsregler, national gennemførelse af folkeretlige forpligtelser, samt forholdet mellem ret og politik, som dette kommer til udtryk i folkerettens karakteristika og grundlæggende principper. I undervisningens første del vil blive lagt vægt på disse generelle problemstillinger. 

De folkeretlige regler bliver behandlet med udgangspunkt i følgende tredeling: primære, sekundære og tertiære regler. Primære regler, der findes i traktater såvel som sædvaner, beskriver materielle rettigheder og forpligtelser. Disse omfatter især:

 • Magtanvendelsesforbuddet 
 • Interventionsforbuddet 
 • Folkenes selvbestemmelsesret 
 • Territorium 
 • Havret
 • Internationale forbrydelser
 • Krigens folkeret 
 • Humanitære regler 

Sekundære regler beskriver mulighederne for at gøre ansvar gældende overfor (mulige) krænkelser af de primære regler. Tertiære regler omfatter processuelle regler for løsning af konflikter, typisk i regi af internationale organisationer. 

På baggrund af det angivne pensum i kombination med udleverede arbejdssedler tilstræbes i undervisningen dels at give overordnet overblik og dels nærmere at præsentere og analysere enkelte problemstillinger.

Målbeskrivelse:
Målet med faget er at sætte de studerende i stand til:
 • generelt at beskrive det folkeretlige retssystem og sammenholde dets karakteristika med andre (især nationale) retssystemer,
 • at forklare forskelle mellem andre (nationale) retssystemer og det folkeretlige retssystem,
 • at identificere folkeretlige problemstillinger,
 • at identificere relevante folkeretlige regler til løsning af folkeretlige problemstillinger,
 • at beskrive karakteren af de relevante regler ud fra den folkeretlige retskildelære
 • at sammenfatte indholdet af folkeretlige regler,
 • at forklare folkeretlige reglers placering i det folkeretlige retssystem og på denne baggrund diskutere deres funktion
 • at anvende folkeretlige regler til løsning af konkrete problemstillinger

Litteratur:
Oplyses før semesterstart - Relevante retskilder kan findes på fagets Blackboard-side 
Henvisninger til relevante domme fra Den internationale Domstol kan findes i lærebogen, samt i udleverede arbejdspapirer.

Undervisningstidspunkt:
Forår.


Skemalagt undervisning:
3 x 7 forelæsningstimer (i alt 21 lektioner).

Undervisningen foregår om lørdagen.

Undervisningsform:
Deltagerne opfordres til generelt at orientere sig om internationale retlige/politiske forhold. Parallelt med forelæsningerne bør deltagerne arbejde med de relevante arbejdspapirer og andre aktiviteter, der er tilgængelige på fagets Blackboard-side.

Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet
Timer
Forelæsning
21
Forberedelse
73 2/3
Eksamensforberedelse
40
Eksamen
1/3
Total
135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni og januar. Omprøven i august og februar.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisningen i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven. Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Den studerende skal selv sørge for at tilmelde sig omprøven i faget via studenter selvbetjeningen i tilmeldingsperioden.


Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig.

Supplerende information til prøveform:
20 minutters mundtlig eksamen u/ forberedelsestid.

Eksamen tager udgangspunkt i et ukendt spørgsmål indenfor pensum. Spørgsmålet indeholder en generel overskrift og er suppleret med tre underpunkter. Det forventes, i overensstemmelse med målbeskrivelsen, at de studerende beskriver og sammenfatter de folkeretlige regler indenfor alle underpunkterne, forklarer disse reglers funktion, samt på baggrund af konkrete spørgsmål anvender disse regler på konkrete problemstillinger.

Studier:
Jura BA på deltid
8. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense