Obligationsret / Law of Obligation

Studienævn for Jura, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9322411.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9322412.Godkendt: 03-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Forskningsprofessor med særlige opgaver Kim Østergaard, Juridisk Institut.

Forudsætninger:
Grundlæggende kendskab til juridisk metode, formueret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse.

Formål og sigte:
Faget vedrører obligationsrettens almindelige og specielle del. Obligationsretten er læren om skyldforhold generelt, og obligationsrettens regler og principper er flere steder kodificeret i formueretlige love.

Formålet med faget er at give den studerende viden om og forståelse for den generelle retlige regulering af forholdet mellem to eller flere kontraktparter og sammenhængen mellem obligationsretten og de formueretlige specialdiscipliner. De studerende skal i den forbindelse opnå forståelse for obligationsrettens almindelige og specielle grundsætninger, og hvilken betydning det har ved løsningen af  obligationsretlige problemstillinger. Faget omfatter endvidere produktansvar, der normalt rubriceres som et deliktsretligt anliggende. Faget sigter mod at give den studerende færdigheder til at kunne identificere obligationsretlige problemstillinger samt til at kunne udfinde og anvende de relevante obligationsretlige regler og/eller principper til løsning af disse. Hermed opnår den studerende kompetence til at forebygge og/eller løse obligationsretlige konflikter.

Faget bygger videre på den viden, den studerende har opnået i fagene Juridisk metode, Formueret samt Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse og giver et fagligt fundament for de formueretlige valgfag, der udbydes på Cand.jur.- uddannelsen. Det er således en forudsætning, at den studerende er bekendt hermed for at sikre den fornødne progression i uddannelsen.

Indhold:
Faget omfatter følgende emner:
  • Real- og pengeydelser i skyldforhold
  • Fortolkning og aftalesupplering
  • Gensidighed, samtidighed og risiko
  • Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser
  • Direkte krav
  • Produktansvar
  • Debitor- og kreditorskifte
  • Ophørsmåder, herunder passivitet og forældelse

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende skal kunne identificere, kategorisere og analysere forskellige obligationsretlige problemstillinger og i forlængelse heraf kunne udfinde de regler og/eller principper, som er relevante i relation til disse problemstillinger. Den studerende skal endvidere kunne anvende disse regler og principper til løsningen af konkrete problemstillinger inden for det obligationsretlige område og skal i den forbindelse kunne bedømme forskellige juridiske løsningsmuligheder, argumentere for valget af løsningsforslag samt formidle dette skriftligt på en klar velstruktureret og sammenhængende måde. Den studerende skal således kunne anvende den retsdogmatiske metode.

Litteratur:
Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, seneste udgave, Thomson Reuters.
Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen, Lærebog i obligationsret II, seneste udgave, Thomson Reuters.
Der anvendes altid de seneste udgaver af litteraturen. De ovenfor anførte udgaver er de på tidspunktet for fagbeskrivelsens udfærdigelse kendte. Supplerende litteratur og andet materiale (oplyses ved semesterstart).

Undervisningstidspunkt:
Forår.
Skemalagt undervisning:
5 x 7 konfrontationsstimer (i alt 35 konfrontationstimer). Derudover vil der være mulighed for frivilligt at deltage i en gennemgang af prøveeksamensopgaver (op til 3 timer) på en 6 undervisningsgang.
Undervisningen foregår om lørdagen.

Undervisningsform:
For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget, tilrettelægges undervisningen som forelæsninger over pensum. I undervisningen indgår i mindre omfang opgaveløsning og -gennemgang.

Det planlægges, at undervisningen tilrettelægges som blended learning med henblik på i et stigende omfang at sikre fagets læringsmål, herunder med videooptagelser, hvor fagets grundlæggende teori gennemgås og supplerende skemalagte undervisningstimer, hvor den gennemgåede teori søges omsat til konkrete problemstillinger via case-arbejde (opgaveløsning) og skriveøvelser, og hvor udvalgte problemstillinger udbydes og diskuteres. De skemalagte undervisningstimer vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet i Odense og sideløbende hermed som fjernundervisning, idet undervisningen vil blive livecastet.

Der vil som led i undervisningen blive stillet to eksamenslignende opgavesæt, som den studerende frivilligt kan aflevere og få rettet.

Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
35
Forberedelse til konfrontationstimer
175
Eksamensforberedelse
56
Skriftlig eksamen
4
Total
270

Undervisningen foregår ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet, Odense og sideløbende hermed som fjernundervisning, idet under­visningen vil blive livecastet.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni. Omprøve i august.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisningen i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven. Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Den studerende skal selv sørge for at tilmelde sig omprøven i faget via studenter selvbetjeningen i tilmeldingsperioden.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig med PC.

Supplerende information til prøveform:
Den studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler.

----------------------------------

Varighed:  4 timer.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internet er nødvendig.
Udlevering af opgaven: Fysisk i eksamenslokalet.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU-assignment i kurset i Blackboard. Besvarelsen kan IKKE suppleres med håndskrevne bilag.
Omfang: Ingen begrænsninger.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Studier:
Jura BA på deltid
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense