Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse / Finance Law and Private Law Enforcement

Studienævn for Jura, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9322501.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 15 ECTS / 0.250 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9322502.Godkendt: 03-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Jakob Juul-Sandberg, Juridisk Institut.

Forudsætninger:
Det forventes, at den studerende har et grundlæggende kendskab til aftale-, købe- og erstatningsret, fx fra faget Formueret på uddannelsens 5. semester.


Formål og sigte:
Faget har til formål at give de studerende viden om grundbegreber og regler inden for retsområderne tingsret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse. Formålet er endvidere at videreudvikle de studerendes færdigheder i at identificere, analysere og vurdere konkrete retsforhold i lyset af de relevante retsregler. I den forbindelse opnår de studerende færdigheder i at anvende juridisk metode til at vurdere teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger inden for tingsret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse. Endelig videreudvikles de studerendes færdigheder i at formulere og formidle tingsretlige, kreditretlige og insolvensretlige problemstillinger og løsningsmodeller. De studerende opnår herved kompetence til at løse eller forebygge uoverensstemmelser mellem parterne inden for de ovennævnte områder.

Faget bygger videre på faget Formueret på uddannelsens 5. semester. Faget danner endvidere grundlag for dele af faget Obligationsret, som udbydes sideløbende og faget Selskabsret, der udbydes på uddannelsens 9. semester.

Indhold:
Det centrale i modulet tingsret er de tingsretlige problemstillinger vedrørende løsøre.
Det centrale i modulet kreditsikring er de i dansk ret anerkendte traditionelle kreditsikringsformer panteret, kaution samt ejendomsforbehold.

Det centrale i modulet civil tvangsfuldbyrdelse er individualforfølgning (særlig udlæg) og universalforfølgning (rekonstruktion og konkurs).


Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålene for faget, at de studerende bliver i stand til at kunne:
 • beskrive og anvende de juridiske grundbegreber og regler inden for tingsret generelt og specifikt inden for panteret og ejendomsforbehold samt de juridiske grundbegreber inden for kaution. Endvidere skal de studerende kunne beskrive og anvende de juridiske grundbegreber og regler inden for tvangsfuldbyrdelse af civile krav ved udlæg, konkurs og lignende områder.
 • bedømme om fakta i en konkret situation/ case er relevante eller irrelevante for en juridisk problemstilling
 • identificere problemstillinger inden for fagets centrale områder
 • anvende juridiske argumentationsteknikker
 • formulere sig skriftligt klart og juridisk relevant og dermed kunne formidle tingsretlige, kreditretlige og insolvensretlige problemstillinger og løsningsmodeller
 • anvende den juridiske metode, herunder de tingsretlige, kreditretlige og insolvensretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret case
 • forudsige den juridisk korrekte løsning på en problemstilling/case, som den må kunne forventes at blive, såfremt problemstillingen skulle afgøres af en domstol eller lign.

Litteratur:
 • Peter Mortensen, Sikkerhed i fast ejendom, seneste udgave, Forlaget Pejus.
 • Anders Ørgaard, Sikkerhed i løsøre, seneste udgave, Karnov Group.
 • Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen, Sikkerhed i fordringer, seneste udgave, Karnov Group.
 • Hans Viggo Godsk Pedersen: Kaution, seneste udgave, Jurist- og Økonomiforbundets forlag.
 • Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen: Kreditorforfølgning, seneste udgave, Karnov Group.
 • Udvalgte tingsretlige problemstillinger, materiale udarbejdet af Nis Jul Clausen (udleveres)
 • Evt. supplerende litteratur og andet materiale (oplyses ved semesterstart).


Undervisningstidspunkt:
Forår.


Skemalagt undervisning:
35 undervisningstimer fordelt således: 5 x 7 timer. Derudover vil der være mulighed for frivilligt at deltage i en gennemgang af prøveeksamensopgaver (op til 3 timer) på en 6. undervisningsgang.
Undervisningen foregår om lørdagen.

Undervisningsform:
For at opfylde læringsmålene er undervisningen tilrettelagt på følgende måde:
Med videooptagelser, hvor fagets grundlæggende teori gennemgås.
Med supplerende skemalagte undervisningstimer, hvor den gennemgåede teori søges omsat til konkrete problemstillinger via case-arbejde (opgaveløsning) og skriveøvelser, og hvor udvalgte problemstillinger udbydes og diskuteres. De skemalagte undervisningstimer vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet i Odense og sideløbende hermed som fjernundervisning, idet undervisningen vil blive livecastet.


Der vil som led i undervisningen blive stillet et eksamenslignende opgavesæt, som den studerende frivilligt kan aflevere og herefter få rettet og kommenteret. Disse øvelsesopgaver har til formål at træne de studerende i at løse en sammenhængende opgave, som ligner en situation/opgave, som de skal løse til eksamen samt i deres senere virke.

Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:


Aktivitet
Timer
Asynkrone læringsaktiviteter
25
(videooptagelser)
100
Kontrontationstimer og forberedelse til konfrontationstimer
205
Forberedelse af frivillig afleveringsopgave
15
Eksamensforberedelse
56
Eksamen
4
Total
405


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni og januar. Omprøven i august og februar.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisningen i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven. Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Den studerende skal selv sørge for at tilmelde sig omprøven i faget via studenter selvbetjeningen i tilmeldingsperioden.


Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig med PC.


Supplerende information til prøveform:
Den studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler.

Den skriftlige prøve har form af et antal cases, hvor den studerende ud fra konkrete spørgsmål skal demonstrere sin opfyldelse af læringsmålene for faget.

-------------------------------

Varighed: 4 timer.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internet er nødvendig.
Udlevering af opgaven: Fysisk i eksamenslokalet.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kurset i blackboard. Besvarelsen kan IKKE suppleres med håndskrevne bilag.
Omfang: Ingen begrænsninger.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Studier:
Jura BA på deltid
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense