Forvaltningsret / Administrativ Law

Studienævn for Jura, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8941601.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 20 ECTS / 0.333 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8941602.Godkendt: 03-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Rikke Gottrup, Juridisk Institut.

Forudsætninger:
Faget forudsætter et vist kendskab til grundlæggende retsprincipper i forfatningsretten samt juridisk metode.


Formål og sigte:
Faget Forvaltningsret omfatter de retsregler, der regulerer det indbyrdes forhold mellem forvaltningsmyndigheder og de regler, der regulerer myndighedernes forhold til borgerne og virksomheder. Da enhver borger eller virksomhed nødvendigvis må være i jævnlig forbindelse med myndigheder, og da en stor del af de juridiske kandidater finder ansættelse i den offentlige forvaltning eller virksomheder i kontakt med forvaltningen, er faget et af de centrale juridiske emner, der er gjort obligatoriske på BA-uddannelsen. Dette forhold afspejles tillige i ECTS- vægten. Faget omfatter den almindelige forvaltningsret, der går på tværs af forvaltningsområder og angår både den statslige og den kommunale administration.
Forvaltningsretten har i sin oprindelse tæt forbindelse med forfatningsretten og er i nutiden præget af indflydelse fra unionsretten og folkeretten. Faget bygger således oven på den viden, der er erhvervet i fagene Forfatningsret og EU-ret og illustrerer en praktisk betydning af faget Folkeret. Faget danner også grundlag for videregående fag inden for specielle forvaltningsområder og for videregående forvaltningsret.
Faget har til formål at give den studerende kompetence til at varetage forvaltningsretlige opgaver inden for den offentlige forvaltning, virksomheder, advokatsektoren, domstolene m.v. Fagets formål er desuden at give en basiskompetence i forhold til videregående studier inden for specielle og almindelige forvaltningsområder på BA.jur. og cand.jur

Indhold:
De overordnede emner er:

 • Forvaltningens organisation og virksomhed
 • Forvaltningsrettens grundbegreber
 • Sagsbehandlingsreglerne og kravene i forvaltningsprocessen
 • De saglige krav til forvaltningens afgørelser og faktisk forvaltningsvirksomhed (hjemmelskravene)
 • Legalitetsprincippet
 • Fortolkning

 • Rammer for udfyldning af forvaltningsretlige skøn
 • Prøvelse og reaktioner, herunder ombudsmandskontrol, administrativ rekurs og domstolsprøvelse
 • Dele af kommunalretten
 • EU-rettens indflydelse på forvaltningsretten inddrages løbende i de enkelte emner

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålene for faget, at sætte den studerende i stand til at kunne redegøre for og reflektere over de grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper.

Den studerende skal kunne lokalisere og fortolke forvaltningsretlige retskilder. Den studerende skal endvidere kunne identificere forvaltningsretlige problemstillinger og beskrive disse ved hjælp af fagets terminologi. I forbindelse med konkrete sagsforløb/cases skal den studerende kunne systematisk analysere og løse konkrete komplekse forvaltningsretlige problemstillinger med inddragelse af relevante faktiske oplysninger og relevante forvaltningsretlige kilder. Den studerende skal i den forbindelse kunne opvise gode færdigheder i juridisk metode, juridisk argumentation samt formulere sig skriftligt klart og juridisk relevant.

Den studerende skal endvidere demonstrere et betydeligt overblik over forvaltningsrettens centrale områder, disses indhold og tilhørende retskilder. Herudover skal den studerende kunne redegøre for formålet med de enkelte forvaltningsretlige bestemmelser og kunne beskrive de relevante myndigheders rolle og kompetencer

Litteratur:
 • Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave. Dele af bogen vil alene blive berørt i hovedtræk.
 • Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret. Sagsbehandling, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave. Dele af bogen vil blive berørt i hovedtræk.
 • Niels Fenger: EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave.
 • Jens Garde & Karsten Revsbech: Kommunalret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave.
 • Evt. supplerende litteratur og andet materiale (oplyses ved semesterstart).

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Skemalagt undervisning:
10 x 7 forelæsningstimer (i alt 70 lektioner). Undervisningen foregår om lørdagen.

Undervisningen vil foregå ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet i Odense og sideløbende hermed som fjernundervisning, idet undervisningen vil blive livecastet og suppleret af elementer af blended learning.

Undervisningsform:
For at sætte den studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at der gennem forelæsninger, gennemgang af øvelsesopgaver og selvstudier oparbejdes en viden om og forståelse for retskilder og metode inden for forvaltningsretten.

Arbejdet med øvelsesopgaver støtter den studerendes træning i at identificere og analysere konkrete problemstillinger samt i at præsentere problemstillinger og løsninger. Opnåelse af en god forståelse for faget fremmes ved den studerendes aktive deltagelse i undervisningen, herunder arbejdet med øvelsesopgaver. Det bemærkes, at det er en central forudsætning for den enkelte studerendes opfyldelse af fagets læringsmål, at denne så vidt muligt tager aktivt del i undervisningen og de til faget knyttet læringsaktiviteter samt som en naturlig følge heraf, at den studerende ved selvstudie har tilegnet sig det teoretiske grundlag, som i henhold til læseplanen knytter sig til den enkelte undervisningslektion

Undervisningen vil foruden fysisk fremmøde bygge på elementer af blended learning via aktiviteter på Blackboard samt videooptagelser, hvor dele af fagets grundlæggende teori gennemgås.

Der vil som led i undervisningen blive stillet 2 eksamenslignende opgavesæt, som de studerende frivilligt kan aflevere og få rettet.

Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
70
Forberedelse
392
Udarbejdelse af øvelsesopgaver (aflevering)
16
Eksamensforberedelse
58
Eksamen
4
Total
540

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni. Omprøven i august.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisning i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.  Den studerende skal selv sørge for at tilmelde sig evt. omprøve i faget. Framelding kan ikke finde sted.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøven.

Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig med PC.

Supplerende information til prøveform:
De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en 4 timers skriftlig eksamen

Prøven tester mål nævnt under målbeskrivelsen for faget.

----------------------------------
Varighed:  4 timer.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internet er nødvendig.
Udlevering af opgaven: Fysisk i eksamenslokalet.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kurset i blackboard. Besvarelsen kan IKKE suppleres med håndskrevne bilag.
Omfang: Ingen begrænsninger
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Studier:
Jura BA på deltid
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense