Kommunalret / Law of Local Government

Studienævn for Jura, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8901001.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8901002.Godkendt: 06-09-16.
Periode: Efterårssemestret 2017.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Tobias Indén, Juridisk Institut, Odense.

Forudsætninger:
Ingen.

Formål og sigte:
Formålet med faget er at give de studerende viden om kommunalretten, herunder organisation og styring af landets kommuner, den juridiske regulering af kommunale aktiviteter samt tilsynet med kommunerne. Faget giver herved de studerende færdigheder til at løse juridiske problemstillinger inden for den kommunale sektor. Faget bygger på, og bidrager til, de studerendes kendskab til offentlig ret, og bibringer dem kompetencer, der vil være væsentlige ved arbejde i, og med, den kommunale sektor.

Indhold:
Faget fokuserer særligt på:
  • Hvorledes organiseres og styres kommunerne og, hvordan er rollefordelingen i kommunestyret (borgmesteren, udvalg m.v. ).
  • Det kommunale selvstyre- begreb og indhold.
  • Kommunale aktiviteter hvilke opgaver kan kommuner påtage sig?
  • Tilsynet med kommunerne.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal være i stand til at kunne identificere og lokalisere kommunalretlige problemstillinger, beskrive disse ved hjælp af fagets terminologi og kunne analysere og løse konkrete problemstillinger. Herunder skal der kunne udvises gode praktiske færdigheder i juridisk metode, kildebehandling og sprogbehandling.

Den studerende skal endvidere demonstrere et betydeligt overblik over kommunalrettens centrale områder, disses indhold og tilhørende retskilder.

Herudover skal den studerende kunne redegøre for formålet med de enkelte kommunalretlige bestemmelser og kunne beskrive de relevante myndigheders rolle og kompetencer.

Litteratur:
Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nyeste udgave.
Jens Garde og Karsten Revsbech: Kommunalret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nyeste udgave, udvalgt del (meddeles ved kursets start).
Udvalgte domme, afgørelser og artikler.

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Skemalagt undervisning:
Der undervises i alt 26 timer. Fordelt med 3 konfrontationstimer i 8 uger og 2 konfrontationstimer i en uge.

Undervisningsform:
Med udgangspunkt i, at 1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer, udmønter de med faget forbundne aktiviteter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
26
Forberedelse
65
Eksamensforberedelse
43,4
Eksamen
0,6
Total
135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær prøve i januar. Omprøve i februar.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisningen i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven. Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Den studerende skal selv sørge for at tilmelde sig omprøven i faget via studenter selvbetjeningen i tilmeldingsperioden.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig.

Supplerende information til prøveform:
Mundtlig prøve af ca. 20 minutters varighed, uden forberedelse.

Studier:
Jura
5. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
HA(jur.)
5. semester, valgfag. Udbydes i: Odense