Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling / Innovation Strategy and Business Model Development

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9606401.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: 0.
Eksamensaktivitetsnr.: 9606402.Godkendt: 16-03-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Rene Chester Goduscheit.

Forudsætninger:
Generelle adgangsbetingelser til master i projekt- og innovationsledelseFormål og sigte:
Det er modulets formål, at give den studerende viden om og forståelse for begreber, teorier og metoder, der kan anvendes til at beskrive, undersøge og løse konkrete problemer forbundet med organisationens innovative aktiviteter og med afsæt her i at angive præcise anbefalinger for udvikling af organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel. Mere specifikt giver modulet de studerende værktøjer og metoder til vurdering og igangsætning af innovative aktiviteter – herunder en forståelse af betydningen af ledelsen af den forandring, som de innovative aktiviteter giver anledning til. Den konkrete vurdering af de innovative aktiviteter tager afsæt i organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel. Det er endvidere fagets formål, at give den studerende viden om og forståelse for teorier og metoder, der beskriver relevansen af involvering af eksterne partnere i de innovative aktiviteter som f.eks. kunder og universiteter. Med udgangspunkt i konkrete målinger i egen organisation skal den studerende vurdere relevante aktiviteter og processer, der kan kickstarte nye eller videreudvikle allerede igangværende aktiviteter samt analysere hvilke konsekvenser det har for organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel og give eventuelle anbefalinger til udvikling af denne. Den studerende udvælger og anvender med afsæt i et selvvalgt emne relevante metoder til at identificere og løse konkrete problemstillinger i egen organisation. Modulet sigter på en høj grad af studenteraktivitet i projektforløb parallelt med teorigennemgang.


Indhold:
 • Forretningsmodellen som forståelsesramme
 • Innovationsstrategiens elementer og betydning
 • Innovationsstrategiens kobling til forretningsstrategien og forretningsmodellen
 • Forretningsmodellens delkomponenter
 • Værdiskabelse i forretningsmodellen
 • Indfangning af værdi i forretningsmodellen
 • Forskelle mellem innovationsstrategi og forretningsmodellering i offentlige organisationer og private virksomheder
 • Innovation af forretningsmodellen – herunder ledelsen af forandringsprocessen, som innovationen foranlediger


Målbeskrivelse:
Målet er, at den studerende kan: 
 • Identificere og udvælge, beskrive og analysere en konkret problemstilling i egen organisation med afsæt i litteraturen indenfor innovationsstrategi og forretningsmodellering.
 • På baggrund af empiri udvælge, diskutere og anvende teorier, metoder og modeller til løsningsforslag og udarbejde specifikke initiativer til at understøtte egen organisations innovationsstrategi og processer.
 • Anvise og beskrive ændringer i organisation innovationsstrategi og forretningsmodel med afsæt i ovenfor nævnte problemstilling og initiativer.
 • Perspektivere de angivne løsningsforslag og initiativer i forhold til litteraturen indenfor innovationsstrategi og forretningsmodellering.

Lærings - og eksamensmål 
Den studerende skal demonstrere en dyb forståelse af de faglige temaer/problemstillinger, der indgår i fagmodulets pensum, således at han / hun kan anvende dette på en konkret selvvalgt problemstilling til at beskrive, analysere og anvise løsninger på det konkrete sæt af problemstillinger inden for innovationsstrategi og forretningsmodellering. Beskrivelsen, analysen og anvisningen af løsninger skal være funderet på empiri fra egen organisation og/eller dennes omgivelser. Desuden skal den studerende beskrive og analysere implikationerne af de anviste løsninger for organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel. Dette kan resultere i beskrivelse af en tilrettet innovationsstrategi og forretningsmodel.

Lærings- og eksamensmålene vil være struktureret omkring Den Danske Kvalifikationsrammes opdeling i forhold til viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:
 • Faget skal resultere i en viden om teorien bag innovationsstrategi og forretningsmodellering
 • Faget skal desuden udmønte sig i viden om forskellen mellem innovationsstrategi, forretningsmodeller og relaterede begreber som forretningsplan og strategi

Færdigheder:
 • Faget skal udvikle færdigheder til på baggrund af empiri at udarbejde og præsentere den eksisterende innovationsstrategi og forretningsmodel i såvel en praksisnær som akademisk kontekst
 • Faget skal derudover give den studerende færdigheder til på baggrund af empiri at identificere udfordringer i organisationens eksisterende innovationsstrategi og forretningsmodel

Kompetencer:
 • Faget skal give den studerende kompetencen til på empirisk vis at udvikle en innovationsstrategi for og innovere forretningsmodellen i egen organisation, udstikke retningslinjer til at implementere den ændrede innovationsstrategi og forretningsmodel og lede den forandring, som ændringerne giver anledning til

Opnåelse af karakteren 12. Fremragende
Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer at:
 • Den studerende har et overbevisende og kompetent overblik over såvel generelle som specifikke problemstillinger forbundet med innovationsstrategi og forretningsmodellering.
 • Den studerende har en særdeles kompetent forståelse for teorier, metoder og modeller indenfor innovationsstrategi og forretningsmodellering.
 • Den studerende har en overbevisende evne til på baggrund af empiri fra egen organisation at anvende teorier, metoder og modeller til at beskrive og analysere en konkret problemstilling i egen organisation.
 • Den studerende kan foretage en særdeles kompetent analyse selvvalgt problemstilling, udpege og anvende relevante innovative metoder samt perspektivere disse på organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel.
 • Den studerende kan på en særligt kompetent måde koble løsningsforslag med konkrete initiativer og anvende disse koblinger til at identificere og beskrive relevante ændringer i organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel – herunder en grundlæggende forståelse af ledelsesudfordringer, som ændringerne giver anledning til.

Der er tale om en fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål, med kun få uvæsentlige mangler.

Opnåelse af karakteren 02. Den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
 • Den studerende har et minimum af overblik over problemstillinger forbundet med innovationsstrategi og forretningsmodellering.
 • Den studerende har en mangelfuld og ustruktureret, men dog netop acceptabel forståelse for teorier, metoder og modeller inden for innovationsstrategi og forretningsmodellering.
 • Den studerende har en acceptabel evne til at anvende teorier, metoder og modeller til at beskrive og analysere en konkret problemstilling i egen organisation.
 • Den studerende kan foretage en ustruktureret men dog acceptabel analyse af en selvvalgt problemstilling, udpege og anvende mulige innovative metoder samt forsøgsvis koble disse til organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel.
 • Den studerende kan på en netop acceptabel måde koble løsningsforslag med konkrete initiativer og forsøgsvis anvende disse koblinger til at identificere og beskrive mulige ændringer i organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel samt ledelsesmæssige konsekvenser heraf.


Litteratur:
Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der senest foreligger i januar.
 • Anthony, S.D., Eyring, M., and Gibson, L. (2006). Mapping your Innovation Strategy. Harvard Business Review. Vol 84, No. 5, p., 104-113.
 • Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010): Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, Wiley
 • Henry Chesbrough (2007): Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press
 • Joe Tidd & John Bessant (2013): Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 5th edition, Wiley.

Supplerende artikler: Vil blive annonceret forud for kursets start
Undervisningstidspunkt:
Forår

Undervisningsform:
4 x forelæsninger (på 7,5 lektion hver) i løbet af semestret - 30 lektioner

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

Undervisning foregår på dansk.

De 135 arbejdstimer fordeler sig således
Konfrontationstimer - 30 timer
Forberedelse til undervisning - ca. 70 timer
Forberedelse til eksamen - ca. 35 timer

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i Maj/juni
Omprøve i august

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen.
Ved ikke bestået prøve i første forsøg gives mulighed for genindlevering af revideret essay.Prøveform til eksamensbevis:
Skriftligt individuelt Essay. 7-trinsskala. Internt bedømt.Supplerende information til prøveform:
Individuelt organisationsrettet projekt. Projektets afgrænsning og problemformulering godkendes af underviser. Individuelt projekt på max. 15 sider alt inkl. (1 side = 2.400 anslag inkl. mellemrum).

Sted: Hjemmeopgave
Internetadgang: Nødvendig
Udlevering af opgave: Via Blackboard
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU Assignment i Blackboard
Hjælpemidler: Alle


Studier:
MBA - Master of Business Administration
3. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
Master i projekt- og innovationsledelse
2. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Odense