Økonomisk forståelse og incitamenter / Economics and incentives

Studienævn for Masteruddannelser ved Samfunds- og Sundhedsvidenskab, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 3165301.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 3165302.Godkendt: 16-03-17.
Periode: Efterårssemestret 2017.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: Karakter.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Anne Sophie Oxholm.

Forudsætninger:
Optagelse på en sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende uddannelse.


Formål og sigte:
Formålet med modulet er, at de studerende kan anvende grundlæggende økonomisk teori og metode samt økonomiske relationer og mekanismer på konkrete problemstillinger og kan analysere og kritisk vurdere konsekvenser af tiltag med økonomisk relevans samt grundlaget for og effekterne af incitamenter og andre styringsinstrumenter i den offentlige sektor.


Målbeskrivelse:
Modulet giver den studerende følgende læringsudbytte

De studerende har viden om og forståelse for:
  • økonomiske begreber, teorier, mekanismer og metoder
  • initiativer og tiltag med økonomisk relevans
  • incitamenter og andre styringsinstrumenter
  • den offentlige sektors funktion

De studerende har færdigheder til at:
  • anvende økonomisk teori og metode på konkrete eksempler
  • kunne identificere og redegøre for grundlaget bag og implikationer af forskellige initiativer og tiltag med et økonomisk udgangspunkt
  • kunne identificere og redegøre for styringsinstrumenter, som kan bruges til at påvirke adfærd
  • kunne redegøre for mekanismer og relationer i den offentlige sektors funktion på udvalgte områder

De studerende har kompetencer til:
  • kunne indtænke og vurdere økonomiske problemstillinger i en konkret situation og kontekst
  • kunne analysere og vurdere forudsætninger for og implikationer af forskellige styringstiltag i den offentlige sektor

Undervisningstidspunkt:
Obligatorisk modul på 1. semester (efterår)


Skemalagt undervisning:
Undervisningen afvikles almindeligvis med to lektioner á 3-4 konfrontationstimer per weekend fordelt over hele semesteret og med maksimalt 30 KT. Modulet består af et antal konfrontationstimer samt andre selvstændige eller gruppebaserede læringsaktiviteter før, under og efter undervisningssessionerne, og der undervises (overvejende) på dansk. Undervisning på engelsk kan forekomme i mindre dele af modulet.


Undervisningsform:
Vejledende fordeling af arbejdsbelastning ved maksimalt antal KT

Aktivitet
Arbejdstimer
Konfrontationstimer
30
Forberedelse
77
Udarbejdelse af skriftlig prøve
30,5
I alt
137,5Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar måned.
Omprøve: Februar

Prøveform til eksamensbevis:
Modulet udprøves ved skriftlig prøve.
Prøven bedømmes med intern bedømmelse ved karakter (7-trins-skalen).


Supplerende information til prøveform:
Ved Ikke bestået i første forsøg gennemføres omprøve ved samme prøveform og formalia, og der bedømmes med intern bedømmelse ved karakter (7-trins-skalaen) indenfor fire uger.

Kriterier for udtømmende målopfyldelse
For at opnå karakteren 12, den fremragende præsentation, skal den studerende demonstrere opfyldelse af modulets læringsudbyttemål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Den studerende skal således ubesværet anvende den økonomiske teori og de økonomiske metoder på konkrete eksempler indenfor både den offentlige og den private sektor, herunder specielt sundheds- og velfærdssektoren, på både overordnet administrativt, på institutions- og på individuelt niveau. Den studerende skal kunne identificere og beskrive centrale styringsinstrumenter, der anvendes til at påvirke adfærd. Den studerende skal kunne redegøre for, analysere, vurdere og diskutere forudsætninger for og implikationer af forskellige styringsinstrumenter, herunder hvad det består af, de centrale mekanismer i instrumenterne, deres forventede adfærdspåvirkninger samt kunne opstille sammenhængende argumenter for deres forventede effekter. Endvidere skal den studerende kunne applicere teorier for mekanismer og relationer i både den offentlige og den private opgavevaretagelse med primær fokus på sundheds- og velfærdssektoren og initiativer og tiltag med et økonomisk udgangspunkt samt kunne identificere og vurdere økonomiske problemstillinger i en konkret situation og kontekst.Studier:
Master i offentligt kvalitet og ledelse
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Master i rehabilitering
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense