Mikroøkonomi / Microeconomics

Studienævn for Erhvervsøkonomi
Undervisningsaktivitetsnr.: 83120x01.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamensaktivitetsnr.: 83121312, 83121302, 83120312, 83120302.Godkendt: 16-03-17.
Periode: Efterårssemestret 2017 til Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg.

Fagansvarlig:
Professor Birgitte Sloth, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Matematik B.
Kvantitative analyseredskaber og Entrepreneurship. Fagene følges senest samtidigt.

Formål og sigte:
Faget har til formål at give de studerende en grundlæggende viden om centrale mikroøkonomiske principper og metoder set fra virksomhedens perspektiv. Der sigtes mod, at de studerende får en bred analytisk forståelse af virksomhedens grundlæggende beslutninger vedrørende maksimering af profit og optimering af produktion (herunder ressourcefremskaffelse) i en markedsøkonomi med nyttemaksimerende forbrugere. Faget giver dermed de studerende forudsætninger for at analysere simple (erhvervs)økonomiske problemstillinger og danner desuden det teoretiske grundlag for flere videregående erhvervsøkonomiske fag. Faget forudsætter viden og færdigheder fra Kvantitative analyseredskaber, der følges sideløbende.

Indhold:
Del 1: Markeder karakteriseret ved fuldkommen konkurrence
-        Markedsligevægt under fuldkommen konkurrence
-        Forbrugerteori. Nyttemaksimering for den rationelle forbruger
-        Efterspørgsel (individuel, marked)
-        Produktions- og omkostningsteori. Optimering
-        Udbud (individuel, marked)
-        Introduktion til efficiens, consumer og producer surplus

Del 2: Markeder karakteriseret ved ufuldkommen konkurrence. Beslutninger under usikkerhed og med tid
-        Prisdannelse under monopol
-        Introduktion til andre prisfastsættelsesmetoder og markedsformer: prisdiskriminering, oligopol-modeller
-        Faktormarkeder, faktorefterspørgsel
-        Beslutninger under usikkerhed
-        Beslutninger med tid og rente (herunder virksomhedens langsigtede anskaffelsesbeslutninger)

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne demonstrere viden og færdigheder vedrørende fagets emnekredse og være i stand til at:

Generelle mål:
-        Redegøre for begreber og definitioner inden for kursets emneområde.
-        Forklare og relatere disse begreber og definitioner til kortsigtede økonomiske problemstillinger, herunder sammenligne og bedømme elementære økonomiske beslutningsalternativer.
-        Forklare og diskutere betydningen af de antagelser der ligger bag modellerne.

Specifikke mål:
Del 1:
-        Beskrive samt grafisk og matematisk analysere prisdannelsen på et marked med fuldkommen konkurrence. Herunder analysere efterspørgselskurven, udbudskurven samt forskellige elasticiteters betydning.
-        Beskrive samt grafisk og matematisk analysere hvordan indførslen af forskellige former for skatter påvirker prisdannelsen og velfærden for forbrugere og producenter.
-        Beskrive og analysere hvordan forbrugere træffer valg mellem alternativer og løse forbrugerens nyttemaksimeringsproblem grafisk og matematisk.
-        Beskrive og grafisk analysere hvordan forbrugere ændrer adfærd som følge af ændringer i priser og indkomster, og hvordan disse ændringer påvirker forbrugervelfærden.
-        Analysere grafisk og matematisk hvordan en profitmaksimerende producent vælger at producere, herunder betydningen af producentens omkostningsstruktur og de teknologiske forhold.
-        Analysere grafisk og matematisk producentens udbud på kort og langt sigt.

Del 2:
-        Beskrive samt grafisk og matematisk analysere prisdannelsen på et marked karakteriseret ved monopol, herunder ved forskellige former for prisdiskriminering.
-        Beskrive samt grafisk og matematisk analysere prisdannelsen under andre former for ufuldstændig konkurrence (duopol, monopolistisk konkurrence).
-        Beskrive og analysere prisdannelse på faktormarkeder.
-        Beskrive markedsformers betydning for allokering og efficiens og angive argumenter for offentlig regulering af virksomheder.
-        Beskrive og matematisk analysere forbrugerens valg under usikkerhed og forklare betydningen af risikoaversion.
-        Anvende diskontering i forbindelse med opgørelse af den tidsmæssige værdi af penge.
-        Beskrive, sammenligne og anvende modeller, hvor grundlaget for anvendelse er opstilling af betalingsrækker.

Litteratur:
Perloff J.M.: Microeconomics with MyEconLab, Global Edition 7/E
ISBN: 9781292071732

Der er tale om en pakke bestående af bogen og en adgangskode til MyEconlab

Det præcise pensum offentliggøres på kursets hjemmeside i Blackboard

Undervisningstidspunkt:
Efterår og forår som henholdsvis første og andet semester.

Skemalagt undervisning:
Forelæsninger: 56 timer.
Øvelser: 26 timer

Undervisningsform:
Der undervises på dansk i to forelæsningstimer og en øvelsestime pr. uge i de to semestre. Forelæseren kan dog beslutte, at der i stedet afholdes to øvelsestimer hver anden uge. Undervisningen koordineres via Blackboard og ved brug af MyEconLab.

Den studerende forventes at indlære viden om fagets emner gennem selvstændige studier af litteratur. Disse studier understøttes af forelæsninger i fagets emner. Forelæsningerne har dels til formål at give overblik over og sammenhæng i stoffet og dels at hjælpe til forståelsen af komplicerede emner i stoffet.

De færdigheder, der skal opnås i faget, lærer den studerende gennem selvstændigt arbejde med opgaveløsning efter en plan, der udleveres i forbindelse med kurset. Arbejdet kan ske alene eller i studiegrupper. Den studerendes støttes ved øvelsestimer, hvor løsningsmetoder til de stillede opgaver gennemgås og diskuteres ud fra de studerendes egne forslag til løsningsmetoder.

Herudover skal den studerende hvert semester løse mindst 4 ud 5 opgavesæt via MyEconLab. Disse opgaver er obligatoriske og har til formål at give den studerende mulighed for i løbet af kurset at få testet sin viden og tilegnede færdigheder samt at synliggøre vigtigheden af at arbejde med faget undervejs.

Endelig skal den studerende hvert semester deltage i en prøveeksamen, der afholdes midtvejs i semesteret, hvor feedback på opgaven gives som peer-feedback via peergrade.io. Det er obligatorisk at deltage i både prøveeksamen og peer-feedback.


Den samlede studenterindsats på ca. 270 timer forventes anvendt omtrent således:
Forelæsninger: 56 timer.
Øvelser: 26 timer.
Forberedelse til forelæsninger/pensumlæsning: 101 timer.
Forberedelse til øvelser: 47 timer.
10 sæt opgaver (5 per semester): 30 timer.
Prøveeksamen og peer-feedback: 5 timer.
Prøver: 5 timer.

Eksamenstidspunkt:
Midtvejsprøve i januar med omprøven i februar.
Slutprøve i juni med omprøven i august.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.
Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Peer-feedback del 1: feedback på prøveeksamen
Obligatorisk aflevering del 1: 5 opgavesæt i MyEconLab
Midtvejsprøve: Skriftlig med PC.
Peer-feedback del 2: feedback på prøveeksamen
Obligatorisk aflevering del 2: 5 opgavesæt i MyEconLab
Slutprøve: Skriftlig med PC.

Supplerende information til prøveform:
Prøven består af to obligatoriske afleveringer, to obligatoriske prøveeksaminer med peer-feedback og to delprøver: en midtvejsprøve og en slutprøve.
De obligatoriske afleveringer samt peer-feedback bedømmes bestået/ikke bestået. Hver obligatorisk aflevering består af 5 online opgavesæt som stilles og besvares via MyEconLab.

Peer-feedback del 1:
Varighed: prøveeksamen varer 1 time, der gives en tidsfrist på op til 5 dage til udarbejdelse af peer-feedback.
Peer-feedback bedømmes B/IB.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC
Internetadgang: Internetadgang er nødvendig.
Udlevering af opgave: Via kursushjemmesiden i BlackBoard.
Indlevering af besvarelse: Prøveeksamen uploades via peergrade.io, hvor feedback også gives.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Obligatorisk aflevering del 1:
Varighed: 5 opgavesæt besvares løbende i første semester. Der gives en tidsfrist (f.eks. 14 dage) til besvarelse af hvert opgavesæt.
Den obl. aflevering bedømmes B/IB.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC
Internetadgang: Internetadgang er nødvendig.
Udlevering af opgave: Via MyEconLab.
Indlevering af besvarelse: Opgaven besvares i MyEconLab
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Midtvejsprøve:
Varighed: 2 timer.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internetadgang er nødvendig.
Udlevering af opgave: Fysisk.
Indlevering af besvarelse: Der kan alene afleveres digitalt. Besvarelsen afleveres gennem SDUassignment i kurset i blackboard.
Omfang: Ingen begrænsning.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Peer-feedback del 2
Varighed: prøveeksamen varer 1,5 time, der gives en tidsfrist på op til 5 dage til udarbejdelse af peer-feedback.
Peer-feedback bedømmes B/IB.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC.
Internetadgang: Internetadgang er nødvendig.
Udlevering af opgave: Via kursushjemmesiden i BlackBoard.
Indlevering af besvarelse: Prøveeksamen uploades via peergrade.io, hvor feedback også gives.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Obligatorisk aflevering del 2:
Varighed: opgavesættene besvares løbende i 2. semester. Der gives en tidsfrist (f.eks. 14 dage) til besvarelse af hvert opgavesæt.
Den obl. aflevering bedømmes B/IB.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC
Internetadgang: Internetadgang er nødvendig.
Udlevering af opgave: Via MyEconLab.
Indlevering af besvarelse: Opgaven besvares i MyEconLab
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Slutprøve:
Varighed: 3 timer.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internetadgang er nødvendig.
Udlevering af opgave: Fysisk.
Indlevering af besvarelse: Der kan alene afleveres digitalt. Besvarelsen afleveres gennem SDUassignment i kurset i Blackboard.
Omfang: Ingen begrænsning.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

For at bestå en obligatorisk aflevering skal den studerende have godkendt mindst 4 ud af de 5 stillede opgavesæt i det pågældende semester. Besvarelsen af et opgavesæt er godkendt, hvis der er opnået mindst 75% korrekte svar. Hvert opgavesæt skal besvares inden for en given tidsramme (f.eks. 14 dage). Inden for denne tidsramme kan den studerende løbende arbejde på at forbedre sin besvarelse. Hvis faget ikke bestås, kan en bestået obligatorisk aflevering overføres til ny eksamenstermin.

Der afholdes en omprøve i de obligatoriske afleveringer i henholdsvis februar/august bestående af et opgavesæt i MyEconLab, der i omfang svarer til 4 af de i løbet af semesteret stillede opgavesæt.

Karakteren for kurset fås som gennemsnittet af karakteren for slutprøven og midtvejsprøven, hvor slutprøven vejer 2/3 og midtvejsprøven 1/3. For at bestå skal man have opnået et gennemsnit på mindst 02 uden afrunding. Delkarakterene -3 og ”U” må ikke indgå. Den samlede karakter 02 kan ikke opnås ved oprunding. Delkarakteren 00 kan ikke forbedres, hvis den studerende allerede har deltaget i begge prøver og opnået et gennemsnit på 02 eller derover som beskrevet ovenfor.

Midtvejsprøven tester de emner og mål der gennemgås i efterårssemestret (del 1). Slutprøven tester opfyldelsen af samtlige mål (del 1 og 2) med hovedvægt på emner og mål der gennemgås februar-maj. Hvis faget ikke bestås, kan karakter for bestået midtvejsprøve eller bestået slutprøve overføres til ny eksamenstermin.  

Studerende, der tidligere har aflagt prøveforsøg i Virksomhedens økonomi uden at bestå en eller begge delprøver i faget, vil skulle aflægge et 2. eller 3 prøveforsøg i den /de aktuelle delprøver i dette fag Mikroøkonomi, der alene har ændret titel sammenlignet med det tidligere fag. Brugte prøveforsøg på Virksomhedens økonomi følger med over i faget Mikroøkonomi.

Undervisnings- og eksamensnumre for faget på de enkelte campusser:

Campus Esbjerg, del 1: 83120101 (undervisning), 83120122 (peer-feedback 1), 83120112 (obl. aflevering 1) 83120102 (midtvejsprøve)
Campus Esbjerg, del 2: 83121101 (undervisning), 83121122 (peer-feedback 2), og 83121112 (obl. Opgave 2), 83121102 (slutprøve)

Campus Kolding, del 1: 83120201 (undervisning), 83120222 (peer-feedback 1), og 83120212 (obl. aflevering 1) 83120202 (midtvejsprøve)
Campus Kolding, del 2:   83121201 (undervisning), 83121222 (peer-feedback 2), og 83121212 (obl. Opgave 2), 83121202 (slutprøve)

Campus Odense, del 1:  83120301(undervisning), 83120322 (peer-feedback 1), og 83120312 (obl. aflevering 1) 83120302 (midtvejsprøve)
Campus Odense, del 2:  83121301 (undervisning) 83121322 (peer-feedback 2),  og 83121312 (obl. Opgave 2),   83121302 (slutprøve)

Campus Slagelse, del 1:   83120401 (undervisning), 83120422 (peer-feedback 1), og 83120412 (obl. aflevering 1) 83120402 (midtvejsprøve)
Campus Slagelse, del 2:   83121401 (undervisning), 83121422 (peer-feedback 2),  og 83121412 (obl. Opgave 2),   83121402 (slutprøve)

HA(jur): Hele del 1 følges: 83120301(undervisning), 83120322 (peer-feedback 1), 83120312 (obl. aflevering 1) og 83120302 (midtvejsprøve).
Af del 2 følges KUN: 83121301 (undervisning) og 83121312 (obl. aflevering 2).

Studier:
HA(jur.)
1. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Odense
HA(jur.)
2. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Energi management
1. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg
Erhvervsøkonomi, HA - Energi management
2. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg
Erhvervsøkonomi, HA - Marketing & Brand Management
1. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Marketing & Brand Management
2. semester, Ikke angivet, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Almen Erhvervsøkonomi (HA) - meritordning
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Almen Erhvervsøkonomi (HA) - meritordning
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding, Odense
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding, Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Entreprenørskab og Innovation
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding
Erhvervsøkonomi, HA - Entreprenørskab og Innovation
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding