Finansiering, investering og virksomhedsstrategi / Financial Theory, Investment, and Corporate Strategy

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Man, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9161001.
Undervisningssprog: Engelsk, dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: 0.
Eksamensaktivitetsnr.: 9161012, 9161002.Godkendt: 15-08-17.
Periode: Efterårssemestret 2017.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Professor Christian Riis Flor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi.

Forudsætninger:
Faget forudsætter at den studerende har matematiske færdigheder indenfor standard funktionsteori (differential- og integralregning), kendskab til Lagrange-metoden, samt matematiske færdigheder inden for lineære algebra. Dette er alle kompetencer opnået i faget Matematik (fagnr. 9105702). Derudover forventes den studerende at have forståelse for forbrugernes nyttemaksimering samt virksomhederens omkostningsminimering og profitmaksimering. Kompetencer der er opnået i faget Mikroøkonomi (fagnr. 9115501). Herudover forventes den studerende at kunne forstå og benytte de vigtigste sandsynlighedsteoretiske begreber som: sandsynlighed, stokastiske variabler og processer, middelværdi, varians, kovarians og korrelation samt at selvstændigt kunne anvende disse begreber på konkrete problemstillinger. Kompetencer der er opnået i faget Statistik (fagnr. 9116002).
Endelig forventes kendskab til anvendelse af Excel.

HA-studerende skal være opmærksomme på, at dette fag er på et væsentlig højere kvantitativt niveau end faget Finansiering (fagnr. 8811701), der udbydes udelukkende for HA-studerende.

Formål og sigte:
Fagets formål er at bibringe den studerende viden om investorers og virksomheders finansielle problemstillinger under hensyntagen til usikkerhed vedrørende de fremtidige økonomiske konsekvenser af finansielle beslutninger. Finansielle beslutninger forudsætter kendskab til det finansielle marked, dets instrumenter og prisfastsættelsen af disse. Finansielle problemstillinger omfatter bl.a. investorernes valg af investeringsportefølje samt virksomhedernes valg af realinvesteringer og finansieringspolitik, herunder virksomhedernes valg af kapitalstruktur.
Faget giver en central baggrund for fag på kandidatniveau indenfor fagområdet finansiering. Faget giver ydermere forudsætninger for at skrive bachelorprojekt i finansiering.

Indhold:
Inden for fagets rammer behandles blandt andet følgende emneområder:

1. Rentesregning
 • Diskontering
 • Annuiteter
 • Intern rente og effektiv rente
 • Rentetilskrivning og brudte terminer

2. Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse heraf
 • Obligations- og rentestrukturanalyse, herunder risikomål som varighed og konveksitet
 • Investeringsteori i finansielle aktiver under usikkerhed (porteføljevalgsteori)
 • Afkast og risiko
 • Prisdannelse på finansielle aktiver, herunder optioner
 • Prisfastsættelse af afledte aktiver i binomialmodellen
 • Prisfastsættelse vha. Black-Scholes-modellen

3. Værdiansættelse af reale aktiver, virksomheders valg af realinvesteringer og kapitalstruktur
 • Værdiansættelse af risikofrie aktiver og projekter
 • Værdiansættelse af risikable aktiver og projekter, herunder reale (strategiske) optioner
 • Egenkapital og fremmedkapital samt værdiansættelse heraf
 • Skatteeffekter ved valg af realinvestering
 • Kapitalstrukturteori og -omkostninger, herunder forståelse af agentkonflikter mellem f.eks. aktionærer og obligationsejere (kreditorer)

Målbeskrivelse:
Det er hensigten, at den studerende gennem det tilegnede stof får indsigt i centrale emner inden for finansieringsteori og bliver i stand til at analysere konkrete finansielle problemstillinger ud fra en moderne finansieringsmæssig tankegang.  For at kunne bestå faget skal den være i stand til:

At demonstrere viden inden for fagets hovedområder, hvilket vil gøre den studerende i stand til:
 • At kunne beskrive typer af gæld og egenkapital.
 • At kunne foretage simple obligations- og rentestrukturanalyser.
 • At kunne forklare afkast og risiko og beskrive betydningen heraf for prisdannelsen på finansielle aktiver
 • At kunne beskrive og relatere til værdien af optioner, futures og andre afledte aktiver.
 • At kunne forklare hvorledes afledte aktiver kan anvendes til at afdække risici, f.eks. ved hjælp af payoff-diagrammer.
 • At kunne relatere binomialmodellen til replikationsargumenter såvel abstrakt som i konkrete eksempler.
 • At kunne beskrive Black-Scholes-modellen til værdiansættelse af afledte aktver i konkrete eksempler.
 • At kunne forstå og forklare begreberne nutidsværdi og nettonutidsværdi.
 • At kunne definere og opstille betalingsrækken for en given real investering.
 • At kunne forstå og forklare begrebet kapitalomkostninger
 • At kunne forstå og forklare skatters betydning for værdiansættelsen af riskofrie og risikofyldte projekter/investeringer.
 • At kunne forstå og relatere begrebet Economic Value Added (EVA) til nutidsværdikriteriet.
 • At kunne forstå og forklare begrebet kapitalstruktur og kapitalstrukturens betydning for virksomheden.
 • At kunne forstå og forklare skatters betydning for virksomhedens kapitalomkostninger og for virksomhedens valg af kapitalstruktur.
 • At kunne beskrive en virksomheds incitamentsproblemer

At demonstrere færdigheder, der gør den studerende i stand til:
 • At kunne anvende diskontering og annuiteter i forbindelse med beregning af den tidsmæssige værdi af penge og værdien af betalingsrækker.
 • At kunne beregne den interne rente i betalingsrækker samt ÅOP.
 • At kunne opstille forskellige typer af betalingsrækker og sammenligne disse vha. beregning af (netto-)nutidsværdier.
 • At kunne skelne mellem hoved- og delterminer og beregne renter hørende til disse, herunder at kunne anvende kontinuert rentetilskrivning.
 • At kunne beregne simple risikomål og anvende disse i simple immuniseringsproblemer.
 • At kunne sammenligne diskonteringsfaktorer, nulkuponrenter og forwardrenter samt være i stand til at foretage beregninger med disse.
 • At kunne analysere investorers investeringsvalg under usikkerhed (porteføljevalgsteori) og anvende dette i simple problemstillinger; herunder f.eks. at kunne udlede varianter af middelværdi-varians analysen.
 • At kunne værdiansætte finansielle aktiver ved brug af CAPM og faktormodeller.
 • At kunne foretage beregninger med optioner, futures og andre afledte aktiver.
 • At kunne udlede og anvende binomialmodellen til værdiansættelse af afledte aktiver.
 • At kunne anvende Black-Scholes-modellen til værdiansættelse af afledte aktiver i konkrete eksempler samt at kunne relatere modellen til replikationsargumenter.
 • At kunne opstille betalingsrækken for en given real investering og beregne (netto-)nutidsværdien af betalingsrækken.
 • At kunne beregne kapitalomkostningerne under konkrete forudsætninger.
 • At kunne værdiansætte risikofrie og risikofyldte projekter/investeringer med og uden inddragelse af skat.
 • At kunne identificere og beskrive reale og strategiske optioner og foretage værdiansættelse af disse i simple eksempler.
 • At værdiansætte egenkapital og gæld under givne forudsætninger.
 • At kunne analysere en virksomheds incitamentsproblemer i simple sammenhænge, herunder at kunne analysere agentkonflikter mellem f.eks. aktionærer og obligationsejere (kreditorer).

At demonstrere kompetencer, sådan at den studerende er i stand til:
 • At selvstændigt analysere konkrete finansielle problemstillinger ud fra en moderne finansieringsmæssig tankegang.
 • At selvstændigt sætte et problem ind i en teoretisk ramme, og forholde sig til dets forudsætninger.
 • At selvstændigt anvende teorier og modeller relateret til de finanselle markeder og finansielle instrumenter.
 • At selvstændigt anvende teorier og modeller relateret til virksomhedens valg af realinvesteringer og kapital struktur.
 • At selvstændigt kunne beherske de præsenterede redskaber, modeller og metoder.

Litteratur:
Eksempel
David Hillier, Mark Grinblatt and Sheridan Titman: Financial Markets and Corporate Strategy, European Edition, Irwin/McGraw-Hill, nyeste udgave eller lignende.

Herudover diverse undervisningsnoter og evt. artikler, f.eks.
Christian Riis Flor, Linda Sandris Larsen og Claus Munk: Indledende obligations- og rentestrukturanalyse.
Claus Munk: Afledte aktiver.
Christian Riis Flor og Linda Sandris Larsen: Indledende porteføljevalgsteori.

Undervisningstidspunkt:
Efterår.
Skemalagt undervisning:
4 forelæsningstimer pr. uge i 15 uger.
2 øvelsestimer pr. uge i 14 uger (starter ugen efter semesterstart).

Undervisningsform:
Såfremt undervisningen varetages af en ikke-dansktalende person, undervises på engelsk.

I øvelseslektionerne forventes, at de studerende fremlægger besvarelser af stillede øvelsesopgaver.

En vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende ser ud på følgende måde:
Konfrontationstimer - 60 timer
Forberedelse - 60 timer
Øvelsestimer - 28 timer
Forberedelse af øvelsestimer - 92 timer
Skriftlige opgaver - 25 timer
Eksamen - 5 timer
Totalt 270 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær prøve i januar. Omprøve i februar.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisning i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.
Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Den studerende er selv ansvarlig for tilmelding af 2. og 3. prøveforsøg.

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøven.

Eksamensbetingelser:
Der stilles én obligatorisk opgave (fagnr. 9161012).
Bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået.

Den obligatoriske opgave består af 7 skriftlige opgaver, som udleveres i løbet af semesteret.
Minimum 5 af de 7 stillede opgaver skal bestås. For at en opgave er bestået, skal den studerende have besvaret 50% af opgaven korrekt.
De skriftlige opgaver må løses i grupper af op til 3 studerende.

Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplan.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgaven: Kursets side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i Blackboard.
Omfang: Ingen begrænsning.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.

De skriftlige opgaver hørende ril den obligatoriske opgave stilles alene i det semester, hvor faget udbydes.

Bestået obligatorisk opgave kan overføres til efterfølgende semester.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig eksamen med pc.

Supplerende information til prøveform:
Varighed: 5 timer.
Sted: Prøven foregår i eksamenslokale på universitet. Prøven gennemføres ved brug af egen pc, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Internet er nødvendig.
Udlevering af opgaven: Fysisk i eksamenslokalet.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i blackboard.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.
- - - - - - - - - - - - - - -

Udprøvning tester målopfyldelse for alle de anførte punkter ved stikprøvekontrol.

Såfremt undervisningen varetages af en ikke-dansktalende person, eksamineres der på engelsk.

Studier:
BSc.oecon. (Økonomi) Erhvervsøkonomisk linje
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Samfundsøkonomisk linje
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.scient.oecon. (Matematik-Økonomi)
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense