Masterprojekt / Master Thesis

Studienævn for Masteruddannelser ved Samfunds- og Sundhedsvidenskab, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 3165901.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 12 ECTS / 0.200 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 3165902.Godkendt: 26-10-16.
Periode: Forårssemestret 2017.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: Karakter.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Eva Draborg , Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Forudsætninger:
Studieleder skal godkende en projektbeskrivelse/synopsis forud for påbegyndelse af masterprojekt. Alle prøver ved Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse skal være beståede for at kunne aflevere masterprojekt mhp aflæggelse af mundtlig prøve.Formål og sigte:
Formålet med Masterprojektet er at give den studerende anledning til at demonstrere selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en problemstilling, at gennemføre en empirisk og/eller teoretisk undersøgelse, at foretage en kritisk analyse og en nuanceret diskussion samt en klar konklusion og en relevant perspektivering. Masterprojektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, der er opnået gennem studieforløbet. Masterprojektet kan knyttes an til egen professionelle faglige udøvelse, der dermed gøres til genstand for teoretisk analyse og refleksion. Masterprojektet skal i alle situationer demonstrere en tydelig relevans for MPQM-uddannelsens centrale fagområder og -metoder og være koblet til indhold og mål i de obligatoriske moduler.


Målbeskrivelse:
Modulet giver den studerende følgende læringsudbytte:

  • Identificere og beskrive en relevant problemstilling inden for emnerne kvalitet og ledelse
  • Redegøre for og anvende de relevante metoder i forhold til en valgt problemstilling
  • Udvælge og kritisk vurdere relevante metoder, der knytter sig til kvalitets- og ledelsesaspekter inden for den valgte problemstilling
  • Gennemføre en klar og systematisk empirisk og/eller teoretisk analyse af den valgte problemstilling
  • Beskrive og forklare de fundne resultater
  • Kritisk diskutere og perspektivere de opnåede resultater i forhold til problemstillingen, til de valgte teorier, til den/de valgte metoder og i forhold til den eksisterende viden på området
  • Formidle den valgte problemstilling, valg af metoder, resultater og konklusioner på en hensigtsmæssig måde og i en klar fremstilling samt opfylde de formkrav, der generelt stilles til akademiske opgaver


Undervisningstidspunkt:
Almindeligvis skrives på 4. semester, evt. med opstart på 3.semester.

Skemalagt undervisning:
Masterprojektet udgør en større selvstændig skriftlig opgave med løbende vejledning; op til 10 timers vejledning, men hvis to studerende skriver masterprojekt sammen, er der mulighed for op til 14 timers vejledning. Vejledningen kan påbegyndes på 3. semester. Der er i begrænset omfang – og kun efter aftale med vejleder – muligt at benytte et mindre antal vejledningstimer til ”ekspertrådgivning” indenfor et specifikt området af masterprojektets tema. Timerne til denne medvejledning indgår i det samlede antal vejledningstimer. Vejleder skal som hovedregel være ansat ved Syddansk Universitet. Vejleder er eksaminator ved den mundtlige prøve.


Undervisningsform:
Vejledende fordeling af arbejdsbelastning:
Aktivitet
Arbejdstimer
Vejledning
10
Skrivning af masterprojekt
299
Prøveforberedelse
20
Prøve
1
I alt
330

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Juni måned.
Omprøve: Inden for to måneder efter genindleveringEksamensbetingelser:
For at indlevere masterprojektet skal alle obligatoriske og valgfrie moduler være bestået.Prøveform til eksamensbevis:
Masterprojektet udprøves ved et skriftligt masterprojekt kombineret med mundtlig prøve.
Ekstern bedømmelse.
7-trinsskalaen.


Supplerende information til prøveform:
Det skriftlige masterprojekt må have et omfang på højest 120.000 anslag med mellemrum; ekskl. forside, resumé, abstract, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag og skal i øvrigt følge "Generelle retningslinjer for skriftligt arbejde". Bilag må max. fylde 19.200 anslag med mellemrum. Bilag er ikke en del af opgaven, som skal kunne læses uafhængigt af bilag. Hvis to skriver masterprojekt sammen kan masterprojektet højest udgøre 146.000 anslag, eksklusiv forside, resumé, abstract, indholdsfortegnelse litteraturliste og bilagsmateriale

Ved Ikke bestået i første forsøg tilbydes omprøve efter revision af det skriftlige masterprojekt med samme prøveform og formalia som ved ordinær eksamen.

For at kunne opnå karakteren 12; den fremragende præstation, skal den studerende udtømmende demonstrere de beskrevne kompetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Den studerende skal således kunne redegøre for det valgte emnes relevans for området kvalitet og ledelse, og efterfølgende identificere og beskrive problemstillingen. Den studerende skal kunne redegøre for og begrunde valg af teori, metode og empiri. Samtidig skal den studerende kunne gennemføre teoretisk og/eller metodisk korrekte analyser og foretage en kritisk diskussion af egne resultater i forhold de valgte teorier, metoder samt den anvendte litteratur. Den studerende skal kunne diskutere og perspektivere egne resultater i forhold til den eksisterende viden.  
Endelig skal den studerende kunne redegøre for masterprojektets opbygning, opfylde formkrav som generelt stilles til akademiske opgaver og forsvare masterprojektet med en fyldestgørende og nuanceret diskussion. Den samlede præstation skal således demonstrere det overblik og den indsigt, der er opnået gennem studieforløbet.


Studier:
Master i offentligt kvalitet og ledelse
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense