Moderne offentlig ledelse / Management

Studienævn for Masteruddannelser ved Samfunds- og Sundhedsvidenskab, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 3160801.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 3160802.Godkendt: 27-10-16.
Periode: Forårssemestret 2017.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: Karakter.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Optagelse på sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende masteruddannelse.


Formål og sigte:
Modulets baggrund er dels den stigende fokus på betydningen af ledelse i alle dele af den offentlige sektor, dels at de studerende på MPQM enten allerede sidder i lederstillinger eller aspirerer til det.
Modulets overordnede formål er at skabe overblik over og indsigt i udvalgte ledelsesteorier og undersøge ledelsestænkningen i den offentlige sektor med særlig henblik på social-og sundhedsvæsenet og dermed sætte den studerende i stand til bedre at gennemskue og håndtere sin egen rolle og ledelsesmæssige situation.


Målbeskrivelse:
Modulet giver den studerende følgende læringsudbytte:

De studerende har viden om og forståelse for:
 • ledelse, lederroller og situationsbestemt ledelse
 • ledelse af fagprofessionelle og tværfaglig integration
 • organisatorisk læring og innovation
 • udvalgte problemstillinger omkring forandring og strategisk ledelse
 • forhold omkring ledelse og motivation
 • lederrollens særlige kendetegn og udvikling over tid
 • ledelse i offentlige organisationer (kontekst, råderum m.m.)

De studerende har færdigheder til:
 • kritisk at vurdere ledelsesteorier og ledelsestænkning i relation til den offentlige sektor generelt og i en række tilfælde til sygehussektoren
 • at vurdere lederrollens særlige kendetegn
 • at vurdere forhold omkring ledelse og motivation, ledelse af fagprofessionelle
 • at vurdere ledelse i offentlige organisationer med særligt fokus på sygehuse
 • at vurdere krydspres og dilemmaer i ledelsesprocessen

De studerende har kompetencer til at:
 • indtænke ledelsesdimensionen i aktuelle udfordringer


Undervisningstidspunkt:
2. semester forår.


Skemalagt undervisning:
Undervisningen afvikles almindeligvis med to lektioner á 3-4 konfrontationstimer per weekend fordelt over hele semesteret og med maksimalt 30 KT. Modulet består af et antal konfrontationstimer samt andre selvstændige eller gruppebaserede læringsaktiviteter før, under og efter undervisningssessionerne, og der undervises (overvejende) på dansk.

Undervisningsform:
Vejledende fordeling af arbejdsbelastning ved maksimalt antal KT:
Aktivitet
Arbejdstimer
Konfrontationstimer
30
Forberedelse
72,5
Øvelser & gruppearbejde
0
Prøveforberedelse
30
Prøve
5
I alt
137,5

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/juni
Omprøve: August/september

Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
Modulet udprøves ved en skriftlig prøve. Prøven udformes med et bundet emne i en konkret case og har en varighed på fem timer. Prøven bedømmes med intern bedømmelse ved karakter (7-trins skalaen).

Supplerende information til prøveform:
Ved ikke-bestået prøve i første forsøg gennemføres omprøve ved samme prøveform og formalia, og prøven bedømmes med intern bedømmelse ved karakter (7-trins skalaen).

For at kunne opnå karakteren 12; den fremragende præstation, skal den studerende udtømmende demonstrere de i modulet beskrevne kompetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Den studerende skal således kunne diskutere ledelse, organisatorisk læring og motivation samt dertil knyttede relevante problemstillinger omkring forandring og strategisk ledelse. Den studerende skal kunne forklare og vurdere ledelsesteorier og tænkning, lederrollens særlige kendetegn, forhold omkring ledelse og motivation, ledelse af fagprofessionelle samt krydspres og dilemmaer i ledelsesprocessen.


Studier:
Master i offentligt kvalitet og ledelse
3. semester, valgfag. Udbydes i: Odense