Kvalitetsudvikling og implementering / Quality Improvement and Implementation

Studienævn for Masteruddannelser ved Samfunds- og Sundhedsvidenskab, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 3160701.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 3160702.Godkendt: 27-10-16.
Periode: Forårssemestret 2017.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: Karakter.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Søren Voxted, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Optagelse på en sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende uddannelse.


Formål og sigte:
Formålet med modulet er at skabe viden om de teorier og metoder, der kan anvendes ved implementering og evaluering af forandringer, med fokus på implementering af kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Modulet omhandler metoder til vedvarende kvalitetsudvikling herunder forskellige monitoreringsmetoder, kvalitetsvurdering og kvalitetsovervågning samt metoder til implementering i praksis, herunder også viden om de særlige vilkår der gør sig gældende for implementering af organisatoriske tiltag i sundhedssektoren.
Modulet giver et overblik over centrale teorier for implementering og evaluering af kvalitetsudvikling i social- og sundhedssektoren samt metoder og perspektiver ved oversættelse af kvalitetsudvikling til en konkret faglig praksis, viden om hvordan teorier og metoder indenfor kvalitetsudvikling kan relateres til kerneopgaven samt teorier og metoder ved evaluering af implementering af kvalitetsudvikling. Modulet omfatter endvidere til metoder til fastholdelse af forandringer, der løfter kvaliteten og bidrager til spredning og implementering af viden.


Indhold:
Målbeskrivelse:
Modulet giver den studerende følgende læringsudbytte:

De studerende har viden om og forståelse for:
 • Principper bag og metoder til kvalitetsudvikling; monitorering, audit og sikkerhed
 • Teorier indenfor forandringsledelse
 • Organisatoriske tiltags betydning for en faglig praksis
 • Begrebet ’kerneopgaven’ og tilknyttede begreber
 • Evalueringsteori og –metoder i relation til kvalitetsstyring i en praksis

De studerende har færdigheder til at:
 • Redegøre for principperne i monitorering og udvikling af kvalitetsarbejdet
 • Redegøre for kvalitative og kvantitative metoder til kvalitetsudvikling og sikkerhed
 • Redegøre for teorier inden for forandringsledelse

De studerende har kompetencer til at:
 • Anvende evidensbaserede principper til kvalitetsudvikling
 • Anvende forandringsledelsesteori på en konkret praksis
 • ’Oversætte’ kvalitetsudviklingstiltag til en konkret praksis
 • Identificere og målrette implementering til kerneopgaven
 • Implementere og evaluere kvalitetsudviklingstiltag
 • Fastholde forandringer, der løfter kvaliteten og bidrager til spredning og implementering af viden


Undervisningstidspunkt:
2. semester forår.

Skemalagt undervisning:
Undervisningen afvikles almindeligvis med to lektioner á 3-4 konfrontationstimer per weekend fordelt over hele semesteret og med maksimalt 30 KT. Modulet består af et antal konfrontationstimer samt andre selvstændige eller gruppebaserede læringsaktiviteter før, under og efter undervisningssessionerne, og der undervises (overvejende) på dansk.

Undervisningsform:
Vejledende fordeling af arbejdsbelastning ved maksimalt antal KT:
Aktivitet
Arbejdstimer
Konfrontationstimer
30
Forberedelse
77,5

0
Øvelser & gruppearbejde
Prøveforberedelse
30
Prøve
I alt
137,5

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/juni.
Omprøve: August/september.

Eksamensbetingelser:Prøveform til eksamensbevis:
Modulet udprøves ved skriftlige opgave.  Prøven bedømmes med intern bedømmelse ved karakter (7-trins-skalaen) i maj/juni.

Supplerende information til prøveform:
Opgavebesvarelsen må maksimalt fylde 28.800 anslag med mellemrum; ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag og skal i øvrigt følge "Generelle retningslinjer for skriftligt arbejde". Bilag må max. fylde 19.200 anslag med mellemrum. Bilag er ikke en del af opgaven, som skal kunne læses uafhængigt af bilag.

Ved ikke-bestået prøve i første forsøg gives mulighed for genindlevering af en revideret opgave, og der bedømmes med intern bedømmelse ved karakter ( 7-trins skalaen) indenfor fire uger.

For at kunne opnå karakteren 12; den fremragende præstation, skal den studerende udtømmende demonstrere de i modulet beskrevne læringsmål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Den studerende skal således kunne redegøre for principper bag og metoder til kvalitetsudvikling, for teorier inden for forandringsledelse, organisatorisk tiltags betydning for en faglig praksis, begrebet ’kerneopgaven’ samt evalueringsteori og metode. Den studerende skal endvidere kunne anvende evidensbaserede principper til kvalitetsudvikling, anvende forandringsledelsesteori på en konkret praksis og ’oversætte’ kvalitetsudviklingstiltag til en konkret praksis; kunne identificere og målrette implementering til kerneopgaven samt kunne implementere og evaluere kvalitetsudviklingstiltag.Studier:
Master i offentligt kvalitet og ledelse
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense