Projektarbejde og projektledelse / Project work and project management

Studienævn for Masteruddannelser ved Samfunds- og Sundhedsvidenskab, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 3164501.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 3164502.Godkendt: 27-10-16.
Periode: Forårssemestret 2017.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: Karakter.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Thomas Gulløv Longhi, Department of Marketing & Management.

Forudsætninger:
Optagelse på sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende masteruddannelse

Formål og sigte:
Formålet med modulet er at ruste den studerende til at arbejde i og med forskellige typer af projekter på en værdiskabende måde.Målbeskrivelse:
Modulet giver den studerende følgende læringsudbytte:

De studerende har viden om og forståelse for:
 • Teorier omkring projekter samt projektledelse
 • Alment benyttede projektledelsesværktøjer, standarter samt certificeringer

De studerende har færdigheder til at:
 • Analysere projektoplæg, projekter og projektprocesser
 • Udarbejde projektoplæg

De studerende har kompetencer til at:
 • Anvende værktøjer indenfor projektarbejde og projektledelse
 • Komme med forslag til organisering og gennemførelse af projekter
 • Komme med forslag til relevante ændringstiltag på et konkret projektUndervisningstidspunkt:
2. semester forår

Skemalagt undervisning:
Undervisningen afvikles almindeligvis med to lektioner á 3-4 konfrontationstimer per weekend fordelt over hele semesteret. Undervisningen består af forelæsninger, diskussioner og små opgaver.
Der undervises primært på dansk.Undervisningsform:
Vejledende fordeling af arbejdsbelastning:
Aktivitet
Arbejdstimer
Konfrontationstimer
30
Forberedelse
77,5
Øvelser & gruppearbejde
0
Prøveforberedelse
30
Prøve
I alt
137,5Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/juni måned
Omprøve: August/september måned


Eksamensbetingelser:Prøveform til eksamensbevis:
Modulet udprøves ved en skriftlig opgave. Prøven er en case eller et selvvalgt projekt, hvor der besvares et antal spørgsmål i relation til litteraturen. Casen/problemstillingen udleveres umiddelbart i forlængelse af undervisningen. Prøven bedømmes med intern bedømmelse ved karakter (7-trins skalaen).

Opgavebesvarelsen må maksimalt fylde 28.800 anslag med mellemrum; ekskl. forside, indholdsfortegnelse,  litteraturliste og bilag og skal i øvrigt følge "Generelle retningslinjer for skriftligt arbejde". Bilag må max. fylde 19.200 anslag med mellemrum. Bilag er ikke en del af opgaven, som skal kunne læses uafhængigt af bilag.

Ved ikke-bestået prøve i første forsøg gives mulighed for indlevering af en revideret opgave, og der bedømmes med intern bedømmelse ved karakter (7-trins-skalaen) indenfor fire uger.Supplerende information til prøveform:
For at kunne opnå karakteren 12; den fremragende præstation, skal den studerende udtømmende demonstrere de i modulet beskrevne kompetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Den studerende skal således kunne:
 • formulere et projekts formål og mål på en hensigtsmæssig måde
 • udarbejde et projektmandat
 • strukturere et projekt indsatsområder
 • give forslag til hovedforløb
 • udarbejde en milepælsplan
 • gennemføre en interessentanalyse
 • gennemføre en usikkerheds-/risiko-analyse
 • udarbejde detailplaner for projektet
 • give forslag til procedurer for styring og opfølgning på projektets fremdrift (herunder udført arbejde, tidsplan og budget)
 • udarbejde en kvalitetssikringsplan for projektet
 • give forslag til organisering af projektet
 • give forslag til kriterier for bemanding af projektet
 • give forslag til teambuildingsaktiviteter for projektgruppen
 • give forslag til den løbende ledelse af projektgruppen, herunder
 • motivation af deltagerne
 • forankring af projektet og projektets resultat
 • konflikthåndtering
 • udarbejde en kommunikationsplan for projektet
 • indarbejde samtlige ovenstående punkter på en lettilgængelig og overskuelig måde i et skriftligt projektoplæg

Studier:
Master i offentligt kvalitet og ledelse
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense