Adfærdsorienteret offentlig politik / Behavioral public policy

Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 97015801.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 97015802.Godkendt: 15-09-16.
Periode: Forårssemestret 2017.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Asbjørn Sonne Nørgaard, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Kendskab til forskellige forskningsdesigns.

BSc i Statskundskab eller anden relevant bachelor-uddannelse.  


Formål og sigte:
Politikere, embedsmænd, politiske rådgivere, akademikere og andre politiske aktører anvender i stigende omfang indsigter fra kognitive videnskaber (herunder især adfærdsøkonomi), til at forstå social og politisk adfærd i relation til offentlige politikker. Denne udvikling fremhæver vigtigheden af at forstå og analysere offentlig politik ud fra et adfærdsorienteret perspektiv.
Formålet med faget er at introducere den studerende til psykologisk forskning i relation til offentlig politik, og især hvordan psykologisk forskning kan øge vores viden omkring årsager og forklaringer på flere forskellige typer af offentlig politik.

Indhold:
Faget introducerer forskellige kognitive teorier, især fra den adfærdsøkonomiske disciplin. Faget vil først give en introduktion til rationel adfærd og beslutningsteori, hvilket vil danne udgangspunkt dels for en kritik af disse og dels for en introduktion til andre teoretiske perspektiver. På baggrund heraf vil der blive fokuseret på forskellige emner, herunder dual process theory, kognitive og sociale biases, nudging m.v. Den sidste del af faget vil applicere de teoretiske indsigter på forskellige cases i offentlig politik.

Målbeskrivelse:
Faget har en række specifikke læringsmål, herunder at de studerende:
- demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at redegøre for forskellige adfærdsteorier i relation til offentlig politik

-  demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at analysere og sammenligne og diskutere kognitive teorier, der kan appliceres på forskellige offentlige politikker, herunder foretage relevante teoretiske valg i forklaringen af fagets problemstillinger.

-  demonstrerer kompetencer, således at de er i stand til at analysere konkrete offentlige politikker ud fra forskellige kognitive teorier

Litteratur:
Pensum vil bestå af en grundbog samt en række artikler, der kan erhverves gennem bibliotekets databaser.

Eksempel på grundbog: The Behavioral Foundations of Public Policy (redigeret af Eldar Shafir) og Grounding Social Sciences in Cognitive Sciences (redigeret af Ron Sun).

Det samlede pensum er på omkring 1200 sider.

Undervisningstidspunkt:
Spring 2017

Skemalagt undervisning:
1 dobbelt-forelæsning (2 timer) i 15 uger.

Undervisningsform:
Forelæsninger med aktiv deltagelse af deltagerne. Underviser er Erik Gahner Larsen

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
30
Forberedelse til undervisning
140
Supplerende aktiviteter
7
Eksamen og forberedelse til eksamen
93
Total
270
 
Foruden forelæsningerne forventes det, at de studerende deltager i en supplerende undervisningsaktivitet på 6-7 timer, som knyttes til faget. Denne aktivitet beskrives nærmere i undervisningsplanen, som offentliggøres ved semesterstart.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i Juni med omprøve i August.

Tilmelding til faget er automatisk en tilmelding til ordinær eksamen i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Da tilmelding til fag er bindende, og dette fag ikke udbydes igen, bliver du automatisk tilmeldt alle tre prøveforsøg. Ordinær prøve ligger i forlængelse af undervisningen i juni 2017. Omprøven i august i samme eksamenstermin. Det 3. prøveforsøg ligger i januar 2018.

Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
77 -timers individuel hjemmeopgave

Supplerende information til prøveform:
Skriftlig eksamen.
Varighed: 77 timer.
Sted: Hjemmeopgave
Internetadgang: Nødvendig
Udlevering af opgaven: Kursets side i Blackboard
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU Assignment i kurset på Blackboard
Omfang: Der er følgende begrænsning på besvarelsens omfang målt i tegn inkl. mellemrum: Opgaven må maximalt fylde 7 sider á 2400 anslag. Ved beregning af anslag medtages mellemrum, bilag og noter. Litteraturliste og en evt. indholdsfortegnelse medregnes ikke. Overskrides omfanget kan opgavebesvarelsen afvises. Antal anslag skal angives på opgavens forside.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt

Studier:
Statskundskab (Kandidat)
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense
Samfundsfag (Kandidat)
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense
Samfundsfag (tilvalg, kandidat)
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense