Registeranalyse / Register Based Analysis

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Man, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9111201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: 0.
Eksamensaktivitetsnr.: 9111212, 9111202.Godkendt: 13-09-16.
Periode: Forårssemestret 2017.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Marie Kruse, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi.

Forudsætninger:
Det er en forudsætning at hver studerende medbringer en bærbar computer til alle forelæsningerne. SAS skal være downloaded (via Blackboard) på computeren. Hvis der er studerende der hellere vil bruge andre statistikprogrammer end SAS, skal disse programmer være installeret og de pågældende studerende skal være selvkørende i disse programmer.

Det er en fordel at have fulgt bachelorfagene Statistik (8829401), Regressionsanalyse (8120401) og Anvendt økonomi (9102401).

Formål og sigte:
Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at bruge de danske registre i enkle, deskriptive analyser. Det vil sige at kurset skal give et kendskab til de danske registre og hvordan de ofte anvendes i forskning og analyse. Desuden skal kurset træne de studerende i at håndtere store datasæt fra registre, herunder at gøre data analyseklar og gennemføre enkle analyser. I kurset opnås kompetencer i registeranalyser og datahåndtering, som er anvendelige i mange jobs. Desuden vil det være gavnligt at have disse kompetencer i forhold til fag som fx økonometri.

Forelæsningerne vil have karakter af workshop, hvor hovedvægten ligger på, at de studerende arbejder med et udleveret datasæt. Derudover vil der på kurset blive arbejdet med diverse registeranalyser på danske data. Tavleundervisningen vil primært fokusere på de danske registre og basale analytiske værktøjer.
 

Indhold:
Kurset dækker følgende områder
 • Datalovgivning og adgang til data
 • Data og SAS
 • Arbejde med et datasæt
 • Merge to eller flere datasæt
 • Multidimensionale tabeller
 • Strata og kontrollerede analyser
 • Arbejde med ikke-validerede data
 • Lineær og logistisk regression
 • Tværsnitsdata vs. Tidsserieanalyse
 • T-test og chi-i-anden test
 • Eksempler på anvendelse

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende kan demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet nedenfor.


Viden demonstreres igennem at kunne
 • Beskrive de centrale danske person- og virksomhedsregistre
 • Redegøre for grundtræk i love og regler for anvendelse af registerdata
 • Demonstrere kendskab til udvalgt dansk registerforskning

Færdigheder demonstreres igennem at kunne
 • Fejlsøge og oparbejde et datasæt
 • Gøre et datasæt analyseklar
 • Merge to eller flere datasæt fejlfrit
 • Producere en frekvenstabel på registerdata
 • Beregne gennemsnit og andre deskriptive statistikmål på registerdata
 • Lave en lineær og en logistisk regression på registerdata
 • Anvende en t-test og et chi-i-anden test på registerdata

Kompetencer udvises ved at kunne lave en registeranalyse indeholdende:
 • Redegørelse for udvælgelse af data, materiale og metode
 • En grundig analyseplan
 • En enkel deskriptiv analyse på de udvalgte data
 • Mindst et af følgende analytiske værktøjer: en lineær eller logistisk regression, et t-test, et chi-i-anden test eller en korrelationskoefficient
 • Redegørelse for resultater og overordnet fortolkning heraf, herunder styrker og svagheder ved metoden og data
 • En kritisk diskussion af data og resultater

Litteratur:
Eksempler
Vil være danske registeranalyser

Undervisningstidspunkt:
Forår.
Skemalagt undervisning:
3 ugentlige forelæsninger i 15 uger.

Undervisningsform:
Den studerendes samlede undervisningsbelastning forventes fordelt således:
Forelæsninger 45 timer
Forberedelse til forelæsninger og eksamen 50 timer
Udarbejdelse af opgave 175 timer
Totalt 270 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær prøve i juni med omprøve i august.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve, når den studerende er tilmeldt undervisning i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.
Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Eksamensbetingelser:
Synopsis, individuel eller gruppeopgave, afleveret midt i semestret (9111212).
Bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået.

Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplan.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgaven: Aftales med underviser.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kurset i Blackboard.
Omfang: Maks. 2 sider.  
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Prøveform til eksamensbevis:
Prøveformen består af 2 dele; der gives én samlet karakter for begge dele:
1. Skriftlig opgave, kan udarbejdes individuelt eller i små grupper
2. Mundtlig prøve, individuel


Supplerende information til prøveform:
1. Skriftlig opgave, kan udarbejdes individuelt eller i små grupper (højst fire personer per gruppe)

Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplan.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgaven: Aftales med underviser.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kurset i Blackboard.
Omfang: 1 person: maks. 20 sider. 2 personer: maks 25 sider, 3 personer: maks 30 sider og 4 personer maks 35 sider.*)
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2. Mundtlig prøve, individuel, 20. minutter uden forberedelse.
Mundtlig prøve tager udgangspunkt i den skriftlige opgave. Ved gruppeopgave skal alle gruppemedlemmer kunne eksamineres i alle dele af opgaven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


*) En standardside består af 2400 anslag inklusive mellemrum. I sidetalsomfanget indgår ikke indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste og bilag. Én figur eller tabel gør det ud for 400 anslag. Det skal fremgå, hvor mange anslag, figurer og tabeller, opgaven indeholder.


Studier:
BSc.oecon. (Økonomi) Samfundsøkonomisk linje
6. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Erhvervsøkonomisk linje
6. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
cand.oecon. - Alle profiler
Forårssemesteret, valgfag. Udbydes i: Odense
Statskundskab (Kandidat)
Forårssemesteret, valgfag. Udbydes i: Odense