Politisk lederskab / Political leadership

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9097921.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9097922.Godkendt: 24-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Niels Opstrup, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse.
Formål og sigte:
Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå den politiske ledelses ageren. I politisk ledede organisationer udøver den politiske top i mere eller mindre grad (og til tider med mere eller mindre succes) politisk lederskab, og det er denne vigtige dimension af, og særtræk ved, offentlige organisationer med politisk valgt ledelse, som der fokuseres på. Sigtet er at give de studerende en større forståelse af og indsigt i det politiske lederskabs særlige rationale og dermed forhåbentlig bedre mulighed for at fungere i samspil med organisationens politiske niveau. Faget har eksplicit fokus på at: give viden om teorier om politisk lederskab, give færdigheder i at analysere konkrete politikere og deres politiske lederskab og give kompetence til at forholde sig til politisk ledede organisationer.
Indhold:
Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige områder: 
* teorier om politisk lederskab 
* forskellige lederskabsopgaver 
* typologier over politiske ledere 
* aktuelle toppolitikeres udøvelse af lederskab

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:
Viden
* demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at beskrive forskellige lederskabsopgaver samt redegøre for og sammenligne forskellige lederskabstypologier og teorier om politisk lederskab
Færdigheder
* demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at diskutere teorier om politisk lederskab i relation til forskellige institutionelle rammer
Kompetencer
* demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at anvende teorier om politisk lederskab til at forholde sig til helt konkrete politiske ledere og deres politiske lederskab

Litteratur:
I faget tages udgangspunkt i følgende litteratur: 
* Rikke Berg & Ulrik Kjær: "Lokalt politisk lederskab". Syddansk Universitetsforlag. (Nyeste udgave)
* Joseph S. Nye: "The Powers to Lead". Oxford University Press. (Nyeste udgave) 
* Carsten Lê Madsen & Ulrik Kjær: ”De sidste sande amatører – Kommunalpolitikerne og deres rolle i det lokale demokrati”. Gyldendal. (Nyeste udgave)
Samt en række mindre tekster. Pensum i alt ca. 800 sider. Den endelige litteratur meddeles i læsesplanen.

Undervisningstidspunkt:
Forårssemester, 30 timer.
Faget udbydes i Odense

Undervisningsform:
30 forelæsningstimer på et semester fordelt på fem undervisningsgange.
Faget undervises på dansk.
For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget, tilrettelægges undervisningen således, at der anvendes et miks mellem diskussionsprægede forelæsninger og indlagte gruppediskussioner (dog med vægten på førstnævnte).
Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Aktivitet og antal timer: Konfrontationstimer: 30 Forberedelse: 90 Gruppearbejde: 0 Forberedelse af præsentation: 0 Eksamensforberedelse og Eksamen: 15 = I ALT 135Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/Juni
Omprøve: August
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Ingen
Prøveform til eksamensbevis:
Eksamen er en selvstændig hjemmeopgave, som maksimalt må fylde 10 normalsider a 2.400 anslag. Internt bedømt efter 7-trins-skalaen.

Supplerende information til prøveform:
Der er digital aflevering via blackboard.

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense