Strategisk pædagogisk lederskab i skolen / Strategic pedagogical leadership in schools

Studienævn for Masteruddannelser ved Samfunds- og Sundhedsvidenskab, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9873401.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 15 ECTS / 0.250 årsværk.
Periode: Efterårssemestret 2015.Godkendt: 29-10-14.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse.
Det forventes, at deltagerne har forudgående kendskab til og praktiske erfaringer med ledelsesmæssige opgaver og problemstillinger i den danske folkeskole.
For at deltage i undervisningen på 2. og 3. semester skal man have deltaget i 1. semesters undervisning.

Formål og sigte:
Ledelse i folkeskolen omfatter mange forskellige opgaver. En af de centrale er at lede det pædagogiske arbejde på skolen – en opgave som har fået øget betydning med den nye reform af folkeskolen, som forudsætter en løbende udvikling af skolens undervisning og øvrige aktiviteter, så eleverne lærer mere. En sådan vedvarende udvikling af skolens organisation, kultur og måde at fungere på fordrer samtidigt et stærkt strategisk lederskab med fokus på folkeskolens langsigtede udviklingsmål.

Formålet med dette fag er at give deltagerne viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at udøve dette strategiske pædagogiske lederskab på en kvalificeret måde.

Indhold:
Forløbet indledes med tre temaer, der tilsammen udgør grundforudsætningerne for et vellykket og effektivt strategisk pædagogisk lederskab:
  • Skolen i organisatorisk perspektiv, hvor der fokuseres på, hvordan man gennem forskellige synsvinkler kan analysere og forstå sine omgivelser – både de nære i form af skolens medarbejdere og elever og de øvrige aktører på lidt mere afstand fra skolens dagligdag;
  • Viden om elevers læring, hvor der er fokus på de centrale elementer i skolens praksis, hvor der er evidens for gode resultater på elevernes læring samt ledelsens forskellige muligheder for at påvirke elevernes læring i skolen gennem udvikling af skolens organisation, arbejdsformer og kultur.
  • Det personlige lederskab, hvor der er fokus på at forstå sig selv i lederrollen - betydningen af personlige værdier, motivation, sociale kompetencer, håndtering af magt og autoritetsrelationer, samt evne til at reflektere over og udvikle sit personlige lederskab.
Forløbet fortsætter derefter med temaerne strategi og eksekvering, hvor der fokuseres på at udforme strategier til at øge elevers læring i deltagernes egne skoler samt handlingsplaner for, hvordan strategien eksekveres i praksis. I denne del af forløbet vil der udover anvendelse af indsigter og færdigheder fra de tre første temaer også blive arbejdet med forskellige tilgange til strategi og strategisk ledelse af forandringsprocesser

Målbeskrivelse:
At give deltagerne kompetence til at lede en strategisk pædagogisk udviklingsproces, der kontinuerligt skaber bedre undervisning og øget læring for eleverne, at formulere deres egen vision for eleverne i deres skole og sætte konkrete mål for, hvad de ønsker at opnå i forhold til elevernes læring på både kortere og længere sigt, at analysere egen organisation og beslutningssituation fra forskellige synsvinkler samt skabe overblik til at arbejde systematisk med styrker og svagheder i organisationen, at forstå sin rolle i og deltage i samspillet med den samlede forvaltning på skoleområdet.

At give deltagerne færdigheder til at udarbejde og gennemføre en konkret plan for, hvordan de vil udvikle deres organisations kompetencer, funktionalitet og kultur, der er tilpasset til den konkrete situation og til de særlige forhold og behov, som gør sig gældende på skolen, til at udvikle, kvalitetssikre og evaluere undervisning, læring og trivsel på skolen, til at få de forskellige aktører i og uden for skolen engageret til at være aktive deltagere i skolens udvikling samt til at reflektere over og udvikle deres personlige lederskab og derigennem mere mod på rollen som strategisk pædagogisk leder.

At give deltagerne viden om, hvad der virker med henblik på at fremme elevers læring og viden om metoder til analysere skolens resultater.  

Litteratur:
De vigtigste grundbøger omfatter:
  • Lee. G. Bolman & Terrence E. Deal, Reframing Organizations. Artistry, Choice and Leadership. 5. udgave. Jossey-Bass, 2013.
  • Viviane Robinson, Student-Centered Leadership. Jossey-Bass Leadership Library in Education, 2011.
  • John Kotter, Leading Change, Harvard Business Review Press, 2012. (bogen findes på dansk i en tidligere udgave fra 1999).
  • Fisher, Roger & William Ury. Getting to Yes. Negotiating an agreement without giving in. Random House, 2012, 1-97.

Hertil kommer en række artikler, boguddrag, rapporter o.l. som udleveres, lægges på Blackboard eller kan hentes på nettet. Det samlede pensum vil udgøre ca. 2000 sider.

Undervisningstidspunkt:
Der startes hold á maksimum 36 deltagere hver hvert efterår.
Det samlede forløb omfatter 20 hele undervisningsdage fordelt over tre semestre. En del af undervisningen vil foregå på tre eller fire dages internatkurser. Foruden de egentlige undervisningsdage må der påregnes mindst to netværksmøder.

Undervisningsform:
Forløbet omfatter en blanding af korte forelæsninger, cases, øvelser, gruppediskussioner, netværksaktiviteter, coaching og arbejde med strategiske ledelsesudfordringer i egen praksis under vejledning af kursuslederne og i tæt samspil med erfarne erhvervspsykologer. Hertil kommer gæsteforelæsninger ved skoleledere, der har udviklet spændende løsninger på pædagogiske udfordringer. Forløbet tilrettelægges så deltagerne introduceres både til den nyeste forskningsbaserede viden på området og til konkrete eksempler og erfaringer fra danske skoler.

Faget undervises på dansk. Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS, i alt 405 timer fordelt over de tre semestre. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, deltagelse i netværksmøder, individuelle konsultationer med lærerne, udarbejdelse af obligatoriske opgaver og gennemførelse af eksamen.  
De 405 timer anslås at fordele sig således for en gennemsnitsstuderende: Forberedelse til modulerne: 75 timer, deltagelse i aktiviteter på modulerne: 160 timer, Refleksion og efterbehandling efter modulerne: 20 timer, Forberedelse til og deltagelse i netværksmøder: 30 timer, Test og personlig samtale, individuel vejledning: 10 timer, Udarbejdelse og løbende revision af opgaver: 75 timer, Eksamensforberedelse: 30 timer, Eksamen: 5.


Eksamenstidspunkt:
Ved 5 ECTS: Ordinær eksamen afholdes i januar. Omprøve: Februar.
Ved 10 ECTS: Ordinær eksamen afholdes i januar. Omprøve: Februar.

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra ordinær eksamen, ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende ordinære eksamen.

Eksamensbetingelser:
Deltagelse i den afsluttende eksamen efter tre semestre forudsætter, at der er afleveret to godkendte opgaver efter 1. semester der omfatter en SWOT analyse samt case om egen skole.

Tidsfristerne for disse afleveringer vil blive anført i læseplanen.

Prøveform til eksamensbevis:
Prøveform til eksamensbevis:
Efter 1. semester: To skriftlige hjemmeopgaver
Efter 3. semester: Mundtlig porteføljeeksamen

Supplerende information til prøveform:
De to skriftlige opgaver efter 1. semester bedømmes bestået/ikke-bestået med intern censur og udløser 5 ECTS.
Den mundtlig porteføljeeksamen bedømmes efter 7 trins-skalaen med intern censur og udløser 10 ECTS.
Den mundtlige eksamen sker med udgangspunkt i SWOT analysen, case om egen skole samt et skriftligt notat på maks. 15 normalsider vedrørende et strategisk udviklingsprojekt samt fagets pensum.
Karakteren gives på baggrund af såvel de skriftlige arbejder som af den mundtlige præstation.
Der er digital udlevering og aflevering via Blackboard.


Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, obl./valgfag. Udbydes i: Odense