Dit personlige lederskab / Personel leadership

Studienævn for Masteruddannelser ved Samfunds- og Sundhedsvidenskab, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9873501.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9873502.Godkendt: 09-03-15.
Periode: Efterårssemestret 2015.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Signe Pihl-Thingvad, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Adgangsberettiget til Master i Offentlig Ledelse samt deltaget i indledende samtale og erhvervspsykologisk test.
Studerende, der tidligere har bestået faget Det personlige lederskab, fagnr. 9225101 / Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder! fagnr. 8031801, kan pga det indholdsmæssige sammenfald ikke aflægge prøve i dette fag..

Formål og sigte:
Det overordnede formål med faget er, at den enkelte leder styrker sit fokus på egne præferencer og personlige ledelsesstile og disse præferencers og stiles betydning for udøvelse af ledelsesgerningen.
Målet er på denne baggrund at styrke lederens selvindsigt og handlekompetence. Samtidig er målet at lederen udvikler sine kompetencer i praksis via afprøvning af handlinger og redskaber i sin ledelsespraksis.

Indhold:
 • Perspektiver på personlig ledelse
 • ”Mig som leder” - værdier, præferencer og ledelsesstil
 • Autentisk ledelse
 • Følelser i ledelse
 • Paradokser og dilemmaer i personlig ledelse
 • Det frygtløse lederskab - mod og handlekraft
 • Selvledelse
 • Magt og autoritet i ledelse
 • Refleksiv ledelse

Målbeskrivelse:
Som leder får du viden indenfor en række områder:
 • Du får udviklet din viden om den erhvervspsykologiske test, Human Element, relateret til dit personlige lederskab, herunder sammenhænge mellem din adfærd, følelser og selvbillede.
 • Du vil få øget kendskab til, hvordan paradokser og forandringer påvirker dit personlige lederskab. Og hvad det vil sige at arbejde med følelser i ledelse.
 • Du vil blive præsenteret for viden om forskellige perspektiver og centrale begreber forbundet med det personlige lederskab, herunder ex autenticitet, selvledelse, mod og magt/ autoritet.
 • Du vil ligeledes få præsenteret forskellige teorier om feedback, og hvordan dette som ”ledelsesværktøj” vil kunne styrke din ledelsesgerning.

Faget giver lederen følgende kompetencer:
 • En styrkelse af indsigten på den enkeltes personlige lederskab
 • At lederen erhverver en øget forståelse af sammenhængen mellem adfærd, følelser og selvbillede i ledelsesgerningen.
 • At lederen opøver sine kompetencer til at omsætte ny viden til praksis

Lederens færdigheder:
 • Lederen vil i højere grad være i stand til at udøve mere bevidst, integreret ledelse. Via et større kendskab til egen ”inderside”, herunder ledelsespræferencer og stile, vil lederen opleve skærpede færdigheder ift. sin ledelsespraksis, herunder arbejdet med ex. ”den svære samtale”, paradokser, konflikter, mm.
 • Lederen vil opleve at det øgede kendskab til egen ”personlig ledelse” vil fremme klarheden og ”hvad/ hvilke faktorer” der er i spil i komplekse situationer.
 • Lederen vil fremadrettet via brugen/ læringen af systematisk feedback få øje på udvikling af ledelsesgerningen, og herunder ex. få øje på egne ”blinde vinkler/ pletter”.
 • Lederen vil opleve en større sikkerhed i arbejdet omkring egne kundskaber/ ”værktøjer”.
 • Lederen vil kunne skifte mellem forskellige stile ift. den konkret forestående opgave – men stadig bevare kontakten til sig selv.

Litteratur:
Litteraturen omfatter bl.a.

 • Andersen, Goldscmidt & Barlebo (2011): Den Refleksive leder. Kap 1-9+13. L&R Business, Forlaget A/S (183 sider).
 • Bregman, P. (2013). Why So Many Leadership Programs Ultimately Fail. HBR Blog Network. (2 sider).
 • Elmholdt, C. (2011) Autentisk ledelse i den emotionelle organisation. I: Elmholdt, C. & Tanggaard, L. (2011) Følelser i ledelse. Moderne Arbejdsliv. Kapitel 1 (sider 22)
 • Fogsgaard, M & Emholdt, C (2014) Hård og blød magt i ledelse. I: Fogsgaard, M & Emholdt, C (2014) Magt i organisationer. Moderne Arbejdsliv. Kapitel 1 (27 sider).
 • Hay, A. (2014) ‘I don’t know what I am doing!’: Surfacing struggles of managerial identity work. Management Learning 2014, Vol. 45(5) 509–524.
 • Heen, S. &  Stone, D. (2014). Thanks for the feedback : The Science and Art of Receiving Feedback Well (Viking/Penguin, 2014). Kap. 1, 7, 8. (51 sider).
 • Holmgren, A. (2013) Ledelse med narrative og poststrukturalistiske perspektiver. I: Helth, red. (2013). Lederskabelse – det personlige lederskab. 3. UDG. Forlaget Samfundslitteratur.  Kapitel 5 (32 sider)
 • Kristensen, A. & Pedersen, M. (2013) Strategisk selvledelse – om at lede selvledende medarbejdere. I: Helth, red. (2013). Lederskabelse – det personlige lederskab. 3. UDG. Forlaget Samfundslitteratur. Kapitel 3 (31 sider).
 • Lüscher, Lotte (2012). Ledelse gennem paradokset. Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet. Kap. 1,2, 4, 6,8,10,11,12, 13 (120 sider).
 • Maddocks, J. (2008) FIRO Theory: 50 Years of Emotional intelligence
 • Salicru, S. (2014) Busyness: Epidemic, Leader Killer or Just a Trap for New Players? Blog.
 • Schippers, M. & Hogenes, R. (2011) Energy Management of People in Organizations: A Review and Research Agenda. J Bus Psychol (2011) 26:193–203 DOI 10.1007/s10869-011-9217-6. This article is published with open access at Springerlink.com
 • Solsøe, K. (2014). At udvikle sin praktiske dømmekraft. I Erhvervspsykologi vol. 12, nr 1. (10 sider).  Husk ny bog til forået 2015 OG originallitt. v. Stacey
 • Strøier,V.(2013). Eksistentialisme og lederskab. I Helth,red.(2013). Lederskabelse–det personlige lederskab. 3.UDG. Forlaget Samfundslitteratur. (14sider).
 • Visholm, Steen (2004).  Autoritetsrelationen, I: Heinskou, T. & Visholm, S. Psykodynamisk organisationspsykologi – på arbejde under overfladen. Hans Reitzels Forlag (kapitel 5, side 84-102)..

Pensums størrelse vil være i størrelsesordenen 1400.

Undervisningstidspunkt:
Efterårssemester - 60 timer. Faget udbydes i Odense.  
Maks. deltagertal: 24

Undervisningsform:
Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 270 timer i dette fag. Timerne fordeles på personlige test og to personlige samtaler, forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

I arbejdet med at understøtte denne målsætning, er modulet, designet efter principperne fra Action Learning teorierne. Dette betyder, at den enkelte leder skal arbejde med og omsætte sin læring til praksis. Ved modulets start vil lederen få hjælpe til at formulere og gøre sig konkrete tanker om den enkeltes forestående udviklingsarbejde. Valget af det givne projekt må gerne være defineret som en hverdagsudfordring. Altså at den studerende her får muligheden for at vælge en praksisnær ledelsesopgave, som i udgangspunkt har et to-delt formål. Dels skal den studerende beskrive et praksisscenarie/ case, som han/hun har en klar aktie i ift. gennemførelse/ implementering, og dels at den studerende skal holde sig egne udviklingsmål for øje (jf. at der defineres en personlig ledelsesopgave i den overordnede praksis knyttet til organisationen).
Faget indledes med en coachende udviklingsdialog med en af modulets undervisere. Samtalen har til formål, dels at rette fokus mod og klæde den studerende på til undervisningsforløbet, og dels at få skærpet den studerendes udviklingsplan. Den studerende har inden samtalen modtaget et introbrev, hvor der oplyses om at den enkelte før samtalen skal indsende en første version af udviklingsplanen
Efter samtalen sendes der en mail til den studerende indeholdende beskrivelse og link til en erhvervspsykologisk test. Den erhvervspsykologiske test er skræddersyet ift. modulets hovedformål, idet denne giver mulighed for udforskning af sammenhængen mellem lederens adfærd, følelser og selvbillede.
Den studerende får således først selve testresultatet på den første undervisningsdag, og vil her bla. få sparring på dette i sammenhæng til formuleringerne relateret til udviklingsplanen.
Efter den indledende samtale og udfyldelse af test er selve undervisningsforløbet bygget op omkring tre internater. Det første internat er et tre-dages internat, efterfulgt af internat II og III som begge er to-dages internater. Mellem internat II og III bliver den studerende inviteret til en midtvejssamtale, hvor den enkelte kan få specifik, professionel sparring ift. ex. læring i forløbet, udviklingsplan, coaching på testresulatat, mm. Samtalen varetages igen af en af fagets to undervisere.
I forhold til Action Learning principperne er undervisningsformen designet og på en sådan måde, at lederen får mulighed for at arbejde med den ny-erhvervede viden i mellem afviklingen af internaterne – dette både i forhold til egen praksis og med mulighed for selvorganiseret sparring i de nedsatte læringsgrupper. Herved optimeres mulighederne for at sætte ledelseshandling bag læringen, og i samspil, løbende med praksis at teste de hypoteser, ideer, teorier, etc. som tilegnes i undervisningen.
Endelig er det tanken, at undervisningen skal gå ind og udfordre og understøtte den ”personlige ledelses-profil”, som den erhvervspsykologiske test som udgangspunkt har tegnet. Intentionen er, at denne proces yderligere vil nuancere den enkelte leders personlige selvindsigt, samt omsætte ”testmaterialet” til et egentligt og dynamisk hands-on ledelsesværktøj.
Det anbefales at man dokumenterer sine erfaringer og oplevelser ifm. respektive ledelses-interventioner, og fører en systematisk log-bog. Denne dokumentation vil bringes dynamisk i brug via undervisningen, og vil i sidste ende hjælpe lederen med at konkretisere den kumulerede viden fra faget som helhed. Erfaringen viser endvidere at noterne ofte kvalificere eksamensopgaverne.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: December/januar
Omprøve: Februar
Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende eksamen.

Eksamensbetingelser:
90% aktiv deltagelse i undervisningen samt deltagelse i midtvejsevaluering med aflevering af oplæg på 1 normalside

Prøveform til eksamensbevis:
30 minutters mundtlig prøve med fremlægning af præsentationsposter.
Ekstern censur efter 7-trins-skalaen.

Supplerende information til prøveform:
Der er tale om et portefølje-forløb med det formål at sikre, at det er den læring, der udvikles og opleves i både undervisningsforløbet og i praksis, bliver udslagsgivende for den endelige vurdering ud fra 7-trins-skalaen med ekstern censur.
Modulet inkluderer en eksamensform der forsøges at matche og tilgodese denne kombination mellem aktioner og læring.
På den afsluttende poster-eksamen, deltager hele læringsgruppen samtidigt. Denne tilgang vælges for at fortsætte linjen med fokus på, at læringen fortsat udvikles (også) mellem de studerende i læringsgruppen. At disse fortsat får nye perspektiver fra gruppens arbejde med ”Dit personlige lederskab”.  Det er derfor obligatorisk at deltage under hele læringsgruppens eksamination, hvor lederne på skift fremlægger deres posters (læs: udviklingsarbejde). En poster skal således forstås som visuel stilladsering eller et udtryk for ”den enkelte leders personlige læringsrejse” Efter lederne har præsenteret hver deres poster (ca. 12 min.), sendes alle mand ud af eksamensrummet og kommer efterfølgende ind én efter én til individuel eksamination (ca. 12 min.). Her vil det være muligt for censor og underviser at spørge mere ind i forhold til bredden i pensum. Eksamen finder sted over to dage, hvor hver læringsgruppe møder op på en halv dag (ca. 3 timer i alt).

Studier:
Master i offentlig ledelse
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense