Sportsøkonomi / Sports Economics

Studienævn for Økonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9150401.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9150402.Godkendt: 20-03-12.
Periode: Efterårssemestret 2012.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Line Bjørnskov Pedersen, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Oecon.: Mikroøkonomi, strategi og marked, velfærdsøkonomi og skattepolitik. 
HA: Virksomhedens økonomi, kvantitative analyseredskaber.

Formål og sigte:
Formålet med faget er at bibringe de studerende et solidt fundament for forståelsen og anvendelsen af økonomisk teori og metode på problemstillinger inden for den professionelle sportsindustri. For økonomer er relevansen af discipliner inden for mikroøkonomi stadigt stigende og nye forskningsområder udvider vores teoretiske om empiriske viden om virksomheders og individers adfærd. Sportsindustrien reflekterer ethvert samfunds kultur og værdier og sætter samtidig problemstillinger som snyd, doping og diskrimination i fokus. Sportsøkonomi bidrager med en nærmest endeløs række af eksempler fra ethvert område af den mikroøkonomiske teori og giver de studerende mulighed for at udforske områder som monopoler og karteller, offentlig finansiering, arbejdsmarkedsøkonomi, økonomisk evaluering mv. i en interessant kontekst.
Indhold:
Industriel organisering af sport
 • Sportsklubber som profitmaksimerende virksomheder 
 • Monopoler og karteller 
 • Efterspørgslen efter sport 
 • Competitive balance 
Offentlig finansiering og sport 
 • Markedet for hold 
 • Omkostninger og gevinster ved et sportshold for en by 
Økonomisk evaluering i sport 
 • Subsidier og regulering 
 • Præferencer 
Arbejdsmarkedsøkonomi i sport 
 • Arbejdsmarkedet i professionel sport og arbejdsmarkedsimperfektioner 
 • Diskrimination 
Dysfunktioner i sport 
 • Aftalte kampe og korruption 
 • Doping

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål, er det læringsmålet for faget, at den studerende opnår viden om fagets begreber, teorier og metoder på et sådant niveau, at den studerende kan beskrive disse og kan demonstrere færdighed i at udvælge og anvende fagets teorier, begreber og metoder til at analysere og diskutere en konkret problemstilling inden for sportsøkonomi og ud fra dette foreslå løsninger på det konkrete problem. 
Mere specifikt skal den studerende være i stand til at udvælge, beskrive og anvende fagets teorier, begreber og metoder til at
 • Identificere, analysere og afgrænse en konkret problemstilling 
 • Argumentere for hvilke informationer som er nødvendige for undersøgelse og analyse af problemstillingen og redegøre for hvordan de nødvendige informationer kan tilvejebringes 
 • Udvælge og anvende relevante teoretiske modeller til analyse af problemstillingen 
 • Ud fra ovenstående at analysere og redegøre for den specifikke situation/problemstilling 
 • Fremsætte dokumenterede forslag til løsning af denne

Litteratur:
Eksempel
I faget tages udgangspunkt i følgende litteratur: Leeds, M. & Allmen P. The Economics of Sports. Pearson International Edition. Nyeste udgave.
Desuden vil der blive anvendt artikler fra videnskabelige tidsskrifter samt kapiteluddrag fra bøger. Disse specificeres senere. 

Undervisningstidspunkt:
Efterår.
Undervisningsform:
3 forelæsningstimer ugentligt i 15 uger samt udarbejdelse af et miniprojekt om et valgfrit emne inden for sportsøkonomi. 
Fagets overordnede formål søges opnået gennem forelæsninger og udarbejdelse af et individuelt miniprojekt på 10-12 sider om et valgfrit emne inden for sportsøkonomi. 
Forelæsningerne skal støtte den studerendes indlæring af viden om fagets begreber, teorier og metoder, mens miniprojektet har til formål at støtte de studerendes færdigheder i at udvælge og anvende disse på en konkret problemstilling inden for sportsøkonomi. 
Studenterworkload (AT = arbejdstimer): 270 AT 
Deltagelse forelæsninger 45 AT 
Forberedelse til forelæsning 90 AT 
Udarbejdelse af miniprojekt 135 AT 
Miniprojektets titel og problemformulering skal godkendes af underviseren inden udgangen af oktober måned. I oktober bruges 3 forelæsningstimer til præsentation af de studerendes miniprojekter og diskussion af disse. Den sidste forelæsningsgang bruges ligeledes på at diskutere miniprojekterne. Der vil ikke være mulighed for individuel vejledning på miniprojekterne.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i januar med reeksamen i februar. 
Deltagelse i reeksamen forudsætter deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved reeksamen. Dette bliver offentliggjort ved tilmeldingsfristens udløb.

Eksamensbetingelser:
Ingen.
Prøveform til eksamensbevis:
Projektopgave (individuel).

Supplerende information til prøveform:
Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplan.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Internet er nødvendigt.
Udlevering af opgaven: Kursets side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i Blackboard.
Omfang: 10-12 sider.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Studerende, der skriver bacheloropgave i Sportsøkonomi, skal også indlevere et separat miniprojekt. 
Eksamen tester målopfyldelsen på de anførte punkter.

Studier:
BSc.oecon. (Økonomi) Erhvervsøkonomisk linje
5. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Samfundsøkonomisk linje
5. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
5. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
5. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
5. semester, valgfag. Udbydes i: Odense