Mikroøkonomi / Microeconomics

Studienævn for Økonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9115501.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 9115502.Godkendt: 20-03-12.
Periode: Efterårssemestret 2012.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Per Andersen, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Matematik niveau A fra gymnasiet.
Formål og sigte:
Formålet med Mikroøkonomi er at præsentere den studerende for grundlæggende begreber inden for mikroøkonomien, og gennem en indføring i simple formelle og matematiske modeller at gøre den studerende i stand til at beskrive og analysere basale mikroøkonomiske spørgsmål. Faget er forudsætningen for siden hen at kunne analysere mere komplicerede mikroøkonomiske spørgsmål og forudsætningen for centrale erhvervsøkonomiske discipliner. Faget styrker endvidere applikationen af mikroøkonomisk teori via introduktion af realøkonomiske og deskriptive økonomiske emner, hvor hensigten er at analysere disse emner ved brug af gennemgået teori. Emnerne er typisk også genstand for applikationer i andre teoretiske fag så som Makroøkonomi. Dette betyder, at den studerende opnår en bred, nuanceret og helhedsorienteret analytisk viden om de enkelte emner. Det er endelig også ambitionen, at applikationsdelen af kurset skal virke motiverende for indlæring og forståelse af den mikroøkonomiske teori. 

Indhold:
Kurset omhandler primært baggrunden og den adfærd, der ligger bag forbrugerens efterspørgsel og producentens udbud, og den heraf afledte effekt på prisdannelsen på et marked under forskellige markedsformer. Indenfor disse rammer introduceres desuden et eller flere aktuelle politisk-økonomisk emner, som analyseres og perspektiveres i lyset af den mikroøkonomiske teori. Herudover indeholder kurset en række deskriptive samfundsbeskrivende områder - eksempelvis pris- og mængdeindex. Disse emner belyses i sammenhæng med relateret teori. 

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende kan demonstrere viden om forbrugerens nyttemaksimering, virksomheders omkostningsminimering og profitmaksimering samt om markedsformerne fuldkommen konkurrence og monopol samt have viden om centrale kilder til at belyse samfundsøkonomiske forhold og demonstrere følgende færdigheder: 
1) I tilfældet med to goder skal den studerende være i stand til at 
 • beskrive og analysere grafisk og matematisk forbrugerens nyttemaksimeringsproblem generelt og for specifikke funktionelle former 
 • beskrive og udlede grafisk og matematisk effekterne af prisændringer, herunder substitutions- og indkomsteffekter på forbrugerens nyttemaksimerende valg og effekterne på konsumentoverskuddet 
2) I tilfældet med et output og to inputs skal den studerende være i stand til at
 • beskrive og analysere grafisk og matematisk producentens profitmaksimeringsproblem, herunder betydningen af de teknologiske forhold, og de afledte effekter på producentens faktorefterspørgsel 
 • beskrive og analysere grafisk og matematisk producentens omkostningsstruktur og sammenhængen mellem profitmaksimering og omkostningsminimering 
 • beskrive og analysere grafisk og matematisk producentens udbud på kort og langt sigt 
3) Den studerende skal være i stand til at 
 • beskrive og analysere grafisk og matematisk prisdannelsen på et marked med fuldkommen konkurrence 
 • beskrive og analysere grafisk og matematisk betydningen af forskellige elasticiteters størrelse på prisdannelsen 
 • beskrive og analysere grafisk og matematisk effekten af indførelsen af forskellige former for skatter på prisdannelsen 
 • beskrive og analysere grafisk og matematisk prisdannelsen på et marked karakteriseret ved monopol 
 • beskrive prisdannelsen, herunder prisdiskriminering grafisk og matematisk under diverse former for imperfekt konkurrence (andre end monopol) 
 • beskrive prisdannelsen på imperfekte faktormarkeder grafisk og matematisk 
 • beskrive den generelle ligevægt i et marked uden produktion og velfærdsteoriens to hovedsætninger 
 • kunne forklare af de antagelser der ligger bag modellerne 
 • via kursets basale teoretiske udgangspunkt at idenficere de centrale mikroaspekter af realøkonomiske problemstillinger 
 • at forstå betydningen af rationelle forbrugere og virksomheder i forhold til visse realøkonomiske problemstillinger 
4) Via kurset gennemgang af samfundsbeskrivende emner skal den studerende have bredt kendskab og viden om en række institutionelle samfundsøkonomiske forhold.

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende har kompetence til at forstå betydningen af rationelle forbrugere og virksomheder i forhold til visse realøkonomiske problemstillinger. 

Litteratur:
Eksempel
Perloff: Microeconomics. Theory and applications with calculus. 
Pearson Addison Wesley, 2010, 2. edition.

Undervisningstidspunkt:
Efterår.
Undervisningsform:
4 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer ugentligt i et semester. 
I undervisningen integreres et tema og en gæsteforelæsning for at anskueliggøre den mikroøkonomiske teoris relevans. Undervisningsformen understøtter realiseringen af læringsmålene.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i januar med reeksamen i februar. 
Deltagelse i reeksamen forudsætter deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.
Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved reeksamen. Dette bliver offentliggjort efter tilmeldingsfristens udløb.

Eksamensbetingelser:
3 obligatoriske opgaver.
4 sæt temaopgaver.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 små obligatoriske opgaver (9115512, 9115522), der skal udarbejdes af grupper på 3-4 studerende (afvigelser afgøres af underviseren).
Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplan.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgaven: Kursets side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i Blackboard.
Omfang: Maks. 6 sider.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

1 større obligatorisk opgave (9115532). der skal udarbejdes af grupper på 3-4 studerende (afvigelser afgøres af underviseren). Opgaven skal indeholde empiri.
Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplan.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgaven: Kursets side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i Blackboard.
Omfang: Maks. 12 sider.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. 

Den 1. obligatoriske opgave stilles og rettes udelukkende af underviser. 
Den 2. obligatoriske opgave stilles af underviser og rettes af en af holdets øvrige grupper. Hver gruppe skal som del af den obligatoriske opgave rette en anden gruppes opgave. Endelig bedømmelse afstemmes med underviser. 
Den 3. obligatoriske opgave stilles og rettes udelukkende af underviser. 


4 sæt temaopgaver, der udgør grundlaget for den mundtlige eksamen (9115542).
 • Sæt 1: Fire eksamensopgaver i forbrugsteori 
 • Sæt 2: Fire eksamensopgaver i fuldkommen konkurrence 
 • Sæt 3: Fire eksamensopgaver i monopol 
 • Sæt 4: Fire eksamensopgaver i mikroøkonomi (som udgangspunkt mikroøkonomiske problemstilinger hentet uden for det egentlige pensum). 
Varighed: Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplan.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgaven: Kursets side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kursets side i Blackboard.
Omfang: Aftales med underviser.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. 

Obligatoriske opgaver skal være bestået senest 6 semestre efter studiestart.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen.

Supplerende information til prøveform:
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i valgte eksamenstemaer.
20 min. med 20 min. forberedelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eksamen tester stikprøvevis målopfyldelsen på alle de anførte punkter.

Studier:
BSc.oecon. (Økonomi) Erhvervsøkonomisk linje
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.oecon. (Økonomi) Samfundsøkonomisk linje
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
BSc.scient.oecon. (Matematik-Økonomi)
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense