Afgangsprojekt - Molekylær- og cellebiologi (2) / Final Thesis

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: TK-AFPMOC2.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 15 ECTS / 0.250 årsværk.
Periode: Forårssemestret 2020.Godkendt: 18-04-17.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Uddannelseskoordinator Lene Pedersen, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi.

Forudsætninger:
Alle obligatoriske kurser og mindst 15 ECTS af tilvalgsdelen skal være bestået.

Indhold:
Projektet skal omhandle et fagligt relevant emne, der afhænger af den valgte specialisering.
Projektemnet tager oftest udgangspunkt i problemstillinger fra den studerendes ansættelsessted.

Målbeskrivelse:
De studerende skal selvstændigt løse en opgave med faglig relevans indenfor den valgte specialisering, og gennem samarbejde med andre således kunne
  • formulere et projektplan med problemformulering og målbeskrivelse ud fra en given faglig problemstilling
  • lægge tidsplaner for eget arbejde, herunder eksperimentelt arbejde i laboratorium eller andre steder
  • analysere og opnå indsigt i komplekse sammenhænge, gennem inddragelse af uddannelsens forskellige discipliner
  • søge og inddrage relevant faglig litteratur i form af monografier, tidsskriftartikler og anden information såsom standarder, patenter etc.
  • udforme en rapport efter specifikationer fra vejleder på korrekt dansk, engelsk eller tysk
  • fremlægge resultater af projektet klart og entydigt


Undervisningstidspunkt:
Projektet skal afsluttes indenfor det tredje semester efter påbegyndelse. Afleveringsfrist aftales i samarbejde med vejleder. Hvis fristen på 3 semestre fra start ikke kan overholdes, kan der søges om forlængelse i studienævnet for Det Tekniske Fakultet.

Undervisningsform:
Projektarbejde udføres individuelt eller i samarbejde med en medstuderende. Til hver projekt knyttes en vejleder, der har til opgave at støtte og vejlede under projektforløbet.
Projektet udføres normalt i den virksomhed hvor den studerende er ansat.
Problemformulering og projektplan fastlægges i samråd med vejleder og medvirkende virksomhed.
For yderligere information henvises til:
www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Diplom_Biotek/Eksamen_og_afgangsprojekt.aspxPrøveform:
Med udgangspunkt i den skriftlige rapport afholdes individuel mundtlig eksamination med ekstern censur og karakter efter 7-trinsskalaen.
Kun individuelt udarbejdet skriftlig rapport eller individuelt udarbejdet del af gruppefremstillet rapport må medtages i
bedømmelsesgrundlaget.


Kommentar:
Kursus i specialiseringen Molekylær- og Cellebiologi.Studier:
Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense