Erhvervsøkonomi / Business Economics

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8002711.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 15 ECTS / 0.250 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8002722, 8002712.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018 til Forårssemestret 2019.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg.

Fagansvarlig:
Lektor Jan Sørensen, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.


Formål og sigte:
Faget erhvervsøkonomi har til formål at bibringe den studerende indsigt i teorier og metoder der dels danner et erhvervsøkonomisk fundament for specialerne på HD 2. del dels gør den studerende i stand til at forstå og reflektere over den praktiske anvendelse i konkrete virksomhedssammenhænge. Der undervises i centrale teorier og metoder om markedsformer, konkurrence, omkostninger, regnskab, investering samt finansiering. Gennem kendskab til og indsigt i disse teorier, modeller og metoder sættes den studerende i stand til 

 • at analysere komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger 
 • at udarbejde et kvalificeret grundlag for beslutninger samt 
 • at formidle sådanne analyser/beslutningsgrundlag 


Indhold:
 • Virksomhedens omverden, herunder dens placering i samfund, branche og værdikæde 
 • Virksomhedens interessenter, mål og strategier 
 • Virksomhedens økonomistyring og eksterne regnskab 
 • Udformning og implementering af en virksomheds strategi 
 • Virksomhedens omkostnings- og produktionsstrukturer 
 • Markedsformer, efterspørgselsteori og elasticiteter 
 • Virksomhedens optimeringsbeslutninger mht. pris og mængde under forskellige markedsformer, tidshorisonter og begrænsninger 
 • Virksomhedens investeringsbeslutninger, herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer 


Målbeskrivelse:
Målet er, at den studerende - efter at have deltaget i undervisningen i Erhvervsøkonomi har viden om:
 • Modeller til omverdensanalyse såvel som intern analyse i virksomheden
 • De finansielle nøgletals rolle ved vurdering af en organisations resultater
 • Regnskabsmæssige begreber og nøgletal og gældende lovgivning i forbindelse med det eksterne regnskab.
 • Begreber, som anvendes i forbindelse med analyse og økonomistyring
 • Begreber som avnedes i forbindelse med udformning og implementering af strategien for en virksomhed
 • Begreber der anvendes i forbindelse med optimal sammensætning af produktionsfaktorer
 • Begreber der anvendes i forbindelse med skalaafkast
 • Begreber i forbindelse med omkostninger på henholdsvis kort og langt sigt
 • Metoder til fastlæggelse af markedsformer
 • Efterspørgsel og parametre, der påvirker denne
 • Elasticiteter og metoder til fastlæggelse heraf
 • Teori, metoder og praksis til optimeringsbeslutninger
 • Metoder til vurdering af investeringers rentabilitet
 • Metoder til at sammenkoble investeringstypen og betalingsrækker
 • Risikovurdering og følsomhedsanalyser  
 • Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
 • Vurdere og anvende metoder til analyse af omverdensmiljø
 • Vurdere aktionær- og interessentperspektivet for en organisation
 • Redegøre for opbygningen af driftsregnskab og balance
 • Have indsigt i virksomhedens balancestruktur
 • Redegøre for sammenhængene i et regnskab med henblik på regnskabsanalyse
 • Redegøre for sammenhænge i et regnskab med henblik på budgettering
 • Opstille et budget for en konkret virksomhed
 • Vurdere forskellige perspektiver i en strategiformulering
 • Identificere og formulere en strategi for virksomheden
 • Redegøre for optimal faktorsammensætning med en variabel produktionsfaktor
 • Redegøre for optimal faktorsammensætning med 2 variable produktionsfaktorer
 • Redegøre for kortsigtede og langsigtede omkostnings
 • funktioner og for sammenhængen mellem produktionsfunktioner og omkostningsfunktioner
 • Redegøre for og fastlægge efterspørgselsfunktioner
 • Beregne elasticiteter og redegøre for usikkerhed
 • Fastlægge optimal pris og mængde givet forskellige markedsformer, tidshorisonter
 • Anvende metoder til mere kompleks optimering eksempelvis ved flere markeder og flere varer
 • Opstille og evaluere beslutningsgrundlag for investeringer
 • Anvende færdigheder om optimal sammensætning af produktionsfaktorer på konkrete problemstillinger
 • Afdække omkostningsstrukturer i en konkret virksomhed
 • Identificere sammenhængen mellem produktionsfunktioner og omkostningsstrukturer i en konkret virksomhed
 • Analyse markeder, efterspørgsel og elasticiteter i praksisnære situationer og identificere begrænsninger i analysemetoderne
 • Gennemføre optimeringsanalyserne i praksisnære situationer og både på simple og komplekse situationer
 • Identificere begrænsningerne i optimeringsmetoderne * Have overblik over investeringens kalkulationsgrundlag
 • Have overblik over fordele og ulemper ved brug af forskellige rentabilitetskalkuler
 • Tilvejebringe grundlaget for at træffe beslutninger om investeringer
 • Opstille og anvende investeringskalkuler


Litteratur:
Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard & Preben Melander. Økonomisk virksomhedsbeskrivelse, 4. udgave (ISBN: 9788757434828)

Philip K Young and Paul Keat: Managerial Economics - Economic Tools for Today's Decision Makers (ISBN: 9780273791935)

Anthony E. Henry. Understanding Strategic Management., 3. udgave (ISBN: 9780199662470)

Supplerende læses;

Kap.11 (finansiering) af Ove og Michael Hedegaard, Strategisk investering og finansiering 4.udgave isbn: 978-87-574-9991-9
  (ca. 40 sider)

Kapitel 9 (Liniær programmering) af Hirschey & Bentzen, managerial economics 14 udgave isbn 978-1-4737-0926-3

Begge disse kapitler kan under kurset downloades på BB

Undervisningstidspunkt:
Efterår 2018 - forår 2019


Undervisningsform:
Undervisningen er fordelt over 16 gange á 4 lektioner. Herudover bliver der afholdt 2 arbejdsdage á 6 timer. Arbejdsdagene er for alle hold og tilbydes i Kolding og Slagelse.

Det er væsentligt at fremhæve, at undervisningen er tilrettelagt som Blended Learning, hvilket betyder, at den studerende mellem de enkelte fremmødegange må påregne en betydelig arbejdsindsats i forbindelse med forberedelse, selvstændig løsning af opgaver, gruppeopgaver og forskellige e-læringsaktiviteter.

Den samlede arbejdsindsats i faget forventes at være ca. 400 arbejdstimer, inklusive deltagelse i fagets eksamensaktiviteter (en obligatorisk hjemmeopgave samt den afsluttende skriftlige og mundtlige udprøvning), fordelt således:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer med fokus på teori
Arbejdsdag
64
6
Forberedelse til konfrontationstimer og arbejdsdag
246
Repetition og eksamensforberedelse
80
Total arbejdsbelastning
400

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Der afholdes eksamen umiddelbart efter undervisningens afslutning i forårssemesteret.

De eksakte eksamensdatoer udmeldes af studieadministrationen.

Syge-/reeksamen afholdes i august. De eksakte eksamensdatoer udmeldes af studieadministrationen.

Deltagelse i reeksamen forudsætter deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.


Eksamensbetingelser:
At den individuelle hjemmeopgave (fagnummer: 8002722), udarbejdet i november, har opnået bedømmelsen "godkendt".


Prøveform til eksamensbevis:
Individuel hjemmeopgave og mundtlig eksamen.


Supplerende information til prøveform:
Den afsluttende eksamen omfatter dels en individuel hjemmeopgave på max. 15 normalsider á 2400 anslag (ekskl. bilag), dels en mundtlige eksamen af 30 minutters varighed inklusive votering og karaktergivning.

Hjemmeopgaven afleveres elektronisk i SDU assignment. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men med inddragelse af hele fagets pensum. Den studerende bedømmes ud fra en helhedsvurdering af de to eksamensdele.

Syge-/reeksamen for den obligatoriske hjemmeopgave (novemberopgaven) omfatter en mundtlig eksamen af 30 minutters varighed inklusive votering og karaktergivning (uden forberedelse) med udgangspunkt i hele fagets pensum indtil det tidspunkt, hvor hjemmeopgaven blev stillet.

Syge-/reeksamen for den afsluttende eksamen i faget gennemføres udelukkende som en mundtlig eksamen af 30 minutters varighed inklusive votering og karaktergivning (uden forberedelse) med udgangspunkt i hele fagets pensum.


Kommentar:
Opdateret 23-05-2018 - Litteratur + Undervisning (bemærkning vedrørende fjernhold)

Studier:
HD 1. del (Sjælland, Fyn og Jylland)
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse, Sønderborg
HD 1. del (Sjælland, Fyn og Jylland)
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse, Sønderborg