Strategic Sourcing & Purchasing / Strategic Sourcing & Purchasing

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8094681.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8094682.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Lektor Ole Stegmann Mikkelsen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del i Supply Chain Management, samt grundlæggende forståelse for udfordringerne ved globale forsyningskæder og supply chain design.

Formål og sigte:
Faget bygger ovenpå den viden der er erhvervet i de tidligere fag på HD SCM-uddannelsen.

Formålet med faget er at formidle en samlet og helheds orienteret forståelse for fagområdet strategisk sourcing. I faget lægges der vægt på at formidle indsigt i og opøve evnen til på en kritisk - konstruktiv måde at kunne forholde sig til og anvende fagområdets centrale modeller og værktøjer. Der fokuseres især på give indsigt i forskellige analyseniveauer i det strategiske sourcing arbejde med henblik på at den studerende skal kunne foretage et kvalificeret valg af analyseniveau under hensyntagen til virksomheds specifikke forhold.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:

 • give viden om teoridannelser indenfor strategisk sourcing  
 • give færdigheder til selvstændigt at analysere problemstillinger relateret til strategisk sourcing
 • give kompetence til at foreslå konkurrencegivende forbedringsforslag inden for strategisk i såvel private som offentlige organisationer

Indhold:
Faget indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Teoretiske perspektiver på sourcing, make/buy, In/outsourcing og virksomhedens grænse
 • Supplier Relationship management
 • Segmentering & Portfoliomodeller
 • Strategic sourcing og globalisering/internationalisering
 • Supplier development
 • Performance management
 • Leverandørinvolvering i produktudvikling
 • Køb af forretnings og serviceydelser
 • Sourcing strategy & Category management
 • Attraktivitet

Målbeskrivelse:
Målsætningen med faget er at gøre den studerende i stand til at forstå og beskrive centrale problemstillinger indenfor strategisk sourcing. Herunder fokuseres der især på at opnå kompetencer til at kunne forstå forskellige sourcing strategiers indvirkning på virksomheders muligheder for at agere og udvikle sig samt mulighederne for at ændre sourcing strategi. Den studerende skal endvidere kunne anvende gængse værktøjer og teknikker som led i analysen af sourcing strategier med henblik på at foreslå strategier der forbedre virksomheders konkurrenceevne.

Ved fagets afslutning forventes de studerende at kunne:

Demonstrere viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
 • beskrive centrale problemstillinger indenfor strategisk sourcing herunder dets bidrag til skabelse af konkurrencemæssige fordele
Demonstrere færdigheder, således at de:
 • opøves i at kunne designe forskellige strategiske sourcing strategier, der tager højde for virksomhedsspecifikke forhold
Demonstrere kompetencer, således at de er i stand til at:
 • vurdere og foreslå løsninger indenfor strategisk sourcing, der skaber konkurrencemæssige fordele for såvel private som offentlige organisationer  

Litteratur:
Van Weele, A. (seneste udgave), Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy and Practice, Cengage Learning, Andover, UK.
Heikkilä, J. et al. (2013) Purchasing Business Services, The Federation of Finnish Technology Industries, Helsinki.

Kompendium

Undervisningstidspunkt:
Efterår; 28 lektioner.

Undervisningsform:
De 28 konfrontationstimer afvikles på hhv. to hele fredage og to hele lørdage - 4 dage af 7 lektioner.

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, cases, øvelser og studenteroplæg. Der forudsættes at de studerende deltager aktivt i faget. Der vil være indlagt mindre hjemmeopgaver i forløbet.

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne samt forberedelse til og gennemførelse af eksamen

De 135 arbejdstimer fordeler sig således

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
    28
Forberedelse til undervisning/hjemmeopgaver
    72
Forberedelse til eksamen
    35
Total arbejdsbelastning
   135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: december/januar.
Re-eksamen: februar/marts.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen med forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
Mundtlig eksamen, 20 minutter (incl. votering og karaktergivning) med forberedelse 20 minutter.

Alle hjælpemidler tilladt ved forberedelse. Ved eksamenssituationen må kun eksamens notepapir anvendes.

Syge-/re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.

Studier:
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding