Supply Chain Innovation / Supply Chain Innovation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8074901.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8074902.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Professor Jan Stentoft, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
1. semester af HD 2. del i Supply Chain Management eller tilsvarende.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
Formålet med faget er at formidle en samlet og helheds orienteret forståelse for fagområdet Supply Chain Innovation. I faget lægges der vægt på at formidle indsigt i og opøve evnen til på en kritisk – konstruktiv måde at kunne forholde sig til og anvende fagområdets centrale modeller og værktøjer. Der fokuseres især på give indsigt i forskellige former for supply chain innovation, herunder dets relation til forretningsmodeller, med henblik på at den studerende skal kunne foretage kvalificerede analyser af supply chain innovationer.

Indhold:
 • Forretningsmodeller
 • Innovationsteori til forklaring af virksomheders innovationsstrategi
 • Valg og ledelse af portefølje
 • Implementering af nye produkter, processer og service
 • Faseopdelte udviklingsprojekter – alternativt ledelse af udviklingsprojekter
 • Relationer på tværs af virksomheders funktionsområder, der er centrale for innovative aktiviteter
 • Supply Chain Innovation analyseramme (processer, teknologi og netværksstruktur)
 • Eksterne relationers betydning for virksomheders adgang til viden om teknologi, marked og økonomisk
 • Udbytte af innovation
 • Ideer til innovationer
 • Faseopdelte udviklingsprojekter
 • Opbygning af innovationsvenlige miljøer

Målbeskrivelse:
Målsætningen med faget er at gøre den studerende i stand til at forstå og beskrive centrale problemstillinger indenfor Supply Chain Innovation. Herunder fokuseres der især på at opnå kompetencer til at kunne forstå forskellige Supply Chain Innovationers indvirkning på virksomheders muligheder for at agere og udvikle sig samt mulighederne for at ændre Supply Chain Innovationer. Den studerende skal endvidere kunne anvende gængse værktøjer og teknikker som led i analysen af Supply Chain Innovationer med henblik på at foreslå og implementere strategier, der forbedre virksomheders konkurrenceevne.

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
 • beskrive centrale problemstillinger indenfor Supply Chain Innovation herunder dets bidrag til skabelse af konkurrencemæssige fordele
Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til:
 • Den studerende skal opøves i at kunne designe forskellige Supply Chain Innovation, der tager højde for virksomhedsspecifikke forhold
Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til:
 • Vurdere og foreslå løsninger indenfor Supply Chain Innovation, der skaber konkurrencemæssige fordele for såvel private som offentlige organisationer  

Litteratur:
Arlbjørn, J.S., Mikkelsen, O.S., Munksgaard, K.B., Schlichter, J. & Paulraj, A. (2013) Konkurrencekraft gennem supply chain innovation, Industriens Fond, København K.

Tidd, J. & Bessant, J. (2013), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, Wiley, New York.

Kompendium.

Undervisningstidspunkt:
Efterår.

Undervisningsform:
Fire hele dage á syv timer (fredage og-/eller lørdage) gennem efterårssemesteret.

Undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisningningstimer
28
Forberedelse af undervisning
90
Eksamensforberedelse
Total
7
125

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: januar.
Re-eksamen: februar/marts.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen med forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
20 minutters mundtlig eksamination (inklusive votering og karaktergivning) med 20 minutters forberedelse.

Syge- /re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.

Kommentar:


Studier:
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding