Praktisk seminar - HD-SCM / Practical seminar

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8078501.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8078502.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Lektor Ole Stegmann Mikkelsen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Det er en forudsætning for deltagelse i Praktisk seminar, at den studerende har deltaget i eksamen i fagene på 1. og 2. semester.

Formål og sigte:
Formålet med det praktiske seminar er at træne den studerende i at definere, formulere, afgrænse samt analysere praktiske problemstillinger, herunder demonstrere evne til at diagnosticere et afgrænset problem for en konkret virksomhed.

I det praktiske seminar integreres viden, færdigheder og kompetencer fra de øvrige moduler på specialeretningen. Ved udarbejdelsen af det praktiske seminar fokuseres der på det problemafklarende og metoder, teorier og processer. Det praktiske seminar skal derfor ses som en vigtig træning til udarbejdelse af HD Afgangsprojektet på 4. semester.

Indhold:
Udvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for følgende områder og processer:
 • Problembeskrivelse og afgrænsning  
 • Problemformulering - eksplicit formuleret i afledte spørgsmål  
 • Valg af overordnet metode og fremgangsmåde til løsning  
 • Valg af teori og modeller som han forklare og begrunde metode  
 • Indsamling af data  
 • Dataanalyse  
 • Vurdering og diskussion af resultaterne i analysen  
 • Formulere klare anbefalinger til problemløsende handlinger for opdragsvirksomheden herunder implementeringsmæssige konsekvenser  
 • Konklusion i forhold til problemformuleringen  
 • Perspektivering

Målbeskrivelse:
Læringsmål - Viden
Den studerende skal:
 • Have viden om og indsigt i at få afklaret hvad problemet er, dels centrale områder, metoder, teorier og processer  
 • Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis  

Læringsmål - Færdigheder
Den studerende skal:
 • Demonstrere færdigheden i at anvende det fagspecifikke begrebs-, teori- og modelapparat på en konkret praktisk problemstilling  
 • Kunne identificere og argumentere for væsentlige fagspecifikke problemstillinger for en virksomhed i en given situation og på et givent marked  
 • Skal kunne diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri ud fra den praktiske situation og den teoretiske forståelse  
 • Demonstrere færdigheden i at opbygge hypoteser omkring forholdene på et konkret marked herunder angive, hvilke oplysninger det er nødvendigt at indsamle for at kunne drage relevante konklusioner om vigtige forhold  
 • Vise færdigheden i problemidentifikation, problemformulering, problemafgrænsning og problembehandling med henblik på at kunne diagnosticere et afgrænset problem for en konkret virksomhed og i en form der kan styre den efterfølgende analyse og forslag til løsning af det opstillede problem  
 • Kunne reflektere kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri samt kunne vurdere deres anvendelighed for besvarelse af den opstillede problemformulering  

Læringsmål - Kompetencer
Den studerende skal ved modulets afslutning kunne:
 • Udvise overblik over og opfylde seminarets mål og centrale elementer og faglige sammenhænge  
 • Håndtere en iterativ proces hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende  
 • Analysere og diskutere såvel opdragsgivers som feltets problemstillinger. Identificere, vurdere og prioritere de mest centrale problemer for den valgte opdragsgiver, herunder argumenterer for de foretagne valg  
 • Forholde sig selvstændigt og kritisk over for givne problemstillinger såvel som det præsenterede pensum og de inddragede fagspecifikke begreber og metoder  
 • Udvise gode kompetencer til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser  
 • Udvikle klare anbefalinger til problemløsende strategier og handlinger for opdragsvirksomheden herunder angive, hvordan disse kan implementeres i virksomheden under hensyntagen til virksomhedens situation og de gennemførte analyser  
 • Demonstrere kompetencen til at kunne reflektere over såvel proces som output

Litteratur:
Det er den praktiske problemstilling der danner grundlag for søgning efter og udvælgelse af litteratur til Praktisk seminar. Det forventes at den studerende selvstændigt opsøger og udvælger relevante modeller og teorier inden for fagfeltets område som løsningsværktøjer til udarbejdelse af seminaret.  

Undervisningstidspunkt:
Efterår.
Den studerende afleverer emne til Praktisk seminar primo efterårssemestret. Vejledning gives efterfølgende til afleveringstidspunktet primo december. De nærmere datoer oplyses i forbindelse med opstart af semestret.

Undervisningsform:
Seminaret udarbejdes af 1-2 personer under vejledning af en tildelt vejleder.
Den/de studerende fremsender emne til vejleder, som skal godkende, om emnet er velegnet som grundlag for udarbejdelse af seminaret. Det er den/de studerende, der har initiativet i vejledningsprocessen, som tager udgangspunkt i de spørgsmål og forslag som den/de studerende kommer med.

For individuelle seminarer må den afleverede opgave have et omfang på maksimalt 25 normalsider (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilag). En normalside er lig med 2400 anslag. Antal anslag skal fremgå af forsiden. Skrives seminaret af to studerende, øges det maksimale sidetal til 35 normalsider.

Der er afsat 135 arbejdstimer til opgaveskrivning, vejledning og eksamen.

Eksamenstidspunkt:
Januar.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Seminaropgave og efterfølgende mundtlig eksamen uden forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
Seminar evalueres på grundlag af den skriftlige opgave og en individuel afsluttende mundtlig eksamination af opgaven. Den mundtlige eksamination er uden forberedelse og varer 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning. Den studerende bedømmes ud fra en helhedsvurdering af de to eksamensdele.

Re-eksamen: Hvis seminaret ikke bestås gives der 5 uger til genindlevering af revideret/nyt seminar, regnet fra den mundtlige del af den ordinære eksamen. Der ydes som udgangspunkt ikke vejledning i forbindelse med revidering af seminaret.

Kommentar:


Studier:
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding