Operations and Supply Chain Management / Operations and Supply Chain Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8851301.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 15 ECTS / 0.250 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8851302.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Professor Jan Stentoft, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Adgangsgivende krav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
Gennem faget opnår de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder indenfor Operations og Supply Chain Management samt en række modeller der kan anvendes i forbindelse med virksomheders design og ledelse af produktionssystemer og forsyningskæder. På det praktiske plan opnår de studerende viden om hvordan modeller, teorier og metoder kan anvendes i konkrete virksomhedssammenhænge. Det er målet at den studerende skal kunne forstå og reflektere over modellerne og deres anvendelse i specifikke sammenhænge. I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:

Viden:
Gennem faget opnår de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder indenfor Operations og Supply Chain Management samt en række modeller der kan anvendes i forbindelse med virksomheders design og ledelse af produktionssystemer og forsyningskæder. På det praktiske plan opnår de studerende viden om hvordan modeller, teorier og metoder kan anvendes i konkrete virksomhedssammenhænge. Det er målet at den studerende skal kunne forstå og reflektere over modellerne og deres anvendelse i specifikke sammenhænge.

Færdigheder:
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
 • Anvende fagets videnskabelige teorier, modeller og metoder til at analysere komplekse problemstillinger i forbindelse med design og ledelse af virksomheders produktionssystemer og forsyningskæder.
 • Begrunde og udvælge relevante analyser og løsninger på problemstillinger inden for fagområdet og herunder kunne præsentere og vurdere fremkomne løsningsforslag
 • Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger der knytter sig til ledelsesmæssige afvejninger i design og ledelse af virksomhedens interne og eksterne forsyningskæde

Kompetencer:
Igennem faget opnår de studerende kompetencer der sætter dem i stand til at:
 • Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag på komplekse Operations og Supply Chain Management problemstillinger gennem anvendelse af fagets teorier, metoder og modeller
 • Indgå selvstændigt i fagligt samarbejde med såvel fagfæller og øvrige medarbejdere i virksomheden som eksterne samarbejdspartnere i virksomhedens omgivelser

Indhold:
I modulet vil følgende områder blive behandlet:
 • Introduktion til Operations & Supply Chain Management
 • Demand management, lagerstyring og Customer Relationship Management
 • Sourcing, indkøb og Supplier Relationship Management  
 • Operationelle perspektiver på Supply Chain Management, projektledelse, kvalitetsledelse, decouplingspunkter, (push/pull og optimering) samt SCOR modellen
 • Logistiske aktiviteter (warehousing, transport, production, lager) og Sales & Operations Planning
 • Forecasting og IT som drivekræfter i forsyningskæder
 • Green Supply Chain Management og Corporate Social Responsibility
 • JIT/LEAN & manufacturing issues inklusiv kapacitetsplanlægning, hovedplanlægning (master production scheduling) og Materials Requirements Planning (MRP)
 • Globalisering, outsourcing/offshoring, sårbarhed og risici

Målbeskrivelse:
Bidrag til konkurrencemæssige fordele kan ske både gennem tiltag, der kan reducere omkostningsforbruget og gennem tiltag, der er med til at skabe meromsætning. For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende ved fagets afslutning forventes at kunne:
 • Anvende fagets videnskabelige teorier, modeller og metoder til at analysere komplekse problemstillinger i forbindelse med design og ledelse af virksomheders produktionssystemer og forsyningskæder.
 • Begrunde og udvælge relevante analyser og løsninger på problemstillinger inden for fagområdet og herunder kunne præsentere og vurdere fremkomne løsningsforslag
 • Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger der knytter sig til ledelsesmæssige afvejninger i design og ledelse af virksomhedens interne og eksterne forsyningskæde

Litteratur:
Stentoft, et al., Supply chain Management, Sources for competitive advantages, ISBN: 9788741270982

Heizer, Render & Munson (2017) Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, Global edition, 12. edition

Stentoft, J., Nørby, M., Norlyk, B., Wiborg, K. & Holm, N. (2008) Lean uden grænser – lean i offentlige og private organisationer, Hans Reizels forlag (e-bog)

Stentoft, J. (ed.) (2017) Practitioners Perspectives on Contemporary Supply Chain Management Issues: The Danish Supply Chain Panel 2012-2016, University Press of Southern Denmark, Odense

Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnson, and Alan Betts: "Operations and process Management", 1. Edition Pearson Prentice Hall (2006)) – chapter 14 only (risk and resilience) Uploades til Black Board (skal ikke købes).

Johansen, J., Riis, J.O. & Arlbjørn, J.S. (2006) Analyse og design af produktionssystemer – med vægt på styring og organisering, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet. Uploades til Black Board (skal ikke købes).

Kompendium (kan købes i butikken i stueetagen i Kolding)

Undervisningstidspunkt:
Efteråret - 9 hele dage (fredage og/eller lørdage)

Undervisningsform:
Forelæsninger, diskussioner, summepauser, case arbejde i grupper, dialog, opsamling i plenum. Undervisningen er på dansk og engelsk og er tilrettelagt efter konceptet Blended Learning.

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer (forelæsning, holdtimer)
72
Forberedelse
200
Øvelsestimer
10
Forberedelse til øvelsestimer
20
Eksamensforberedelse
98
Eksamen
 5
Total
405

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: januar.
Re-eksamen: februar/marts.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Eksamen i faget består af 2 delprøver, som hver vægter 50% i den samlede karakter.
For at bestå eksamen i faget skal den samlede karakter (uden oprunding) være på minimum 02.
Hvis den samlede prøve er bestået, kan delprøver med karakteren 00 eller -3 ikke tages om.
Selv om den samlede prøve ikke er bestået, kan delprøver med karakteren 02 eller derover ikke tages om.

Supplerende information til prøveform:
Prøve 1: (fagnr. 8851302)

Eksamen afholdes på dansk.

Varighed: 4 timer
Sted: Lokale på universitetet med egen PC
Internetadgang: Nødvendig.
Udlevering af opgave: Udleveres i eksamenslokalet i papirform.
Indlevering af besvarelse: Via SDUassignment i kursets side i Blackboard. Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt - inkl. digitale medier. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre end de tilsynsførende.

Re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.
Syge-/ re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.


Prøve 2: (fagnr. 8851312)
20 minutters mundtlig eksamen i januar med 20 minutters forberedelse.
Til forberedelsen må medbringes alle hjælpemidler (bøger, noter, pc, etc.) - dog ikke telefon.
Til selve eksamen er det kun det udlevede notepapir, som må tages med ind, hvilket betyder, at eventuelle noter SKAL skrives på eksamenspapiret, og der må ikke medbringes en opslået pc til selve eksamen.
Eksamen afholdes på dansk, men kan også ske på engelsk.

Re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.

Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 - Litteratur

Studier:
HD 2. del i Supply Chain Management
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding