Projektledelse - HD-FR / Project Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8094901.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8094902.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Post doc. Jesper Raalskov, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Faglige forudsætninger:
Ingen

Almene studiekompetencer:
Faget forudsætter aktiv deltagelse i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger. I forbindelse med studenterpræsentationer, forventes den studerende at kunne formidle konklusionerne af de i undervisningen stillede godkendelsesopgaver samt anvende gængse præsentationsprogrammer ifm. selve formidlingen (f.eks. Microsoft PowerPoint, Prezi eller lignende).

Formål og sigte:
Med særlig henblik på finansielle virksomheder, er formålet med faget at give de studerende en anvendelig teoretisk viden inden for projektledelse samt færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med styring og organisering af projekter.

Da meget arbejde (også i den finansielle sektor) organiseres i projektform, er viden om projektarbejdsformen relevant og giver således en synergieffekt til øvrige fag på studiet, hvor projektledelse er en naturlig forlængelse på løsningen af de problemstillinger uddannelsen ellers tager afsæt i. Faget giver de studerende kompetencer som gør dem i stand til at indgå i og styre projektmæssige arbejdssituationer, hvor der er behov for overblik over projektorganiseringsmuligheder samt de opgaver/processer der bliver lagt over i en projektramme.

Indhold:
Faget præsenterer relevante og udvalgte dele af fagområdets modeller og teorier. Af overordnede centrale emneområder kan nævnes: 
 • Projektets grundelementer
 • Projektets ressourcer
 • Projektets livsforløb
 • Projektlederens rolle
 • Projektorganisationen
 • Principper for projektstyring

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
 • Redegøre for og beskrive fagområdets anvendte/udvalgte begreber, teorier, modeller og metoder.
 • Redegøre for de overordnede principper for projektarbejde.
 • Redegøre for forskellige modeller til styring af projekter, for forskellige måder at organisere projektgrupper på, og endelig for hvilke mål et arbejdsdirektiv til projektledelsen skal fremme.
 • Skelne mellem projektmål og projektprincipper samt kunne redegøre for projektprioriteringsopgaver samt principper for og indhold i projektstyring og projektledelse.
Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
 • Redegøre for de styrker og svagheder som de forskellige teorier og modeller om projektledelse indeholder.
 • Kunne identificere et projekts risici og kunne redegøre for muligheder for at minimere disse.
 • Kunne identificere et implementeringsprojekt fra egen organisation samt kunne redegøre for projektets mål, midler og arbejdsform.
Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:
 • Kunne opstille en projektplan for implementering af et nyt eller ændret produkt (i egen virksomhed), hvor den studerende herunder skal 1) kunne vurdere projektets opbygning og prioritering, 2) fremkomme med vurderinger af redskaber til efterkontrol og opfølgning 3) redegøre for hvilke dele af virksomheden, der skal inddrages ved implementeringen, samt 4) hvilke medarbejderkompetencer der skal forstærkes eller udvikles.
 • Demonstrere evne til at fungere som projektleder på et mindre projekt.
 • Forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang projektmæssige værktøjer kan anvendes i praksis.

Litteratur:
I faget tages der udgangspunkt i følgende litteratur;
Jens O. Riis & Hans Mikkelsen; Grundbog i projektledelse, nyeste udgave

Undervisningstidspunkt:
Efterår; 24 undervisningstimer

Undervisningsform:
For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen gennem en kombination af:

Fremmødeundervisning
 • Gennemgang af udvalgte og relevante teorier/modeller og problemstillinger.
 • Gennem den dialogbaserede forelæsning, kobles forskellige finansielle kontekster til gennemgåede teorier.

Case baserede diskussioner
 • I undervisningen vil der blive benyttet forskellige cases, som vil danne udgangspunkt for diskussioner og refleksioner.

Hjemmeopgaver
 • 2 stk. godkendelsesopgaver som den studerende afleverer (individuelt eller i grupper) efter nærmere fastsatte anvisninger og tidspunkt.
 • Ingen individuel feedback, men blot "godkendt" eller "ej godkendt".
 • Præsentationer af oplæg overfor klassen, foretaget af de studerende pba. af deres besvarelser og efter nærmere fastsatte rammer.

Hjemmeforberedelse og -læsning
Eksamensforberedelse.

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet                                                                            Timer
Konfrontationstimer                                                               24
Forberedelse                                                                         62
Udarbejdelse af "Godkendelsesopgaver"                                   10
Forberedelse af præsentation af "Godkendelsesopgaver"             5
Eksamensforberedelse                                                           30
Eksamen                                                                               4
Total                                                                                  135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: I umiddelbar forlængelse af undervisningsforløbet d.v.s. i december.
Re-eksamen: Snarest muligt efter resultat af ordinær eksamen.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler på egen PC.

Supplerende information til prøveform:
Den studerendes opfyldelse af fagets mål bedømmes ved:
 • 4-timers skriftlig prøve.
 • Alle hjælpemidler er tilladt.
 • Eksamen gennemføres på egen PC, og der foretages elektronisk aflevering i SDU assignment.  Der er ikke mulighed for aflevering af håndskrevne noter.

Den skriftlige opgave har til formål at evaluere den studerendes opfyldelse af fagets mål og stiller derfor opgaver knyttet til en beskrevet case, hvilke den studerende skal besvare ved anvendelse af (fagets) relevante teorier, modeller og metoder.

Syge-/re-eksamen afvikles som ordinær prøve.

Syge-/re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

Kommentar:
Opdateret - 07-06-2018 - Undervisningsform (godkendelsesopgave ændret til 2 stk. godkendelsesopgaver)

Studier:
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding