Organisation og medarbejderudvikling / Organisation and HR Development

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8094801.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8094802.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Post doc. Jesper Raalskov, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Faglige forudsætninger:
Ingen

Almene studiekompetencer:
Faget forudsætter aktiv deltagelse i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger. I forbindelse med studenterpræsentationer, forventes den studerende at kunne formidle konklusionerne af de i undervisningen stillede Godkendelsesopgaver samt anvende gængse præsentationsprogrammer ifm. formidlingen (f.eks. Microsoft PowerPoint, Prezi eller lignende).

Formål og sigte:
Med særlig henblik på finansielle virksomheder, er formålet med faget at give de studerende en anvendelig teoretisk viden inden for organisation og ledelse samt færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forretningsmæssige og organisatoriske problemstillinger. Faget giver en relevant synergieffekt til øvrige "hårde" fag på studiet, hvilket gør det muligt for de studerende i højere grad, gennem oparbejdede færdigheder, at identificere og analysere ledelses-, adfærds- og forandringsmæssige processer mere nuanceret. Faget giver således de studerende kompetencer som gør dem i stand til at indgå i arbejdssituationer, hvor der træffes beslutninger om organisering og ledelse af medarbejdere.

Indhold:
Faget præsenterer relevante og udvalgte dele af fagområdets organisations- og ledelsesteorier. Af overordnede centrale emneområder kan nævnes: 
 • Organisationsteoretiske skoler 
 • Organisationens interessenter 
 • Kultur
 • Struktur
 • Motivation
 • Ledelse
 • Beslutningsprocesser
 • Strategi
 • Forandring

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
 • Redegøre for og beskrive fagområdets anvendte/udvalgte begreber, teorier, modeller og metoder.

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
 • Redegøre for de styrker og svagheder som de forskellige teorier om organisationer og ledelse indeholder.
 • Beskrive og analysere en organisations opgaver i forbindelse med beslutningsprocesser, organisationsudvikling og forandringsledelse.
 • Redegøre for en organisations mål og midler.
 • Redegøre for en virksomheds organisationsstruktur.
 • Diskutere og reflektere over de forskellige teoriers egnethed til løsning af forskellige ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer.
 • Redegøre for forskellige pengeinstitutter og deres forskelle og ligheder i forhold til struktur, kultur og processer.
 • Anvende teorier og modeller for ledelse og organisation til at kunne identificere, undersøge og komme med løsningsforslag til praktiske organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:
 • Redegøre for, analysere og vurdere forskellige organisationsmæssige overvejelser ud fra organisationers strukturer, processer og kultur.
 • Forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis.

Litteratur:
I faget tages der udgangspunkt i følgende litteratur;
 • Bakka, J.F. & Fivelsdal, E. (nyeste udgave): Organisationsteori - Struktur, Kultur og Processer, Handelshøjskolen Forlag
 • Raalskov, J. (2016); Profitskabelse gennem Talent Management – Identifikation og rapportering af talentressourcer, I CESFO Årsrapport 2016: Udviklingsorienteret drift i mindre organisationer redigeret af Klyver, K., Freytag, P.V. & Christensen, P.R., Syddansk Universitetsforlag, s. 143-150
 • Dries, N. (2013); The psychology of talent management: a review and research agenda, Human Resource Management Review, 23, p. 272-285
 • Sen, K. (2012); Occupational Role Stress – An exploratory study in the Indian Public Sector Banks, Journal of Services Research, 12(2), s. 173-192

Undervisningstidspunkt:
Efterår.

Undervisningsform:
Gennem den dialogbaserede forelæsning, kobles forskellige finansielle kontekster til gennemgåede teorier.
Case baserede diskussioner
I undervisningen vil der blive benyttet forskellige cases, som vil danne udgangspunkt for diskussioner og refleksioner.
2 stk. hjemmeopgaver
Godkendelsesopgave 1 + 2, som den studerende afleverer efter nærmere fastsatte anvisninger og tidspunkter
Ingen individuel feedback, men blot "godkendt" eller "ej godkendt".
Præsentationer af oplæg overfor klassen, foretaget af de studerende pba. af deres besvarelser og efter nærmere fastsatte rammer.
Hjemmeforberedelse og -læsning
Eksamensforberedelse.

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet                                                                            Timer
Konfrontationstimer                                                              27
Forberedelse                                                                      150
Udarbejdelse af "Godkendelsesopgaver"                                 25
Forberedelse af præsentation af "Godkendelsesopgaver"         10  
Eksamensforberedelse                                                         54
Eksamen                                                                              4
Total                                                                                 270

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: I umiddelbar forlængelse af undervisningsforløbet dvs. oktober/november.
Re-eksamen: Snarest muligt efter resultat af ordinær eksamen.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler på egen PC.

Supplerende information til prøveform:
Den studerendes opfyldelse af fagets mål bedømmes ved:
 • 4-timers skriftlig prøve.
 • Alle hjælpemidler er tilladt.
 • Eksamen gennemføres på egen PC, og der foretages elektronisk aflevering i SDU assignment.  Der er ikke mulighed for aflevering af håndskrevne noter.

Den skriftlige opgave har til formål at evaluere den studerendes opfyldelse af fagets mål og stiller derfor opgaver knyttet til en beskrevet case, hvilke den studerende skal besvare ved anvendelse af (fagets) relevante teorier og metoder.

Syge-/re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.

Syge-/re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

Kommentar:


Studier:
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse