Skatteret og juridisk metode / Tax law and legal method

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8075201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8075202.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Kolding.

Fagansvarlig:
Jane Ferniss, Juridisk Institut.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del i Finansiel Rådgivning skal være opfyldt.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
Faget skatteret og juridisk metode er et obligatorisk fag på HDFR. De studerende på HDFR har som udgangspunkt en tilknytning til en finansiel virksomhed. Formålet med faget er derfor, at den studerende opnår en grundlæggende viden om den helt centrale del af dansk skatteret samt om de dele af det danske skattesystem, der er af særlig relevans for ansatte i finansielle virksomheder.

Den studerende opnår desuden en viden om hvordan og hvor, der kan indsamles informationer til brug for vurdering af en konkret skatteretlig problemstilling. Det sikres gennem en introduktion til juridisk metode.

Den studerende opnår færdighed i at kunne identificere de skatteretlige problemstillinger, der særligt gør sig gældende for kunder i den finansielle sektor, når de efterspørger denne sektors produkter. Det gælder såvel i forhold til investering som låneoptagelse. Den studerende opnår desuden færdighed i at finde relevante informationer til brug for vurdering af en given problemstilling.

Den studerende vil i praksis opnå kompetence til at kunne vurdere de skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med en kundes investering i de produkter, som den ansatte i den finansielle sektor tilbyder i forbindelse med sin rådgivning om alternative investeringsmuligheder henholdsvis låneoptagelse.

Indhold:
Efter en introduktion til fagets metode, herunder en beskrivelse af den skatteretlige retskildelære, vil undervisningen være koncentreret om udvalgte dele af skatteretten. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på emner, der dels er helt centrale for forståelsen af det danske skattesystem, dels er af særlig relevans for rådgivning i finansielle virksomheder.

Emnerne er:
 • Juridisk metode, herunder den skatteretlige retskildelære
 • Personskattesystemets opbygning
 • Det skatteretlige indkomstbegreb
 • Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb
 • Aktieavancebeskatning
 • Ejendomsavancebeskatning
 • Kursgevinstbeskatning
 • Beskatning af renter
 • Beskatning af gaver
 • Selskabsbeskatning, herunder udbyttebeskatning

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende kan:

Demonstrere viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
 • Redegøre for hovedreglerne inden for disse emner
 • Redegøre for hvordan forskellige typer af indkomst beskattes hos såvel en fysisk person som et selskab gennem et kendskab til de indkomsttyper, der særligt gælder for fysiske personer.

Demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at:
 • Identificere og beskrive de skatteretlige problemstillinger, der knytter sig til de emner der er undervist i.
 • Indsamle information (ved hjælp af juridisk metode) til vurdering af en konkret skatteretlig problemstilling
 • Have opmærksomhed på den indflydelse som personskattesystemets struktur har for den endelige beskatning af kundens investeringer henholdsvis kundens fradragsmuligheder.

Demonstrere kompetence, således at de er i stand til at:
 • Vurdere og løse problemstillinger inden for den helt grundlæggende skatteret
 • Vurdere den betydning den skatteretlige regulering har for en kundes investering i forskellige produkter, som den finansielle sektor udbyder og inddrage dette i sin rådgivning.
 • Vurdere den betydning den skatteretlige regulering har for en kundes valg af alternative finansieringsmuligheder og inddrage dette i sin rådgivning.
 • Anvende relevant information i sin vurdering.

Litteratur:
Jan Pedersen m. fl.: Skatteretten 1, Karnovgroup, nyeste udgave (ny udgave udkommer sent i august)

Skattelovsamling for studerende, Karnovgroup, nyeste udgave (al relevant lovgivning findes også frit tilgængeligt på nettet)

Kompendium med kapitler om selskabsbeskatning uddeles på undervisningen

Undervisningstidspunkt:
November, december og januar måned.

Undervisningsform:
Undervisningen foregår dels som fremmødeundervisning, dels virtuelt.

Fremmødeundervisningen udgør i alt 24 timer, der er fordelt over perioden fra medio november til primo januar. I fremmødeundervisningen vil der blive forelæst over de emner, der udgør fagets indhold.

Den virtuelle undervisning består af flere elementer. For det første skal de studerende i grupper diskutere, vurdere og udarbejde løsningsforslag til en række opgaver, der stilles via internettet. For det andet vil der blive lagt forskellige tests ud til de studerende, som de kan anvende til at øve sig i løsningen af de problemstilligner, der er præsenteret på undervisningen. For det tredje vil der blive lagt forskelligt virtuelt materiale ud til de studerende, som de kan benytte sig af. Opgaverne vedrører problemstillinger, der er relevante og aktuelle i forhold til fagets formål og indhold.

Sammenhængen mellem fremmødeundervisningen og den virtuelle undervisning sikres ved, at de studerende skal fremlægge resultatet af deres arbejde med de stillede opgaver i undervisningen. Det vil danne udgangspunkt for en dialog i fremmødeundervisningen om de skatteretlige problemstillinger, som opgaverne indeholder.

WORKLOAD:
Aktivitet                                                       Timer
Konfrontationstimer                                           24
Forberedelse                                                     62
Udarbejdelse af "Afleveringsopgave"                   15
Eksamensforberedelse                                       30
Eksamen                                                            4
Total                                                               135

Der undervises på dansk.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen medio januar
Re-eksamen februar/marts.  

Deltagelse i re-eksamen kræver, at man har deltaget i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig eksamen med alle hjælpemidler på egen PC.

Supplerende information til prøveform:
4 timers skriftlig eksamen. Alle hjælpemidler er tilladt. Eksamen gennemføres på egen PC og der foretages elektronisk aflevering i SDU assignment.  Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.

Syge-/re-eksamen afvikles på samme måde som den ordinære eksamen.

Syge-/re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 - litteratur
Opdateret 11-09-2018 - ny fagansvarlig

Studier:
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding, Slagelse