Moms- og afgiftsret / VAT- and Exciselaw

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8074801.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8074802.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Kolding.

Fagansvarlig:
Lektor Jette Thygesen, Juridisk Institut, Kolding.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
Moms- og afgiftsret er et valgfag på HD. I de senere år er interessen for moms- og afgiftsretlige problemstillinger øget markant. Alle større advokat- og revisionsvirksomheder tilbyder således efterhånden rådgivning på området, ligesom en række større erhvervsvirksomheder har ansat rådgivere med speciale i moms- og afgiftsret. Faget skal ses i forlængelse af denne udvikling. I forbindelse med drift af al form for erhvervsvirksomhed er det nødvendigt at forholde sig til en lang række moms- og afgiftsretlige problemstillinger. Der skal eksempelvis tages stilling til, om gennemførte transaktioner medfører en forpligtigelse til at opkræve moms og i givet fald, hvordan denne moms skal opgøres. Der forekommer endvidere en række problemstillinger i relation til virksomhedens mulighed for fradragsret for betalt moms. Ved internationale transaktioner skal en virksomhed være i stand til at tage stilling til, hvor momsen skal opkræves og betales. I modsat fald opstår risiko for ingen eller dobbeltbeskatning.

Fagets primære formål er at give de studerende indsigt i grundlæggende momsretlige principper samt centrale dele af retspraksis. Hensigten er, at de studerende først og fremmest bliver i stand til at håndtere en virksomheds sædvanligt forekommende transaktionstyper. Dette gælder såvel indenlandske som grænseoverskridende transaktioner. De studerende trænes i at forholde sig kritisk og analytisk til retskilderne med særligt fokus på samspillet mellem national ret og EU-ret. Faget tilsigter at give en grundig indføring i momslovgivningen, som særligt er karakteriseret ved at være baseret på et EU-retligt grundlag. I undervisningen vil der således blive lagt afgørende vægt på, at deltageren opnår indsigt i samspillet mellem national ret og EU-retten - en kompetence, som vil kunne overføres til andre retsområder med et EU-retligt grundlag.

Dansk skattelovgivning indeholder en række punktafgifter. Derfor er det primære formål med faget at bibringe den studerende et grundlæggende kendskab til og overblik over de afgiftsretlige problemstillinger. Faget giver den studerende et grundlæggende kendskab til såvel EU-regler som de nationale regler på området. Endvidere vil undervisningen træne deltagerne i en analytisk tilgang til retskildematerialet. Som forudsætning for realisering af denne målsætning får den studerende et kendskab til og overblik over udvalgte emneområder samt praksis på disse områder. Den studerende erhverver desuden analytiske kompetencer, således at den studerende på en metodisk måde kan definere og formulere de relevante afgiftsretlige problemstillinger i relation til et foreliggende sagskompleks.

Faget har relevans for virksomheder, revisorer, advokater, rådgivere og den offentlige administration.


Indhold:
Følgende centrale emner behandles: 

Moms:
 • Afgrænsning af afgiftssubjektet - de afgiftspligtige personer 
 • Afgrænsning af afgiftsobjektet - de afgiftspligtige transaktioner 
 • Afgræsning af området for de afgiftsfritagne transaktioner med fokus på de mere almindeligt forekommende transaktionsformer 
 • Håndtering af handel over landegrænser med varer og ydelser med fokus på fastlæggelse af beskatningssted
 • Fradragsret
 • Registrering
 • Betalingspligtige personer

Afgifter:
 • Den afgiftsretlige begrebsdannelse
 • Definitioner af det afgiftspligtige vareområde/fritagelser
 • Registreringsreglerne
 • Håndtering af handel over landegrænser med fokus på fastlæggelse af beskatningssted
 • Afgiftsgodtgørelser
 • EU-harmoniserede afgifter
 • Udvalgte nationale afgifter


Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet, at de studerende:
 • Demonstrerer viden om den nationale og fællesskabsretlige regulering af moms- og afgiftsretten samt den praksis, der er gældende på området
 • Demonstrer færdigheder i at beherske den juridiske metode i relation til moms- og afgiftsretten, ligesom den studerende skal kunne anvende den fagspecifikke terminologi
 • Demonstrer kompetencer i selvstændigt at kunne vurdere en moms- eller afgiftsretlig problemstilling gennem analyse af national lovgivning og praksis


Litteratur:
Jette Thygesen ”Grundlæggende momsretlige principper – i teori og praksis” ISBN:
Den Juridiske Vejledning (relevante afsnit kan downloades fra www.skat.dk )
Momsloven (nyeste)
Momssystemdirektivet (nyeste)
Momsbekendtgørelsen (nyeste)
Udvalgte afgiftslove (nyeste, hvilke vil fremgå af forelæsningsplanen)
Relevante domme (vil fremgå af forelæsningsplan)

Undervisningstidspunkt:
Efterår 2018; 24 lektioner.

Undervisningsform:
Undervisningen er baseret på forelæsning, diskussioner og analyser af praksis fra både de nationale domstole og EF-domstolen. Undervisningen understøttet af case-arbejde, og der forventes derfor en høj grad af deltagelse fra de studerende.

Der vil være adgang til en test som skal støtte den studerendes indlæring af de begreber, der knytter sig til momsretten.

For at sætte de studerende i stand til at opnå læringsmålene for faget, er det tilrettelagt således at:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
24
Forberedelse
80
Eksamen incl. forberedelse
40
Total
145

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: November/december 2018.
Syge-/reeksamen: Februar/marts 2019.

Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen uden forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
20 minutters mundtlig eksamen (inklusive votering og karaktergivning) uden forberedelse.
Lovsamling vil være til stede under eksaminationen.

Syge-/reeksamen afvikles som den ordinære eksamen.

Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold).


Studier:
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse