Turn Around / Turn Around

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8067201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8067202.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Kolding.

Fagansvarlig:
Lektor Lars Meldgaard, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
Mange virksomheder vil på et tidspunkt komme i en krisesituation. Krisen kan have sammenhæng med virksomhedens livscyklus, men kan også skyldes enkeltstående begivenheder, som f.eks. en stor kundes konkurs. Kriseramte, fallerede og konkursramte virksomheder koster dyrt for den enkelte og for samfundet.

De studerende opnår viden om metoder og processer i en Turn Around. Ved at anvende de rigtige metoder ved en Turn Around forbedres mulighederne væsentligt for at videreføre levedygtige virksomheder, da Turn Around er processen for omstillingen af en kriseramt virksomhed til en levedygtig, fortsættende virksomhed. Faget giver færdigheder til anvendelse af metoder og strategier der fremmer processen.

Faserne krise, erkendelse, start på Turn Around og overlevelse/afvikling vil afspejle strukturen i faget hvor konkrete og aktuelle virksomheder vil blive anvendt som gennemgående cases, gør at faget bliver overskueligt og meget praksisorienteret. Fagets sigte er ikke rettet mod skatte -, insolvens- og konkursretlige forhold, men de vil dog kort blive berørt.

Indhold:
Strategier for Turn Around
 • Reorganisering af ledelsen og organisation/kultur
 • Omkostningsstyring  
 • Restrukturering af aktiver
 • Produkt- og markedsstrategi
 • Repositionering - langsigtede strategier
 • Erkendelse - Demise curve

Kan virksomheden reddes?
 • Symptomer
 • Den økonomiske situation
 • Krisens underliggende årsager

Krisestabilisering
 • Likviditetsstyring
 • Omkostningsreduktioner
 • Ledelsesprocesser

Ledelse og organisation
 • hvem skal lede Turn Around forløbet
 • hvad er Turn Around ledelsens opgaver
 • Kotters 8-trinsmodel

Strategisk fokus
Grundlaget for den fremtidige virksomhed
Begrænsede ressourcer fordre en enkelt og let implementerbar strategi

Økonomistyring
 • Budgetter
 • Binding af cash flow og cash flow generering

Målbeskrivelse:
Efter at have deltaget i undervisningsaktiviteten i Turn Around skal den studerende:
Have viden om:
 • Turn Auround prosessen og have færdigheder til selvstændigt kunne opstarte og foretage denne
 • Strategier og metoder for en Turn Around

Have færdigheder til at:
 • Foretage en regnskabsanalyse med fokus på benchmarking, faresignaler og årsager til krisen
 • Foretage en modregnet balance for at vurdere hvorledes situationen er såfremt Turn Around ikke lykkes
 • Vurdere forandringsprocessens konsekvenser for ledelsen, medarbejderne og kulturen med fokus på den gode kommunikation

Have kompetencer til at:
 • Udarbejde en implementeringsplan for en Turn Around
 • Deltage i ledelsesprocessen af en Turn Around

Litteratur:
Carter Pate og Harlan Platt: The Phoenix Effect, ISBN nr. 0-471-06262-6

Jesper Bo Winther m.fl , PwC: Aktiv ledelse i en krisetid, PricewaterhouseCoopers, 2009, ISBN nr. 87-989902-0-9 (forefindes også som pdf)

"I spidsen for forandringer"s. 41-118 John P. Kotter, ISBN 8778807093, Forlaget Peter Asschenfeldts nye forlag, 1 udgave.

Undervisningstidspunkt:
Efterår 2018. Den samlede undervisning udgør 24 lektioner.

Undervisningsform:
Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger, dialogundervisning samt cases (gruppearbejde). Det bestræbes at flg. Gæsteundervisere inddrages: Statsautoriseret revisor Jesper Bo Winther, PwC Udviklingskonsulent Heidi Nørby-Jæger.

Den studerende forventes at benytte ca. 100 arbejdstimer på forberedelse til og deltagelse i undervisningen samt ca. 35 timer på gennemførelse af den afsluttende eksamensaktivitet.

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: Januar 2019.
Re-eksamen: Februar/marts 2019.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen med forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
Mundtlig eksamen i det opgivne pensum med 40 minutters forberedelse.

Til forberedelsen må medbringes alle hjælpemidler (bøger, noter, pc, etc.) - dog ikke telefon.

Den mundtlige eksamination varer 20 minutter incl. votering og karaktergivning.

Re-eksamen afvikles som den ordinære eksamen.

Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold).


Studier:
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse