International beskatning / International Taxation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8067101.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8067102.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Lars Kjærgård Terkilsen, Juridisk Institut, Kolding.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt. Endvidere skal faget Skatteret på HD(R), 2. semester, være bestået, og den studerende skal have fulgt valgfaget Videregående skatteret på HD(R).

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
Vi lever i en globaliseret verden, hvor fysiske personer og selskaber ud over at have aktiviteter i Danmark ofte også har aktiviteter i udlandet. Desuden er det blevet almindeligt, at fysiske personer i kortere eller længere perioder flytter ind i eller ud af Danmark for at arbejde i Danmark henholdsvis udlandet. Der vil som udgangspunkt også være skatteretlige konsekvenser forbundet med disse grænseoverskridende aktiviteter.

Den studerende vil opnå viden om de skattemæssige problemstillinger, der knytter sig til sådanne grænseoverskridende aktiviteter. Hermed opnår den studerende færdighed i at kunne identificere de skatteretlige problemstillinger, der er forbundet hermed. Den studerende vil således opnå kompetence i at have opmærksomhed på, at valget af at have aktiviteter i udlandet eller at flytte ind/ud af Danmark kan indebære særlige skatteretlige problemstillinger.

Den studerende bliver dermed også i stand til at vurdere, hvornår det vil være aktuelt at søge eksperthjælp til fuldstændigt at kunne vurdere de skatteretlige konsekvenser af fx. en aktivitet i udlandet eller en ind/udstationering. Den studerende vil således have den fornødne indsigt i international skatteret til at kunne forstå de løsningsforslag, som en ekspert fremkommer med.

Indhold:
Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige områder:
 • Bestemmelserne om fuld og begrænset skattepligt for fysiske personer og selskaber.
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomsternes indhold og deres konkrete betydning for såvel selskaber som fysiske personer.
 • Skatteretlige problemstillinger forbundet med ind- og udstationering.
 • Selskabskonstruktioner i ind- og udland særligt med henblik på de skattemæssige konsekvenser af forskellige koncernstrukturer.
 • De særlige lempelsesregler og deres anvendelse for så vidt angår undgåelse/lempelse af international dobbeltbeskatning.

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende kan:
Demonstrere viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
 • Redegøre for den regulering, der gælder for ovennævnte emner med udgangspunkt i national lovgivning, OECD's dobbeltbeskatningsoverenskomst og praksis.
 • Redegøre for skatteretlige problemstillinger i forbindelse med til- og fraflytning.
 • Redegøre for skatteretlige problemstillinger i forbindelse med international sambeskatning og CFC beskatning.
 • Have overblik over det danske skattesystem i forhold til dets sammenhæng og samspil med udenlandske skattesystemer.

Demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at:
 • Identificere og beskrive enkle internationale skatteretlige problemstillinger.
 • Fungere som en aktiv medspiller i vurderingen af de løsninger, som en ekstern rådgiver fremkommer med.

Demonstrere kompetencer, således at de er i stand til at:
 • Vurdere og løse enkle internationale skatteretlige problemstillinger.
 • Vurdere hvornår det er aktuelt at involvere eksterne rådgivere i forbindelse med udenlandske aktiviteter.

Litteratur:
Henrik Dam m.fl.: Grundlæggende skatteret, Karnovgroup, nyeste udgave

Den juridiske vejledning - udvalgte afsnit hentes på internettet.  

Undervisningstidspunkt:
Efterår 2018. Den samlede undervisning udgør 24 lektioner.

Undervisningsform:
Undervisningen vil være tilrettelagt som blended learning med en kombination af dialogbaseret fremmødeundervisning og casearbejde.

I fremmødeundervisningen vil der blive introduceret til de særlige begreber og retskilder, der gælder for området international skatteret. Det vil blive suppleret med en betydelig grad af inddragelse af cases i undervisningen. Casene vil dels blive anvendt til illustration af de problemstillinger, der gælder inden for international skatteret, dels sikre, at den studerende kan øve sine færdigheder i at identificere og løse konkrete skatteretlige problemstillinger ved hjælp af de bestemmelser, der gælder for området.

I forbindelse med casearbejdet kan der være tale om cases, som introduceres i undervisningen og anvendes til understøttelse af denne. Der kan også være tale om cases, som de studerende (evt. i grupper) har arbejdet med som en del af forberedelsen til undervisningen, således at casene kan danne udgangspunkt for en dialog i fremmødeundervisningen om de problemstillinger inden for den internationale skatteret, som casene lægger op til.

Hermed sikres der en sammenhæng mellem den studerendes forberedelse og de aktiviteter, der finder sted i forbindelse med fremmødeundervisningen. Desuden sikres det, at den studerende får øvelse i at identificere og løse relevante problemstillinger, så der ad den vej skabes fortrolighed i at anvende de særlige begreber og retskilder, som gælder for den internationale skatteret.

Den studerende forventes at bruge ca. 100 arbejdstimer på forberedelse til og deltagelse i undervisningen samt ca. 35 timer på gennemførelse af den afsluttende eksamensaktivitet.

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: januar 2019.
Syge-/re-eksamen: februar/marts 2019.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen uden forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
Mundtlig eksamen uden forberedelse. Den mundtlige eksamen varer 20 minutter inklusiv votering og karaktergivning.

Syge-/re-eksamen afvikles som den ordinære eksamen.

Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold

Studier:
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Slagelse
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Slagelse
HD Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse
3. semester, valgfag. Udbydes i: Slagelse