Videregående skatteret / Advanced Taxlaw

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8066801.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8066802.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg.

Fagansvarlig:
Lektor Jette Thygesen, Juridisk Institut, Kolding.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.

Den studerende skal have været tilmeldt faget Skatteret på HD(R) 2. del og deltaget i eksamen.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
Faget videregående skatteret er et valgfag på uddannelsen HD i Regnskab og økonomistyring. Faget indgår som et element i opbygningen af de kompetencer, der skal sætte den studerende i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomhedens økonomi- og finansfunktioner, som konsulent eller revisor. I forbindelse med løsningen af disse opgaver kan der opstå spørgsmål om skatteretlige konsekvenser, der er forbundet med virksomhedens handlinger. Besvarelsen heraf indgår ofte som en del af en økonomifunktions eller revisors arbejde.

Faget videregående skatteret giver den studerende en viden om den del af skatteretten, der særligt gælder for erhvervsvirksomheder det være sig personligt drevne virksomheder eller selskaber. Med sin viden kan den studerende identificere skatteretlige problemstillinger for den erhvervsdrivende, beskrive dem og komme med løsningsforslag på erhvervsskatteretlige problemstillinger, som den studerende møder i sit professionelle virke. I tilfælde af komplekse problemstillinger vil den studerende opnå en viden, der sætter den studerende i stand til at samarbejde med professionelle om udarbejdelse og vurdering af løsningsforslag. Den studerendes viden, færdigheder og kompetence vil være koncentreret om de skattemæssige konsekvenser, der knytter sig til dispositioner med relation til den løbende drift af virksomheden samt de særlige skattemæssige forhold, der gælder for den personligt drevne virksomhed og selskaber, herunder konsekvenserne for beskatningen som følge af valget af virksomhedsform. Desuden får den studerende kendskab til mulighederne for at gennemføre en omstrukturering af virksomheden samt et overblik over de skattemæssige konsekvenser heraf.

Faget hænger sammen med faget obligatorisk skatteret, da det bygger videre på den viden og de færdigheder og kompetence, der er opnået i det fag. Faget hænger også sammen med faget regnskab, da de forhold, der beskrives i regnskabet, også har skatteretlige konsekvenser, som den studerende skal være i stand til at vurdere med henblik på at kunne udarbejde en retvisende årsrapport.


Indhold:
Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige områder: 
 • Den selvstændigt erhvervsdrivendes indkomstopgørelse  
 • Næringsvirksomhed  
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen  
 • Beskatning af selskaber  
 • Virksomhedsomdannelse  
 • Omstrukturering (i overbliksform)  


Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende demonstrerer:
 • Viden om  skatterettens retskilder og forståelse for, hvordan de anvendes ved løsning af en praktisk forekommende problemstilling.
 • Viden om den skatteretlige regulering af de emner, der indgår i faget, incl. de emner, der indgår i faget Skatteret på HD(R), 2. semester, således at den studerende kan redegøre for reguleringen.
 • Færdighed i at anvende juridisk metode til at finde og anvende relevant regulering ved vurderingen af en konkret problemstilling.
 • Færdighed i at kunne begrunde og kommunikere valget af relevant regulering – herunder afgrænsningen overfor anden regulering, der kunne være relevant.
 • Færdighed i at kunne strukturere besvarelsen af en konkret problemstilling og anvende en argumentation, der er normen for fagområdet.
 • Færdighed i at kunne foretage relevante beregninger i forhold til de emner, der indgår i faget, incl. de emner, der indgår i faget Skatteret på HD(R) 2. semester.
 • Færdighed i at kunne identificere skattesubjektet, herunder identificere og beskrive skatteretlige problemstillinger inden for de emner, der indgår i faget incl. faget Skatteret på HD(R) 2. semester.
 • Kompetence i at kunne vurdere identificerede problemstillinger og komme med forslag til løsning heraf ved anvendelse af relevante retskilder.

Litteratur:
 1. Grundlæggende Skatteret 2018, af Henrik Dam, Henrik Gam, Jacob Graff Nielsen og Kjeld Hemmingsen,  (Bog, 11. udgave); ISBN 9788761939685
 2. Skattevejledning – eksempler  og oversigt 2018, af Jens Møller, Ole Aagesen & Erik Høegh (22 udgave) ISBN
 3. Skattelovsamling for studerende 2018/2, Karnov Group, ISBN

Undervisningstidspunkt:
Efterår 2018. Den samlede undervisning udgør 28 lektioner.

Undervisningsform:
Undervisningen vil være tilrettelagt som blended learning som kombinerer den studerendes forberedelse med aktiviteter i forbindelse med fremmødeundervisning. I forløbet præsenteres den studerende for en række værktøjer, der indgår som en del af den studerendes arbejde med pensum både før og efter fremmødeundervisningen. Der kan være tale om særligt udviklet planchemateriale, tests og opgaver.

Aktiviteterne understøtter den studerendes læring af de begreber og den regulering, der gælder for de enkelte emner. De skal forberede den studerende på at kunne deltage aktivt i fremmødeundervisningen, således at den studerende kan opbygge og øve sine færdigheder i at identificere og løse konkrete skatteretlige problemstillinger ved hjælp af de bestemmelser, der gælder for området.
Der indgår opgaver, hvor der arbejdes videre med de særlige problemstillinger, der knytter sig til emnet, gennem en dialog mellem de studerende og underviseren. Der kan dels være tale om juridiske problemstillinger, hvor der kan foreligge særlige forhold, der kræver en uddybning. Der kan dels være tale om problemstillinger af mere teknisk karakter, hvor der er fokus på, hvordan relevante skatteretlige beregninger gennemføres i praksis.

For at sætte de studerende i stand til at opnå læringsmålene for faget, er det tilrettelagt således at:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
28
Forberedelse
76
Eksamen incl. forberedelse
41
Total
145

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: November/december 2018
Syge-/reeksamen: Februar/marts 2019

Deltagelse i reeksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler på egen PC.

Supplerende information til prøveform:
4 timers skriftlig eksamen. Alle hjælpemidler er tilladt. Eksamen gennemføres på egen PC, og der foretages elektronisk aflevering i SDU assignment. Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.

Syge-/reeksamen afvikles som den ordinære eksamen.

Syge-/ reeksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold

Studier:
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg