Virksomhedsanalyse / Corporate Strategy and Financial Analysis

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8066701.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8066702.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg.

Fagansvarlig:
Lektor Lars Meldgaard, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi.

Forudsætninger:
Faget bygger videre på de kompetencer, der er opnået i de obligatoriske fag på HD-R. Særligt taget afsæt i fagelementerne fra Strategisk Ledelse og fra faget Eksternt regnskab.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
At give de studerende viden om og forståelse for af de analyse- og værdiansættelses modeller, som med udgangspunkt i årsregnskabet og anden relevant information kan anvendes til at vurdere virksomhedens strategiske position, og give de studerende færdigheder i udarbejdelse af en regnskabsanalyse på baggrund af reformulerede opgørelse, foretage en struktureret budgettering samt værdiansætte en virksomhed / en virksomheds aktie. Sammenlagt skal den studerende opnå kompetencer til at udarbejde en virksomhedsanalyse.

Indhold:
Der behandles følgende emner:
 1. Modeller og metoder til beskrivelse og vurdering af faktorer, som påvirker virksomhedens strategiske position og den udviklingsmuligheder på markedet.
 2. Modeller til reformuleringer af de officielle regnskaber til analysebrug
 3. Modeller og metoder til analyse af virksomhedens regnskaber, herunder specifik fokus på rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet, risiko, vækst og cash flow.
 4. Modeller og metoder til struktureret budgettering og udarbejdelse af proforma regnskaber
 5. Modeller og metoder til estimation af virksomhedens vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), herunder opgørelse af ejernes afkastkrav
 6. Modeller og metoder til estimation af virksomhedens og egenkapitalens værdi, dels kapitalværdibaserede modeller dels relative modeller hvor der foretages benchmarking

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende kan:
Demonstrere viden om fagets emner således at de klart og struktureret er i stand til at:
 • Redegøre for og benytte udvalgte modeller til at beskrive og kritisk vurdere en virksomheds strategiske position på markedet
 • Redegøre og identificere de ikke-finansielle værdidrivere
 • Redegøre for, anvende og kritisk vurdere udvalgte modeller til estimation af markedsværdien af en virksomheds egenkapital samt disse modellers forudsætninger og indbyrdes sammenhænge

Demonstrer færdigheder, således at de er i stand til at:
 • Udarbejde reformulerede balancer, egenkapitalopgørelser, resultatopgørelser samt pengestrømsopgørelser til analysebrug
 • Foretage en historisk og kvantitativ regnskabsanalyse og på baggrund heraf en kritisk vurdering af virksomhedens rentabilitet, indtjening, risiko, vækst og cashflow - kunne identificere de finansielle værdidrivere
 • Kunne foretage en struktureret budgettering og opstille proforma regnskaber som input til den endelig værdiansættelse
 • Kunne foretage og forholde sig kritisk til en opgørelse af virksomhedens kapitalomkostninger, herunder ejernes afkastkrav

Demonstrere kompetence, således at de er i stand til at:
 • Selvstændigt kunne foretage en værdiansættelse samt vurdere dennes følsomhed
 • Værdiansættelse af unoterede virksomheder i praksis

Litteratur:
Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang. Gjellerup, Nyeste udgave

Thomas Plenborg: Et overblik over modeller til værdiansættelse, revision og regnskab nr. 9, september 2003 (placeres på Blackboard som pdf)

Thomas Plenborg m.fl.: Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis. Ledelse & Erhvervsøkonomi 2006 (placeres på Blackboard som pdf)

Undervisningstidspunkt:
Efterår 2018. Den samlede undervisning udgør 24 lektioner.

Undervisningsform:
Undervisningen vil være tilrettelagt som blended learning, med en kombination af filmforelæsninger, dialogundervisning samt cases (gruppearbejde). Filmforelæsningerne skal støtte den studerendes indlæring af fagets begreber, teorier og metoder, mens selve lektionerne har til formål at støtte de studerendes færdigheder i at udvælge og anvende disse på konkrete problemstillinger

Den studerende forventes samlet at benytte ca. 135 arbejdstimer på faget, fordelt således:

Aktivitet
Timer
Forberedelse og filmforelæsninger
    40
Casearbejde
    30
Fremmøde
    30
Forberedelse til eksamen
    35

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: Januar 2019
Syge-/re-eksamen: Februar/marts 2019

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig rapport med efterfølgende mundtlig eksamen uden forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
Eksamen består af en skriftlig grupperapport, udarbejdet i grupper på op til 4, (eksamensprojektet) med tilhørende efterfølgende individuel mundtlig eksamination uden forberedelse. Eksaminationens varighed er 20 minutter inklusive votering og karaktergivning uden forberedelse.

Rapporten tager udgangspunkt i en konkret værdiansættelse. Selskabet, som skal værdiansættes, udleveres i slutningen af lektion 1. Rapporten skal indeholde en komplet værdiansættelse eller eventuelt delelementer fra en værdiansættelse afhængig af virksomhedstype og datagrundlag og dennes kompleksitet og beskaffenhed.

Eksamensprojekt afleveres primo januar 2019 i SDU assingment (den eksakte dato udmeldes af HD-sekretariatet). Eksamensprojektet skal have et omfang på maksimalt 15 normalsider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag (en normalside regnes som 2400 anslag inklusiv mellemrum).

Den mundtlig eksamination tager udgangspunkt i projektet, men har hele pensum som basis, og der gives en individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.

Syge-/re-eksamen afvikles udelukkende som en mundtlig eksamen i fuldt pensum uden forberedelse. Varighed 20 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold).
Opdateret 07-98-2018 - Prøveform (årstal for aflevering af eksamensprojekt er rettet)


Studier:
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse