International Ledelse / International management - managing across cultures.

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8066201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8066202.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse.

Fagansvarlig:
Studielektor Frank Brandt, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.


Formål og sigte:
Virksomheder opererer i en verden der bliver stadig mere globaliseret. I nogle tilfælde ligger en stor del af mulighederne for vækst i andre lande, hvor forretningsbetingelserne er anderledes, ledelse sker på andre måder og kulturen er forskellig fra hjemlandets. Sigtet med faget er at den studerende får færdigheder i at analysere og forstå den internationale kulturkontekst og de situationer, dilemmaer og muligheder som opstår i forbindelse med den øgede internationalisering. Der lægges vægt på at den studerende får viden om værktøjer og får analytiske kompetencer som er anvendelige i den mangfoldighed af situationer som den internationale leder bliver udsat for i forbindelse med udførelsen af ledelsesopgaver. 

Den studerende skal være i stand til at identificere hvilken betydning kultur har i internationale forretninger samt have kompetencer til at forstå og håndtere de mange udfordringer som ledelse under forskellige kulturer kræver. 


Indhold:
Faget er indeholder 3 integrerede områder: 

I det første område lægges hovedvægten på at analysere kultur: Hvad er kultur? Hvor kommer det fra? Hvilken indflydelse har kultur på den sociale struktur og organisationer? Hvad kan lederen gøre? Der vil også blive fokuseret på koblingen mellem kultur og nationale institutioner, forretninger og ledelse praksis. Hovedsageligt ved anvendelse af Institutionel og Business system teorier. 

Det andet område fokuserer på emner som: Fusioner og opkøb, relationer mellem de forskellige organisatoriske enheder i den globale virksomhed, psykologiske og sociale aspekt for den internationale leder, ledelse af diversitet i internationale teams samt etik og moral i en international kontekst. 

Det tredje område er anvendelse af teorierne i konkrete cases som analyseres og diskuteres. 


Målbeskrivelse:
Den studerende skal efter fagets afslutning have viden om baggrunden for forskellige kulturteorier samt kunne relatere disse til andre komplementerende teorier, omforskellen mellem en kulturel og institutionel tilgang til internationale ledelse, samt om kulturens indflydelsen på ledelsesadfærden samt organisationen. 

På grundlag af sin viden skal den studerende have færdigheder, der gør det muligt at diskuter og reflektere over de forskellige teoriers egnethed til positiv løsning og udnyttelse af kultur forskelle, samt kompetencer i at anvende teorier, modeller og metode i forbindelse løsning af konkrete problemstillinger i internationalt arbejdende organisationer, med case og afsluttende eksamensopgave i faget og i at bedømme teoriernes gyldighed generelt samt specifikt i forhold til en konkret problemstilling. 


Litteratur:
Susan C. Schneider and Jean Louis Barsoux: Managing Across Cultures, seneste udgave, Prentice Hall


Undervisningstidspunkt:
Efterår.
Undervisningen udgør 24 lektioner, hvilket er udgangspunktet for tilrettelæggelsen af undervisningen.

Undervisningsform:
Undervisningen foregår efter konceptet Blended Learning, som omfatter oversigtsforelæsninger tilgængelige som videofiler, klassebaseret undervisning samt Adobe Connect on-line konferencer, hvor fagets indhold perspektiveres gennem cases, samt de studerendes præsentationer af egne erfaringer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et seminar eller andet i tilfælde af få studerende. I sådanne tilfælde kan undervisningen alt afhængig af antallet af tilmeldinger gennemføres som en kombination af on-line konferencer via Adobe Connect og klassebaseret undervisning eller alene som on-line konferencer via Adobe Connect .
Den studerende forventes at anvende ca. 135 timer på faget, fordelt således:

Aktivitet
Timer
Deltagelse i undervisningen
     24
Forberedelse til undervisningen
     71
Forberedelse og deltagelse i eksamen
     40
Total arbejdsbelastning
    135


På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: december/januar
Syge-/re-eksamen: februar/marts

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.


Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler på egen PC.


Supplerende information til prøveform:
Skriftlig eksamensopgave af 4 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt. Eksamen gennemføres på egen PC, og der foretages elektronisk aflevering i SDU assignment.  Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.

Syge-/re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.

Syge-/ re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.


Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold).


Studier:
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding