Forandringsledelse / Change Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8065801.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8065802.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Kolding.

Fagansvarlig:
Lektor Søren Voxted, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.


Formål og sigte:
Hele uddannelsen handler om forandring, om at afklare behovet derfor og om at forstå sammenhængen hvori forandringer sker. Formålet med dette fag er, at give den studerende viden om de redskaber der kan anvendes til, at analysere organisationers behov for forandringer, samt færdigheder der tillader dem at medvirke til at udvikle, planlægge organisatorisk forandring og kompetencer til at deltage i organisationens forandringsprocesser og i at fungere som forandringsagent.


Indhold:
Kurset vil i sammenhæng med uddannelsens øvrige fag præsentere forskellige metoder og modeller til at analysere, planlægge og gennemføre strategiske og organisatoriske forandringer. Kurset vil tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og behandle grundlæggende teori om forandringsledelse. I denne sammenhæng vil faget vil sætte fokus på ledelse af forandringsprocesser og forandringsagentens rolle.


Målbeskrivelse:
Læringsmålet, der skitserer den fremragende præstation af den studerende, inkluderer, at den enkelte studerende skal have opnået: 

  • Grundlæggende viden om forandringsledelse. Den studerende skal være i stand til at beskrive og benytte centrale begreber og teorier om forandringsledelse. 
  • Færdigheder i at analysere organisationers situation og til at konstatere om forandringsbehov forefindes, samt færdigheder i at analysere konsekvenserne af en forandring ud fra såvel organisatoriske som markedsorienterede vinkler. 

Endelig skal den studerende have kompetencer til at beskrive og analysere konkrete forandringsprocesser, samt til at gennemføre dem i praksis. 


Litteratur:
Palmer, I., Dunford, R and Akin G. - Managing Organizational Change - A Multiple Perspectives Approach 3rd Edition. McGraw-Hill.

Supplerende materiale efter aftale med underviser.


Undervisningstidspunkt:
Efterår. Undervisningen udgør 24 lektioner, hvilket er udgangspunktet for tilrettelæggelsen af undervisningen.


Undervisningsform:
Undervisningen foregår efter konceptet Blended Learning, som omfatter oversigtsforelæsninger tilgængelige som videofiler, klassebaseret undervisning samt Adobe Connect on-line konferencer, hvor fagets indhold perspektiveres gennem cases, samt de studerendes præsentationer af egne erfaringer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et seminar eller andet i tilfælde af få studerende. I sådanne tilfælde kan undervisningen alt afhængig af antallet af tilmeldinger gennemføres som en kombination af on-line konferencer via Adobe Connect og klassebaseret undervisning eller alene som on-line konferencer via Adobe Connect .

Den studerende forventes at anvende ca. 135 timer på faget, fordelt således:

Aktivitet
Timer
Deltagelse i undervisningen
     24
Forberedelse til undervisningen
     71
Forberedelse og deltagelse i eksamen
     40
Total arbejdsbelastning
    135

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: december/januar  
Syge-/re-eksamen: februar/marts

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.


Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig opgave og efterfølgende mundtlig eksamen uden forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
Eksamen består af en skriftlig opgave, jf. nedenstående 4 opgavetyper, som udarbejdes i grupper på op til 4 personer samt en efterfølgende individuel mundtlig eksamination på 20 minutter (uden forberedelse), inklusive votering og karaktergivning

Den skriftlige opgave må ikke have et omfang på over 15 sider (2400 anslag, 1½ linjeafstand, skriftstørrelse 12).

Der skal udfærdige et rapportoplæg, der afspejler løsning af en opgave med fokus på forandringsledelse.
Rapportoplægget bør indeholde en problemformulering, med inddragelse af konkrete elementer af (en) forandringscase samt en angivelse af, hvilke metoder, modeller og teorier, du påtænker at anvende for at svare på problemformuleringen. Herunder en kritisk stillingtagen til anvendte og beskrevne teorier.


Rapporttyper

Rapporterne kan antage flere forskellige former:
  1. Teoretisk oplæg om et eller flere områder i pensum
  2. Teoretisk oplæg om et eller flere områder i pensum, knyttet til en (virksomheds)case
  3. Oplæg om virksomhedscase der har været brugt i undervisningen med inddragelse af pensum i analysen
  4. Oplæg om valgfri (virksomheds)case med inddragelse af pensum i analysen

Syge-/re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.


Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold).


Studier:
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg