Strategic Brand Management / Strategic Brand Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8070901.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8070902.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Studielektor Carl Vognæs, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del.

Dette valgfri modul skal ses som en udbygning og faglig progression af modulerne Markedskommunikation & Branding på 1. semester og Global Marketing på 2. semester.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
At den studerende opnår viden om hvordan virksomheden definerer og anvender branding proaktivt i sin marketingstrategi. Specifikt skal den studerende blive i stand til at definere og fastlægge virksomhedens branding strategi. Modulet skal også ses som en udbygning af modulet Markedskommunikation & Branding i forhold til hvordan virksomheden opbygger og vedligeholder sine brands.

Der vil kun i mindre udstrækning blive fokuseret på kommunikation i forhold til branding.

Indhold:
 • Introduktion til begrebet Branding samt forbruger- og makrotendenser
 • Definition og ledelse af brands
 • Definition/måling af et brands værdi og styrke
 • Identifikation af elementer der indgår i et brand
 • Fastlæggelse og udvikling af virksomhedens nuværende og fremtidige branding strategier
 • Brandbuilding
 • Samspillet mellem brands – hvordan sammensætter virksomheden sin portefølje af brands for at optimere sin markedsposition
 • Storytelling, oplevelsesøkonomi og sanser som ingredienser i forbindelse med virksomhedens branding
 • Internationale brandingstrategier

Målbeskrivelse:
Den studerende skal:
 • Analysere virksomhedens situation for derved fremadrettet at formulere den rette brandingstrategi og efterfølgende vurdere de afledte konsekvenser af den valgte strategi
 • Analysere og anbefale virksomhedens portefølje af brands
 • Analysere og vurdere virksomhedens verbale og visuelle identitet herunder de forskellige elementer der indgår i et brand
 • Analysere virksomhedens Brand værdikæde
 • Analysere og måle et brands styrke
 • Analysere og foreslå brandbuilding
 • Selvstændigt med udgangspunkt i forbruger- og makrotendenser at udarbejde en branding strategi samt forslag til implementering
 • Analysere og anbefale hvordan virksomheden kan anvende storytelling som en del af branding strategien
 • Analysere og vurdere hvilken international branding strategi virksomheden bør følge og efterfølgende give forslag til implementering af strategien

Kompetencer
Den studerende skal:
 • Selvstændigt være i stand til at foretage refleksioner med afsæt i den gennemgåede teori og modeller
 • Udvise et fagligt overblik og kunne foretage selvstændige sammenligninger og vurderinger på tværs af centrale områder i pensum
 • Med udgangspunkt i vurderinger af potentielle brandingstrategier/muligheder selvstændigt kunne fremkomme med forslag til valg af fremtidige branding strategier

Litteratur:
Strategic Brand Management – Building, Measuring and Managing Brand Equity”. 4th Edt.  Kevin Lane Keller, Forlaget Pearson 2013. ISBN: 978-0-273-77941-4

”Storytelling – Branding in Practice”, Klaus Fog, Christian Budtz, Philip Munch, Forlaget Samfundslitteratur 2010.
ISBN: 9788759314746

Relevante og aktuelle artikler vil desuden blive en del af undervisningsforløbet samt der vil blive fokuseret på en række praktiske cases.

Undervisningstidspunkt:
Efterår, 7 x 4 lektioner

Undervisningsform:
Undervisningen er tilrettelagt efter Blended Learning konceptet. Der vil være en vekselvirkning mellem forelæsninger, dialogundervisning og cases. Som en integreret del af forløbet tilrettelægges undervisningen således at der gives rum til at den studerende i samarbejde med medstuderende arbejder selvstændigt med modulets centrale emner. Denne proces understøttes løbende af underviser, opgaver, cases og videoklip som gøres tilgængelig for den studerende på Blackboard.

Konfrontationstimer med fokus på teori  30  arbejdstimer
Forberedelse til konfrontationstimer       70         -
Repetition og eksamensforberedelse     35        -
Total arbejdsbelastning                    = 135 arbejdstimer

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i januar.
Re-eksamen i februar/marts.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler på egen PC.

Supplerende information til prøveform:
4 timers skriftlig case-eksamen med alle hjælpemidler, herunder brug af egen PC, og der foretages elektronisk aflevering i SDU assignment. Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.

Syge-/re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.

Syge-/ re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold).


Studier:
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding