Strategisk markedsplanlægning / Strategic Market Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8077201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8077212, 8077202.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Studielektor Carl Vognæs, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del.

Dette valgfri valgmodul skal ses som en udbygning og faglig progression af de teorier, modeller og metoder der er gennemgået i fagmodulerne på 1. og 2. semester.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte:
Modulet bygger videre på de øvrige moduler på Marketing Management-studiet med et overordnet strategisk perspektiv. Der sættes fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger der er forbundet med at analysere og skabe de forretningsmæssige rammer, som bedst understøtter virksomhedens markedsmæssige målsætninger og konkurrenceevne.

Den studerende skal overordnet opnå viden, færdigheder og kompetencer til selvstændigt at kunne forestå gennemførelse og kontrol af ledelsesmæssige strategiprocesser i en virksomhed, herunder anvende disse redskaber til at udarbejde en strategisk marketing- og forretningsplan.

Modulet bør også ses som en overordnet faglig koordinering af de tidligere moduler på specialeretningen og danner derfor et godt fagligt fundament før afgangsprojektet på 4. semester.

Indhold:
I modulet vil følgende områder blive behandlet:

Virksomhedens udgangspunkt for strategiarbejdet:
 • Paradigmer og begreber
 • Forudsætninger for strategiudvikling (udgangspunkt, omgivelserne, værdier)
 • Fastlæggelse af det overordnede formål

Strategiske beslutninger / valg i forbindelse med virksomhedens udvikling:
 • Koncern niveauet
 • Forretningsudvikling og strategier på SBU niveau
 • Internationalisering
 • Innovation
 • Akkvisitioner, fusioner og alliancer

Implementering af strategien:
 • Processer, organisering
 • Forandringsledelse
 • Evaluering og kontrol
 • Udarbejdelse af strategi- og forretningsplan

Målbeskrivelse:
Læringsmålet for modulet er at den studerende opnår viden om centrale strategiparadigmer og begreber samt teorier og metoder på et læringsniveau så den studerende kan anvende teorien til at beskrive og strukturere en konkret sammenhæng, hvor der skal arbejdes strategisk og udarbejdes en strategi- og forretningsplan.

Det er målet at den studerende kan demonstrere færdigheder i at udvælge og anvende relevante tilgange til udarbejdelse af en virksomheds strategier, samt anvende teorier, begreber og metoder til at analysere en virksomheds strategiske udgangspunkt og situation. Med afsæt heri foreslå flere løsningsmuligheder til en strategi eller forretningsplan.

Den studerende skal kunne udvise kompetencer til at udvælge, beskrive, analysere og anvende teorier, begreber og metoder på et strategisk niveau til :
 • At anvende strategiske begreber og tilgange til løsning af en virksomheds overordnede markedsproblemstilling
 • At indsamle og analysere data og information og tydeliggøre organisationens markedsmæssige udgangspunkt, forudsætninger og position samt de udfordringer og muligheder som foreligger
 • At etablere, fastholde og udvikle virksomhedens mission, vision, værdier og overordnede mål
 • At generere og udvikle strategier for virksomheden
 • At udarbejde forslag og anbefalinger til en konkret og sammenhængende strategi- og marketingplan
 • At sikre forudsætningerne for gennemførelsen af strategi- og marketingplanen er belyst

Litteratur:
”Exploring Strategy, Text & Cases” af Gerry Johnson, Richard Whittington & Kevan Scholes, 11th Edition, ISBN:9781292145129.

"International Markedsføringsplanlægning", Troels Elgaard, Forlaget Samfundslitteratur, 6. udgave
ISBN : 87 - 593 - 1123 - 1

Diverse artikler, jf. lektionsplanen.

Undervisningstidspunkt:
Efterår. 7 x 4 lektioner

Undervisningsform:
Forelæsninger, dialogundervisning samt cases (gruppearbejde). Lektionspakker lægges forlods på Blackboard.

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer med fokus på teori
    28
Forberedelse til konfrontationstimer
    72
Repetition og eksamensforberedelse
    35
Total arbejdsbelastning
   135

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i januar.
Re-eksamen i februar/marts.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
En forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen er, at den studerende har udarbejdet en individuel skriftlig obligatorisk opgave (eksamenslignende) i faget. (fag nr. 8077212) Der gives 2 uger til udarbejdelsen af opgaven. Dato for opgavens udlevering, aflevering og offentliggørelse af bedømmelsen fremgår af studieplanen. Opgaven udarbejdes individuelt og må have et omfang på maksimalt 10 normalsider (én normalside er 2.400 anslag pr. side). Opgaven skal udarbejdes uden vejledning. Besvarelsen afleveres elektronisk  i SDU assignment.

Bedømmelsen foretages af underviser og gives i form af bestået / ikke-bestået. I tilfælde af, at den studerende ikke består den obligatoriske opgave skal en revideret opgave indleveres inden 14 dage fra offentliggørelsen af bedømmelsen.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler på egen PC.

Supplerende information til prøveform:
4 timers skriftlig case-eksamen. Alle hjælpemidler er tilladt. Eksamen gennemføres på egen PC, og der foretages elektronisk aflevering i SDU assignment. Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.

Syge-/re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.

Syge-/ re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Litteratur og undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold)
Opdateret 08-10-2018 - Skriveperiode for obligatorisk opgave rettet rettet fra 1 til 2 uger.


Studier:
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse