Projektledelse - HD-O / Project Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8066101.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8066102.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Kolding, Esbjerg.

Fagansvarlig:
Post doc. Eva Riis, Institut for Marketing og Management.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.


Formål og sigte:
Projekter er et hyppigt forekommende element i alle typer organisationer og mange resultater afhænger af hvordan og hvor godt projekterne føres ud i livet. Formålet med faget er, at den studerende opnår en viden og forståelse for de vigtigste og nyeste begreber, teorier og metoder inden for projektledelse, således at vedkommende får færdigheder der kan fremme god projektgennemførelse gennem en ledelsesindsats.

Sigtet er, at studerende opbygger metodemæssige kompetencer, således at de efter kurset konkret kan arbejde med gennemførelse af projekter vha. udvalgte projektledelsesværktøjer og -metoder. Den studerende skal opbygge en generisk kompetence, således at vedkommende kan anvende sin viden på flere forskellige projekttyper.Indhold:
  • Udformning og definition af projekter
  • Planlægning af projektets fremgangsmåde
  • Organisering
  • Samvirket i projektorganisationen
  • Lederskab i projektet
  • Projektstyring og opfølgning
  • Udviklingstendenser og udfordringer for fremtidigt projektarbejde

Målbeskrivelse:
Den studerende skal ved fagets afslutning have viden der tillader identifikation af grundlæggende problemstillinger knyttet til projektledelse. Den studerende skal have færdigheder i at opstille mål for projekter, planlægge interessenthåndtering, håndtering af usikkerheder og risici, udarbejde en milepælsplan og aktivitetesplan. Den studerende skal have kompetencer inden for organisering og bemanding af et projekt, og anvendelse af projektplanen til aktiv styring af projektet. Endelig skal den studerende have kompetencer inden for planlægning af opfølgning, samvirke i projektorganisationen, kommunikation samt lederskab i projektet.
 


Litteratur:
Mikkelsen, H., & Riis, J. O. (2017). Project Management - a Multi-Perspective Leadership Framework (1st ed.). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.

Supplerende litteratur i form af udvalgte artikler og notater gøres tilgængelig gennem blackboard.
 

Undervisningstidspunkt:
Efterår. Undervisningen udgør 24 lektioner, hvilket er udgangspunktet for tilrettelæggelsen af undervisningen.

Undervisningsform:
Undervisningen foregår efter konceptet Blended Learning, som omfatter oversigtsforelæsninger tilgængelige som videofiler, klassebaseret undervisning samt Adobe Connect on-line konferencer, hvor fagets indhold perspektiveres gennem cases, samt de studerendes præsentationer af egne erfaringer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et seminar eller andet i tilfælde af få studerende. I sådanne tilfælde kan undervisningen alt afhængig af antallet af tilmeldinger gennemføres som en kombination af on-line konferencer via Adobe Connect og klassebaseret undervisning eller alene som on-line konferencer via Adobe Connect.

 Den studerende forventes at anvende ca. 135 timer på faget, fordelt således:
Aktivitet
Timer
Deltagelse i undervisningen
     24
Forberedelse til undervisningen
     71
Forberedelse og deltagelse i eksamen
     40
Total arbejdsbelastning
    135

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: december/januar
Syge-/re-eksamen: februar/marts

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.


Eksamensbetingelser:
Ingen.


Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig opgave.

Supplerende information til prøveform:
7-dages, individuel take-home opgave, der bliver udleveret via Blackboard. Max. omfang for opgavebesvarelsen: 12 normalsider (1 normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum.) Antal sider opgøres som det antal normalsider, selve rapportens afsnit indeholder. Det vil sige, at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke tæller med. Ved bedømmelse er det rapportens indhold – altså rapportens afsnit, der bedømmes. Teksten skal i princippet kunne læses uden forord, bilag osv. Men man skal være opmærksom på, at litteraturliste og bilag indeholder dokumentation for indhold i rapporten og at forside, indholdsfortegnelse og så videre er en del af helhedsindtrykket. Derfor indgår kvaliteten af disse elementer indirekte i bedømmelsen. Opgaven afleveres elektronisk i SDU assignment.

Syge-/re-eksamen gennemføres udelukkende som en mundtlig eksamen (uden forberedelse) med udgangspunkt i hele fagets pensum. Varighed 20 minutter inklusive votering og karaktergivning.  Kommentar:
Opdateret 24-05-2018 – Undervisningsform  (bemærkning vedrørende fjernhold).


Studier:
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Slagelse
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg, Kolding, Slagelse
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Esbjerg