Coaching / Coaching

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8066301.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8066302.Godkendt: 16-04-18.
Periode: Efterårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Post doc. Jesper Raalskov, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Studerende der følger faget forventes at opfylde de adgangsgivende krav til HD 2. del.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.


Formål og sigte:
Coaching og coachende adfærd er en meget anerkendt metode som mange virksomheder bruger til at realisere medarbejderes potentiale. Coaching er en metode til at hjælpe mennesker, der er uafklarede (men ikke nødvendigvis uvidende) med at opnå større klarhed, og derved bidrage til deres mulighed for at træffe en rationel beslutning, eller at hjælpe dem til at finde motivationen til at forfølge et mål, de har sat sig. Denne hjælp består i at aktivere modtagernes egne kræfter og ressourcer.

Et godt samspil mellem coach (udøver) og coachee (medarbejder/fokusperson) er afgørende for at vedkommende kan realisere og udvikle sit fulde talent. Den studerende sættes i dette fag i stand til at forstå brugen af en række forskellige redskaber og teknikker (bl.a. spørgeteknikker, rapport, kropssprog og lytteniveauer) som aktive midler til at opnå bedre kommunikation, udvikling og samarbejde. Faget styrker ligeledes andre ledelsesfag ved at træne praktiske kommunikationsfærdigheder.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:
 • Give viden om de væsentligste filosofier, teorier og teknikker som ligger til grund for coaching, herunder de etiske aspekter der ligger bag rollen som coach.
 • Give færdigheder i at coache medarbejdere, kollegaer eller samarbejdspartnere for at opnå bedre resultater indenfor samarbejde og ledelse.
 • Give kompetence til at håndtere komplekse og fastlåste situationer hos fokuspersonen og vende ’problemer’ til udfordrende udvikling hen imod udnyttelse af talent og potentiale.
Indhold:
Fagets formål opnås ved indføring og træning i følgende faglige områder;
 • Coaching i forhold til andre beslægtede metoder som f.eks. rådgivning, psykoterapi og mentoring, samt afgrænsning af de problemer (og tilstande) en coach ikke bør påtage sig at arbejde med
 • Menneskers egenskaber og adfærdstræk – forståelses- og personlighedsforskelle
 • Kommunikation og relationsopbyggende adfærd – herunder non-verbal kommunikation, spejling, overføring og modoverføring samt rapport.
 • Spørgeteknikker og indblik i hvordan de indvirker på fokuspersonen i forskellige situationer.
 • Neuropsykologiske og kropsterapeutiske mekanismer der kan understøtte en teoretisk forståelse af coaching, herunder forholdet mellem tanker, følelser, handling og adfærd

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål, er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
 • redegøre for filosofier, teorier og teknikker og relatere disse til hinanden og at kunne forholde sig kritisk hertil.

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
 • vurdere coaching-teknikker (verbale og nonverbale) i forhold til fokuspersonens og egen personlighedstype og repræsentationssystem.
 • vurdere fokuspersonens problemstillinger og se udfordringer med henblik på at realisere talent og potentiale (navnlig med udgangspunkt i positiv psykologi).

Demonstrere kompetence til at:
 • håndtere og strukturere en coaching-session.
 • håndtere rollerne som coach, mentor, proceskonsulent og rådgiver, såvel etisk som fagligt.
 • sondre mellem spejling, overføring og modoverføring og relatere til egen personlighed og repræsentationssystem.
 • give praktiske forslag til at skabe rapport (verbalt og non-verbalt)
 • vælge målrettet mellem spørgsmålstyper

Litteratur:
Bøger
Gjerde, Susann: Coaching – hvad, hvorfor, hvordan, Samfundslitteratur, nyeste udgave, ISBN: 9788759311875
Gørtz, Kim & Prehn, Anette: Coaching i perspektiv – En grundbog, Hans Reitzels forlag, nyeste udgave, ISBN: 9788741251417

Working paper
Warming-Rasmussen, B. et al. (2010); Peak-interviewet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Working Paper, 02/2010

Artikler
Deviney, D. et al. (2011); Impact of Behavioral Factors on GPA for gifted and talented students, Academy of Educational Leadership Journal, 15/2011, pp. 55-67
Merenda, P.F. (1987); Toward a Four-Factor Theory of Temperament and/or Personality, Journal of Personality Assessment, 51/1987, pp. 367-374
Thompson, J.E. et al. (2002); The effect of neurolinguistic programming on organizational and individual performance – a case study, Journal of European Industrial Training, 26/2002, pp. 292-298
Wood, J.A. (2006); NLP Revisited – Nonverbal Communications and Signals of Trustworthiness, Journal of Personal Selling & Sales Management, 26/2006, pp. 197-204

Undervisningstidspunkt:
Efterår. Den samlede undervisning udgør 24 lektioner. 


Undervisningsform:
For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen gennem en kombination af;

Klassebaseret undervisningen
Gennemgang af udvalgte teorier og problemstillinger relateret til coaching

Øvelser og diskussioner
For at opnå træning og praksisforståelse for udvalgte teorier, bliver der i undervisningen skabt rum for forskellige øvelser der relaterer sig til coaching. Undervisningen vil ligeledes undervejs være præget af diskussioner på klassen som har til formål at skærpe refleksionen og forståelsen for udvalgte teorier og problemstillinger.

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
    24
Forberedelse
    70
Eksamensforberedelse
Eksamen
    40
      1
Total arbejdsbelastning
   135


Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: Januar

Re-eksamen: Februar/marts.

Deltagelse i reeksamen forudsætter deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.


Eksamensbetingelser:
Ingen


Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen uden forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
Mundtlig individuel 20 min. eksamen (inklusive votering og karaktergivning) i pensum. Eksamen tager udgangspunkt i et afleveret filmklip med tilhørende manuskript, efter nærmere gennemgåede retningslinjer. Karakteren er en samlet vurdering af både mundtlig eksamenspræstation samt det afleverede filmklip og manuskript – med hovedvægt på den mundtlige eksamenspræstation.

Filmklip og manuskript: Der afleveres et filmklip med en coaching samtale af 20-30. min. varighed, hvor den studerende har rollen som coach samt et manuskript på ca. 4 sider. Manuskriptet skal gøre rede for relevant teori, coachens forståelse for den behandlede problemstilling, en drøftelse af samtalens forløb, og en selvkritik af den gennemførte coaching.  

Re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.


Studier:
HD 2. del i regnskab og økonomistyring (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i Marketing Management (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i organisation og ledelse (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del finansiel rådgivning (Sjælland, Fyn og Jylland)
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding, Slagelse
HD 2. del i Supply Chain Management
3. semester, valgfag. Udbydes i: Kolding