Marketing / Marketing

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8610411.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8610402.Godkendt: 03-11-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Erik Rasmussen, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Ingen.

Formål og sigte:
Formålet med faget er at den studerende opnår kompetencer i at udføre simple markedsanalyser og kan anvende disse analyser på såvel et udførende som et grundlæggende niveau.

Marketing er et kernefag på tilvalget i Marketing, Branding og Kommunikation. Det har til hensigt at give den studerende en grundlæggende viden om hvordan virksomheder og organisationer arbejder med marketing og markedsanalyse. Derudover giver faget den studerende en grundlæggende forståelse af marketingsdisciplinen. Faget har særligt fokus på de data, virksomheden har brug for at indsamle om markedet med henblik på information til støtte i beslutningstagen om dens strategiske og taktiske markedsføring. Sigtet er, at den studerende får færdigheder i at anvende denne viden på konkrete markedsføringsproblemstillinger.

Indhold:
Faget indeholder følgende overordnede elementer:
 • Virksomhedens strategiske udfordring.
 • Markedsstrategiske beslutninger.
 • Analyser af købsadfærd (både forbrugermarkedet og det industrielle marked).
 • Segmentering af markedet, målgruppevalg og positionering.
 • Distribution og prisfastsættelse.
 • Markedskommunikation og markedsføringsplanlægning.
 • Indsamling af data om markedet, kunderne og konkurrenter.
 • Hvordan kan data fra markederne blive til anvendelige informationer i virksomhedens beslutningsproces.

Målbeskrivelse:
For at nå fagets formål, er det læringsmålet for faget:

 • at den studerende opnår viden om fagets begreber, modeller, metoder og teorier på et sådant niveau, at han eller hun er i stand til at beskrive disse og anvende dem til at analysere virksomheders og organisationers situation i forhold til marketing og markedsanalyse.
 • at den studerende skal kunne demonstrere færdighed i at udvælge og anvende fagets modeller, metoder og teorier til at sammenligne forskellige typer af beslutninger.
 • at den studerende ud fra en given case kan demonstrere kompetencer til at komme med forslag til en virksomheds beslutninger inden for marketing og markedsanalyse.
 • at den studerende kan analysere virksomhedens situation (specielt i forhold til markedet), fastlægge dens informationsbehov og komme med anbefalinger til virksomheden relateret til virksomhedens fremtidige markedsføring på strategisk og taktisk niveau.
 • at den studerende derudover skal være i stand til at generalisere ud over den aktuelle case og reflektere over, hvordan modeller og teorier fra faget kan inddrages til at understøtte virksomheders beslutninger og samtidig forholde sig kritisk til den aktuelle anvendelse af modeller, metoder og teorier.


Litteratur:
Eksempler:
 • Philip Kotler, Kevin L. Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman & Torben Hansen: Marketing Management. Second European Edition, Pearson - Prentice Hall (2012) eller nyeste udgave.
 • Erik S. Rasmussen, Per Østergaard og Helle Andersen: Samfundsvidenskabelige metoder, en introduktion. Syddansk Universitetsforlag (2010) eller nyeste udgave.
 • Der kan suppleres med artikler.

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Skemalagt undervisning:
4 timer om ugen i 15 uger.

Undervisningsform:
Den studerende forventes at indlære viden om fagets emner gennem selvstændige studier af litteraturen til faget. Disse studier understøttes af forelæsninger i fagets emner. Forelæsningerne har dels til formål at give overblik over og sammenhæng i stoffet og dels at hjælpe til forståelsen af komplicerede emner.

Herudover kan der indgå workshops med studenteroplæg og diskussioner som har til formål at træne de studerendes færdigheder i at anvende teorier og modeller til analyse af en situation beskrevet i en case og at give dem feedback på, i hvilken grad, de er i stand til at gøre dette, således at de har en fornemmelse af deres eget niveau af læring.  Undervisningen bygger således i meget høj grad på den studerendes aktive deltagelse i øvelser og gruppearbejde.

Endelig vil der være oplæg fra besøgende virksomheder. Disse har til formål at give de studerende viden om, hvordan teorier og modeller anvendes i praksis.

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsat hos en studerende på følgende måde:
Forelæsninger: 60 timer.
Forberedelse til undervisningen (pensum): 90 timer.
Forberedelse til oplæg, gruppearbejde og opponering: 50 timer.
Eksamensopgave og eksamen: 70 timer.
Total: 270 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni.
Omprøve i august.

Tilmelding til faget automatisk en tilmelding til ordinær prøve i faget. Framelding kan ikke finde sted. Deltager den studerende ikke i prøven er der brugt et prøveforsøg.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.

Eksamensbetingelser:
Faget Markedsforståelse- og analyse (fagnummer: 9052211), må ikke tidligere være bestået.

Prøveform til eksamensbevis:
Synopsis og mundtlig eksamen.

Supplerende information til prøveform:
Eksamen består af en synopsis og en mundtlig prøve.

1: Individuel synopsis:
Varighed: Casen med spørgsmål udleveres i slutningen af undervisningsforløbet og afleveres en uge senere.
Sted: Hjemmeopgave.
Internet adgang: Nødvendigt.
Udlevering af opgave: Kursets side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU-assignment i kursets side i Blackboard.
Omfang; Max. 5 sider.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

2: Mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i synopsen, men som også har til hensigt at teste den studerendes viden, færdigheder og kompetencer opnået i faget.

Der er ingen forberedelse til den mundtlige prøve. Alle hjælpemidler er tilladt.

Studier:
Marketing, Branding og Kommunikation
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense