Supply Chain Design / Supply Chain Design

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Slagelse
Undervisningsaktivitetsnr.: 8851601.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8851602.Godkendt: 31-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Professor Jan Stentoft, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.        

Formål og sigte:
Formålet med faget er at formidle en samlet og helheds orienteret forståelse for fagområdet Supply Chain Design. I faget lægges der vægt på at formidle indsigt i og opøve evnen til på en kritisk – konstruktiv måde at kunne forholde sig til og anvende fagområdets centrale modeller og værktøjer. Der fokuseres især på give indsigt i forskellige designmuligheder af globale forsyningskæder med henblik på at den studerende skal kunne foretage et kvalificeret valg af design under hensyntagen til virksomheds specifikke forhold.

Indhold:
  • Værdikædedesign
  • Global handel og produktion
  • Clockspeed
  • Concurrent engineering
  • Global Operations Networks
  • Supply Chain arkitektur
  • Performance i Global Operation netværk
  • Master Data Management
  • Information System Management

Målbeskrivelse:
Målsætningen med faget er at gøre den studerende i stand til at forstå og beskrive centrale problemstillinger indenfor design af globale forsyningskæder. Herunder fokuseres der især på at opnå kompetencer til at kunne forstå forskellige Global Operation Designs indvirkning på virksomheders muligheder for at agere og udvikle sig samt mulighederne for at ændre Global Operation Designs. Den studerende skal endvidere kunne anvende gængse værktøjer og teknikker som led i analysen af Global Operation Design strategier med henblik på at foreslå strategier der forbedre virksomheders konkurrenceevne.

Litteratur:
Arlbjørn, J.S. & Haug, A. (2010) Business Process Optimization, Academica, Aarhus.

Arlbjørn, J.S., de Haas, H., Mikkelsen, O.S. & Zachariassen, F. (2010), Supply Chain Management, Sources for Competitive Advantages, Academica, Aarhus.

Arlbjørn, J.S., Lüthje, T., Mikkelsen, O.S., Schlichter, J. & Thoms, L. (2013), Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion, Kraks Fond Byforskning, København K.

Kompendium.

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Undervisningsform:
Forelæsninger, gruppeøvelser, studenterfremlæggelser, diskussioner i plenum. På dansk, men (gæste) forelæsning på engelsk kan forekomme.

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
28
Forberedelse til undervisning og øvelser
90
Eksamen
7


Total
125

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen: Maj/juni
Re-eksamen/omprøve: August

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen uden forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
Mundtlig eksamen (uden forberedelse). Varighed 20 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.

Studier:
HD 2. del i Supply Chain Management
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding