Supply Chain Costing / Supply Chain Costing

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Slagelse
Undervisningsaktivitetsnr.: 8851501.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8851502.Godkendt: 31-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Jens Smed Rasmussen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Adgangskrav til HD, 2. del.

Studerende, der følger faget, forventes at kendskab til basale supply chain begreber og supply chain relaterede problemstillinger.

Formål og sigte:
Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå problemstillinger og løsninger i forhold til at kunne lede og håndtere supply chains ud fra en økonomisk betragtning, hvilket er vigtigt i forhold til at agere i virksomheder med forsyningskædeproblemstillinger. Faget hænger tæt sammen med andre supply chain relaterede fag, såsom f.eks. ”Supply Chain Design” og ”Supply Chain Analytics”.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:
 • give viden om problemstillinger i forhold til supply chain costing, f.eks. i form af teorier omkring value chain analysis, likviditetsstyring i forsyningskæder etc.
 • give færdigheder i at vurdere praktiske og teoretiske udfordringer i forbindelse med ledelsen af supply chains ud fra et omkostnings- og værdiperspektiv
 • give kompetence til at håndtere fleresidede og mangfoldige udfordringer indenfor det at lede supply chains ud fra teoretiske begrebsrammer såsom Balanced Scorecard, Total Cost of Ownership etc.

Indhold:
I faget ”supply chain costing” er de centrale områder bl.a.:

 1. Costing teknikker i et leverandørperspektiv (f.eks. Total Cost of Ownership)
 2. Costing teknikker i et kundeperspektiv (f.eks. Cost-to-Serve og kundeprofitabilitetsanalyser)
 3. Anvendelse af økonomikalkuler til beslutninger om rentabilitet, priser, produkt-mix, processer og aktiviteter i et supply chain perspektiv
 4. Økonomistyring og økonomistyringsteknikker i et rent supply chain perspektiv, herunder spørgsmål omkring likviditetsstyring (i forbindelse med f.eks. Cash-to-Cash konceptet)
 5. Præstationsmåling af omkostningsstyringen såsom f.eks. Balanced Scorecard eller andre lignende præstationsmålingsmodeller
 6. Lean og Lean accounting

Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende skal kunne demonstrere følgende:

 • at kunne sammenfatte og beskrive anvendte og principielle, teoretiske begreber og definitioner i omkostningsteorien i forbindelse med styringen af supply chains
 • at kunne forklare og relatere de tillærte begreber og definitioner i forhold til kortsigtede økonomiske beslutningsproblemstillinger, herunder sammenligne og bedømme elementære økonomiske beslutningsalternativer indenfor supply chain litteraturen
 • at kunne beskrive, sammenfatte, analysere og forklare almindeligt anvendte interne regnskabsteorier
 • at kunne analysere, anvende og benytte relaterede omkostningsdata på udleverede cases i undervisningen relaterede til styringen af supply chains
 • at kunne vurdere relevansen og brugbarheden af forskellige omkostningsberegninger og omkostningsmetoder til brug for handlingsbeslutninger i forbindelse med omkostningsrelaterede problemstillinger i supply chains og ligeledes stille sig kritisk overfor disse

Litteratur:
Kompendium.

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Undervisningsform:
4 dages undervisning (7 timer á 4 dage), i alt 28 konfrontationstimer.

Faget undervises på dansk, men gæsteforelæsning på engelsk kan forekomme.

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således:

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer
28
Forberedelse til undervisning og øvelser
90
Eksamel
7
Total
125

Eksamenstidspunkt:
Ordinær: Maj/juni
Re-eksamen: August

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig eksamen med forberedelse.

Supplerende information til prøveform:
Mundtlig eksamen, 20 minutter (incl. votering og karaktergivning) med forberedelse 20 minutter.

Re-eksamen afvikles som ordinær eksamen.

Studier:
HD 2. del i Supply Chain Management
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding