Afgangsprojekt (SCM) / Final thesis

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab , Slagelse
Undervisningsaktivitetsnr.: 8851901.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 15 ECTS / 0.250 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8851902.Godkendt: 31-10-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Kolding.

Fagansvarlig:
Adjunkt Ole Stegmann Mikkelsen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Forudsætninger:
Den studerende skal have bestået obligatoriske fag og været tilmeldt og gået til eksamen i valgfagene på uddannelsen for at tilmelde sig afgangsprojektet.

Formål og sigte:
Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Det teoretiske, metodiske og praktiske grundlag for afhandlingen er alle uddannelsens øvrige moduler. Afgangsprojektet skal behandle en problemstilling inden for fagområdet Supply Chain Management (SCM). Målsætningen for afgangsprojektet er, at den studerende skal demonstrere evne til fordybelse i videns-feltet indenfor SCM. 
Den studerende skal kunne formulere, afgrænse og motivere en problemstilling, indsamle og søge relevante informationer og litteratur herom, analysere problemstillingen med de fra undervisningen kendte teorier og metoder, samt præsentere sit arbejde i form af en rapport. Supplerende områder kan inddrages i de tilfælde hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder.

Indhold:
Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller af en gruppe på maksimalt to studerende og skal have følgende centrale indhold: 

 • Udvælgelse og bearbejdning af problemstillingen samt opstilling af problemformulering 
 • Udvikling af et undersøgelsesdesign på baggrund af de antagelser undersøgelsen bygger på 
 • En operationalisering af problemformuleringen og begrundede valg af undersøgelsesmetoder 
 • Opstilling af teoretisk analyseramme således at afgangsprojektet indeholder både en bearbejdning af empirisk og teoretisk materiale 
 • Validitet og reliabilitet diskuteres i forhold til undersøgelsesresultaterne 
 • Valg af handlingsalternativ 
 • Implementering af handlingsalternativ herunder overvejelse af mulige problemer og økonomiske konsekvensvurderinger 
 • Kritiske faktorer identificeres og diskuteres i beslutningsgrundlaget 
 • Klar konklusion vedrørende problemløsningens resultat 
 • At konkrete forudsætninger og særlige forhold vedrørende konklusionens gyldighed eksplicit diskuteres 
 • At rapporten er formidlet i en skriftlig form, der læservenligt giver et struktureret overblik, sammenhæng og empirisk og teoretisk underbygget argumentation. 

Hvis afgangsprojektet udarbejdes af 2 personer må det forventes at analysedybde m.m. afspejler, at der er tale om 2 personers arbejdsindsats.

Målbeskrivelse:
Læringsmål - Viden 
Den studerende skal demonstrere viden om teorier, modeller, begreber og metoder der er introduceret på uddannelsen. 

Den studerende skal demonstrere viden på et sådant niveau, at den studerende kan forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang hver enkelt videnselement kan tænkes anvendt på det foreliggende supply chain problem i afgangsprojektet 

Læringsmål - Færdigheder: 
Den studerende skal kunne: 
 • Vurdere samspillet mellem problem, teori, empiri og problemløsning (handlingsforslag) og begrundelser for de valg der træffes for problemformulering, teori og dataindsamling 
 • Anlægge et helhedsperspektiv på virksomheden for de handlingsforslag der fremsættes, og vurdere graden af målopfyldelse der inddrager konsekvensberegninger (eksempelvis økonomiske) og eventuelt ressourcemæssige og kompetencemæssige perspektiver 
 • Formidle afgangsprojektets problemstilling, teoretiske og metodiske overvejelser og valg, empiriske resultater, konklusioner og løsningsforslag til alle afgangsprojektets interessenter 
 • Demonstrere evne til kritisk at analysere og reflektere over projektarbejdet og fremkomme med overvejelser om mulige forbedringer samt alternativ metode- og teorianvendelse

Læringsmål - Kompetencer 
Ved afgangsprojektets afslutning skal den studerende kunne: 
 • Udvise et godt overblik over sammenhænge mellem vidensproduktionsprocessens centrale elementer, dvs. samspillet mellem problemformulering, teorigrundlag, empiri, analyse, konklusion og problemløsning, refleksion samt perspektivering 
 • Udvise en høj grad af metodemæssig forståelse i forbindelse med udledning af en velargumenteret problemmulighedsidentifikation som munder ud i en eksplicit problemformulering operationaliseret i en række spørgsmål 
 • Udvise en målrettet og fyldestgørende gennemførelse af analyser 
 • Udvise en god velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet. Handlingsalternativerne har direkte udgangspunkt i de gennemførte analyser samt i relevante forudsætninger og antagelser formuleret i analysedelen. Hermed skabes en sammenhæng mellem analysedelen og handlingsdelen 
 • Udvise en god evne til at vurdere de opstillede handlingsforslag og deres konsekvenser, herunder konsekvenser på centrale performance metrikker
 • Udvise en god evne til at se sine løsningsforslag i et større helhedsorienteret perspektiv 
 • Udvise en god evne til at reflektere over såvel proces som det færdige resultat 

Ved den tværfaglige eksamination skal den studerende demonstrere, at han/hun selvstændigt kan kombinere uddannelsens teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og formidle sammenhænge på et sikkert metodisk grundlag

Litteratur:
Det er den praktiske problemstilling der danner grundlag for søgning efter og udvælgelse af litteratur til afgangsprojektet. Det forventes at den studerende selvstændigt opsøger og udvælger relevante modeller og teorier inden for fagfeltets område som løsningsværktøjer til udarbejdelse af seminaret. Det forventes at der inddrages international og national litteratur, der rækker ud over det obligatoriske pensum i uddannelsens øvrige fag. Det forventes derudover, at den studerende dokumenterer et solidt overblik og indsigt i det pensum, som indgår i HD Supply Chain Management uddannelsen.

Undervisningstidspunkt:
Der afholdes alene vejledingsmøder i enten forårs- eller efterårssemesteret. Vejledning aftales individuelt mellem vejleder og studerende. Det påhviler den studerende at tage initiativet til vejledningen.

Undervisningsform:
Selvstændigt arbejde med afgangsprojektet under vejledning af en underviser. Det påhviler den studerende at tage initiativet til vejledningen.

Diskussion samt feedback fra vejleder

Eksamenstidspunkt:
For afgangsprojekter med vejledning i forårssemesteret afholdes den ordinære eksamen i maj/juni måned på baggrund af et rettidigt indleveret afgangsprojekt. Afleveringsfristen offentliggøres på studiets hjemmeside.

Reeksamen afholdes i august på baggrund af en revideret opgavebesvarelse. Der gives i den forbindelse 6 uger til revision af afgangsprojektet, regnet fra datoen for den mundtlige del af den ordinære eksamen. Der ydes som udgangspunkt ingen vejledning i forbindelse med revideringen af afgangsprojektet. Vejledning kan dog tilkøbes, jf. "Prisliste", som kan findes på studiets hjemmeside.

For afgangsprojekter med vejledning i efterårssemesteret afholdes på tilsvarende vilkår ordinær eksamen i januar/februar måned med reeksamen i marts/april. Afleveringsfristen offentliggøres på studiets hjemmeside.

Deltagelse i reeksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Eksamensbetingelser:
Ingen.

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtligt forsvar på baggrund af skriftligt afgangsprojekt.

Supplerende information til prøveform:
For individuelle afgangsprojekter må den afleverede opgave have et omfang på maksimalt 60 normalsider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, sammendrag og bilag. Skrives afgangsprojektet af to studerende øges det maksimale sidetal med 20 sider (en normalside regnes som 2400 anslag inkl. mellemrum)
Afgangsprojektet afleveres i 3 trykte eksemplarer, herudover afleveres en identisk elektronisk kopi på SDUs e-læringssystem (Blackboard).

Afgangsprojektet bedømmes ved et individuelt mundtligt forsvar af den indleverede opgave. Karakteren gives på basis af den studerendes opfyldelse af modulets mål som beskrevet under "Målbeskrivelse". Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af den skriftlige rapport og det mundtlige forsvar.

Det mundtlige forsvar inklusive votering og begrundet karaktergivning varer maksimalt 1 time. Den studerende starter med kort præsentation af opgaven herunder en uddybning / perspektivering af én eller flere centrale problemstillinger i opgaven (max. 10 minutter). Eksaminationen omfatter endvidere supplerende spørgsmål fra eksaminator og censor inden for det teoretiske og eventuelt praktiske supply chain emner med tilknytning til afgangsprojektrapporten.

Studier:
HD 2. del i Supply Chain Management
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Kolding