Strategi og organisation / Strategy and Organization

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 8812711.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 8812722, 8812712.Godkendt: 29-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Slagelse, Odense.

Fagansvarlig:
Lektor Michael Christensen, Institut for Marketing & Management.

Forudsætninger:
Kendskab til organisationsstruktur og - adfærd samt kompetencer i at samarbejde i grupper og at kunne præsentere arbejde i plenum.

Formål og sigte:
Formålet med dette kursus er at give den studerende en solid viden om og færdigheder i at analysere hvordan virksomheden opnår, forsvarer og udvikler sine konkurrencefordele. Kursets indhold anvendes til ledelse af primært etablererede virksomheder men dele af kursets værktøjer er også direkte anvendelige i opstartsvirksomheder.  

Indhold:
Kurset introducerer strategisk og organisatorisk analyse som redskaber til at udvikle virksomhedens forretningsmodel. Kurset er fokuseret på seks hovedemner:
 • Strategi og den strategiske ledelsesproces,
 • den eksterne og interne analyse,
 • valg af forretningsstrategier,
 • valg af virksomhedsstrategier,
 • strategisk organisationsdesign,
 • ledelse af organisationsforandringer samt
 • Præsentation af arbejde i workshops i plenum.

Målbeskrivelse:
Det er målet, at den studerende efter kurset har en sådan viden om de væsentligste teoridannelser og metoder indenfor strategi og organisation og færdighed i at anvende disse, at han eller hun med udgangspunkt i en beskrivelse af en konkret virksomhed/organisatorisk udfordring, f.eks. case, kan:
 • Redegøre for centrale begreber og metoder inden for strategi- og organisationslitteraturen til at løse den givne problemstilling.
 • Reflektere kritisk over gyldighed af begreber og metoder i relation til givne teoretiske og empiriske (praktiske) problemstillinger.
 • Anvende fagets begreber og metoder til empiriske observationer og analyser af udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger.
 • Udarbejde anbefalinger til meningsfulde forandringer i organisationens strategier og design på baggrund af analysernes resultater
 • Udarbejde en præsentation af analyseprocessen og resultater og præsentere denne.

Litteratur:
 • Barney, J. & Hesterly, W.S. (2012). Strategic Management and Competitive Advantage: international version. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Limited.
 • Jones, G. (2013). Organizational Theory, Design, and Change. Global Edition, 6.ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Limited.

Undervisningstidspunkt:
Forår.

Skemalagt undervisning:
5 timers forelæsninger pr. uge (3+2 timer) i 15 uger.

Undervisningsform:
Den studerende forventes at oparbejde viden om fagets emner gennem selvstændige studier af litteratur. Fagets overordnede formål søges opnået gennem forelæsninger og workshops med forberedte cases og opgaver uden forberedelse på udvalgte steder i forelæsningsrækken.

Forelæsningerne skal støtte den studerendes oparbejdelse af viden om fagets begreber, teorier og metoder. Dette sker gennem løbende dialog med og inddragelse af kursisterne, der derfor forventes at være godt forberedt og beredvillig til at deltage i kursets aktiviteter.

Kursets workshops med case-arbejde har til formål at støtte de studerendes færdighed i at udvælge og anvende fagets begreber, teorier og metoder på konkrete problemstillinger. Kursets workshops fungerer ligeledes som løbende forberedelse til eksamen.  

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Forelæsninger: 75 timer.
Forberedelse til forelæsninger/pensumlæsning: 111 timer.
Forberedelse til workshops: 30 timer
Forberedelse til rapport: 10 timer
Forberedelse til eksamen: 40 timer.
Eksamen: 4 timer.
I alt: 270 timer.

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni.
Omprøve i august.

Tilmelding til faget automatisk en tilmelding til ordinær prøve i faget. Framelding kan ikke finde sted. Deltager den studerende ikke i prøven er der brugt et prøveforsøg.

Prøveformen ved omprøven kan blive ændret af studienævnet. En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.

Eksamensbetingelser:
De studerende skal udarbejde og bestå en tre-siders individuel rapport på baggrund af deres arbejde i kursets workshops. Detaljerne til krav til rapportens indhold vil fremgå af oplægget, der udleveres via SDU-Assignment i kursets sidste del. Fagnummer (8812722). Opgaven bedømmes efter bestået/ikke bestået.

Hvis eksamensbetingelsen ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i den ordinære prøve og et prøveforsøg er brugt. Opfyldelse af eksamensbetingelsen kan kun ske inden den ordinære prøve. Deltagelse i omprøven kræver derfor at eksamensbetingelsen er opfyldt inden den ordinære prøve.

Varighed: 1 uge.
Sted: Hjemmeopgave.
Internetadgang: Nødvendigt.
Udlevering af opgave: Kursets side i Blackboard.
Indlevering af besvarelse: Kursets side i Blackboard.
Omfang: Ikke angivet.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Prøveform til eksamensbevis:
Skriftlig (PC).

Supplerende information til prøveform:
Varighed: 4 timer.
Sted: Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk.
Internetadgang: Nødvendigt.
Udlevering af opgave: Fysisk i eksamenslokalet.
Indlevering af besvarelsen: Via SDU-assignment i kursets side i Blackboard.
Omfang: Max. 10 sider.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Studier:
Erhvervsøkonomi, HA - International Business
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Strategisk Kommunikation
6. semester, valgfag. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Markedsføringsøkonomer
Alle semestre, valgfag. Udbydes i: Odense
Almen Erhvervsøkonomi (HA) - meritordning
1. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Erhvervsøkonomi, HA - Generel erhvervsøkonomi
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Slagelse
Erhvervsøkonomi, HA - Sports- og eventmanagement
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Slagelse