Metode 1 for sidefagsstuderende / Methodology 1 for Social Science minor

Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 87016201.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 5 ECTS / 0.083 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 87016212, 87016202.Godkendt: 19-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Johannes Michelsen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Have kendskab til videnskabsteoretiske problemstillinger og metodespørgsmål svarende til et eller flere semestres undervisning på bachelorniveau i et centralfag.

Formål og sigte:
Faget har til formål at give den studerende et indledende kendskab til centrale begreber og debatter i samfundsvidenskabelig metode.

Dette er vigtigt i forhold til:
- at forstå og orientere sig i den forskning, som de studerende bliver præsenteret for i deres videre samfundsfaglige studier
- at kunne ræsonnere, argumentere og formidle i en samfundsvidenskabelig sammenhæng
- at kunne forestå undervisning i samfundsfaglig opgaveskrivning på gymnasieniveau

Specifikt giver faget et fagligt grundlag for at følge faget Metode 3 på sidefagsuddannelsen i Samfundsfag (kandidat).

I forhold til studiets kompetenceprofil er fagets fokus at give viden om:
- Grundlæggende metodiske tilgange i samfundsvidenskaben
- Videnskabelige problemstillinger og hypoteser, og typer af spørgsmål (deskriptive/analytiske)
- Videnskabelig begrebsdannelse, operationalisering og argumentation.
- Forklaringstyper og forklaringsmodeller.
I forhold til studiets kompetenceprofil er fagets fokus at give færdigheder i:
- At ræsonnere, argumentere og formidle i en videnskabelig sammenhæng og formidle til fagfæller/ikke fagfæller
- At vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger
- At opstille og begrunde forskningsdesigns
I forhold til studiets kompetenceprofil er fagets fokus at give kompetencer til at den studerende skal  kunne
- håndtere samfundsvidenskabelige problemstillinger i studie- og arbejdssammenhænge herunder varetage undervisningssituationer
- indgå i et fagligt/tværfagligt samarbejde


Indhold:
Samfundsvidenskabelig metode læres primært ved at blive anvendt i praksis. Derfor søges fagets formål opnået ved løbende at kombinere en faglig introduktion til samfundsvidenskabelig metode (empiri/teori, kvalitative/ kvantitative tilgange, induktion/deduktion, validitet, reliabilitet og repræsentativitet i undersøgelser, operationalisering og hypotesetest) med øvelser og skriftlige opgaver, der giver praktiske erfaringer med at anvende videnskabelige metoder inden for samfundsvidenskaberne.


Målbeskrivelse:
For at opnå fagets formål, er undervisningen opbygget således, at de studerende til slut:
Demonstrerer viden om:
- Grundlæggende metodiske traditioner og problemstillinger i samfundsvidenskaben
- Videnskabelig begrebsdannelse, og argumentation.
- Videnskabelige problemstillinger og hypoteser, og typer af spørgsmål (deskriptive/analytiske)
- Forklaringstyper og forklaringsmodeller
Demonstrerer færdigheder i:
- At vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger af samfundsvidenskabelig art selvstændigt og kritisk i et metodemæssigt perspektiv
- At kunne redegøre for og diskutere centrale metodiske positioner/ debatter inden for samfundsvidenskaberne og kunne forholde sig selvstændigt og kritisk til disse.
- At kunne redegøre for og problematisere metodiske forudsætninger i samfundsvidenskabelige undersøgelser.

Litteratur:
Andersen, Lotte Bøgh, Kasper Møller Hansen & Robert Klemmensen (red.) (2012): Metoder i statskundskab. 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag, kapitlerne 1-6, 12-14 og 19.
Jacobsen, Michael Hviid, Kasper Lippert-Rasmussen & Peter Nedergaard (red.) (2015): Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning. 3. udgave. København: Hans Reitzels Forlag, kapitlerne 2-4, 6-7, 9, 14 og 16.
Dertil kommer yderligere materiale, der vil blive gjort tilgængeligt via Blackboard. , i alt ca. 450 sider


Undervisningstidspunkt:
Forår

Skemalagt undervisning:
10 ugentlige lektioner á 2x45 minutter
1 seminardag á 7x45 minutter med gruppediskussioner og gruppevejledning. Seminardagen søges afviklet i relation til en undervisningsgang i faget Almen Statskundskab.

Undervisningsform:
Lektionerne vil bestå af forelæsninger med udgangspunkt i pensum suppleret med deltagernes aktive deltagelse i diskussioner og små øvelser. På seminardagen vil der blive taget udgangspunkt i en forelæsning i et andet fag på samfundsfagsuddannelsen – helst inden for faget Almen Statskundskab. Forelæsningen efterfølges af en faglig diskussion og opgavespecifik vejledning af de studerende i mindre grupper. Som et centralt og integreret led i forståelsen af den praktiske anvendelse af samfundsvidenskabelig metode, knyttes der én skriftlig opgave til seminardagen. Derudover skrives der undervejs i forløbet to mindre opgaver. Seminardagsopgaven udgør sammen med de to andre opgaver tilsammen fagets eksamensbetingelse.  Alle opgaverne skal afleveres løbende i en foreløbig udgave og vil hver især modtage skriftlig feed back inden eksamen. Til eksamen afleveres de tre opgaver samlet i revideret form.

Underviser:  Johannes Michelsen

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer (forelæsning, seminardag samt vejledning/feed back)
30
Forberedelse (læsning)
60
Opgaveskrivning (eksamen)
45
Total
135

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen består af hjemmeopgave med afleveringsdato i juni med omprøve i august. De nærmere datoer vil fremgå af eksamensplanen.

Tilmelding til faget er automatisk en tilmelding til ordinær eksamen i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.

Eksamensbetingelser:
De tre delopgaver skal afleveres i foreløbig form til de fastsatte frister. Der er ingen genafleveringsmulighed.

Deltagelse i seminardagen er obligatorisk, idet seminardagsopgaven ikke kan afleveres uden at man har deltaget i seminardagen. Seminardagsopgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 5 deltagere. For gruppeopgaver skal det tydeligt fremgå, hvem der har skrevet hvilke dele.

Seminardagsopgavens omfang kan – uanset om den skrives individuelt eller i grupper - maksimalt udgøre 10 sider á 2.400 anslag inklusiv mellemrum, bilag og noter, men eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste.

De to øvrige opgaver skrives individuelt, og må maksimalt fylde 5 sider pr. opgave á 2.400 anslag inklusiv mellemrum, bilag og noter, men eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste. De tre opgaver bedømmes samlet som bestået/ ikke-bestået (87016212).

Prøveform til eksamensbevis:
Hjemmeopgave

Supplerende information til prøveform:
De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en eksamen, der tilrettelægges som:
Varighed: Hjemmeopgave (87016202)
Sted: Hjemmeopgave
Internetadgang: Nødvendig
Udlevering af opgaven: Kursets side i Blackboard
Indlevering af besvarelse: Gennem SDU Assignment i kurset i Blackboard
Omfang: Der er tale om en samlet aflevering af reviderede udgaver af de tidligere afleverede obligatoriske opgaver. Til eksamen afleverer hver gruppedeltager et eksemplar af gruppeopgaven, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der har skrevet hvilke dele.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt

Studier:
Samfundsfag (tilvalg BSc)
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense