International politik og organisation / International Relations

Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 9305261.
Undervisningssprog: Engelsk.ECTS / belastning: 15 ECTS / 0.250 årsværk.
Eksamenssprog: 0.
Eksamensaktivitetsnr.: 9305292, 9305282, 9305262.Godkendt: 19-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Ekstern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Vincent Keating, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Indledende statskundskab
Formål og sigte:
International politik (IP) er en central og nødvendig dimension af det samlede studie af politik. IP er den del af politologien, der studerer politiske relationer mellem stater og andre aktører på tværs af grænser og vedrørende lokale, regionale, internationale eller globale forhold. Formålet med faget er at give den studerende indsigt i den international politiks strukturer, institutioner, aktører og processer samt et grundlæggende kendskab til centrale begreber, teorier og analysemåder i studiet heraf. For at tilvejebringe denne indsigt indeholder faget desuden væsentlige historiske komponenter. Det tilsigtes, at den studerende på den baggrund er i stand til at forholde sig analytisk og kritisk til klassiske og aktuelle problemstillinger i international politik.

Indhold:
- International politiks karakteristika og ordensprincipper i historisk perspektiv, herunder udviklingen af den moderne stat, forskellene til imperial orden, samt de senere udfordringer til den moderne interstatslige politik
- Klassiske beskrivelser og analyser af international politik
- Den akademiske disciplin International Politiks (IP) fremvækst og udvikling
- IP-teori i det 20. århundrede, herunder særligt varianter af liberalisme, realisme, marxisme og konstruktivisme.
- Problemstillinger vedr. årsager til krig, muligheder for fred og samarbejde, staters sikkerhed, betydningen af suverænitet, forskellige politiske organisationsprincippers styrker og svagheder, international organisationers formål, opbygning og betydning for international politik, samt udenrigspolitikkens natur og determinanter

Målbeskrivelse:
Målet med undervisningen i international politik og organisation er, at den studerende:
- kan beskrive relevante organisationsformer, institutioner, praksisser og udviklingstendenser i historisk og aktuel international politik
- kan redegøre for centrale begreber, teorier og analysemåder i studiet af international politik (herunder studiet af udenrigspolitik)
- kan sammenligne og problematisere forskellige teorier om og analyser af international politik
- kan diskutere vigtige problemstillinger i international politik med henvisning til relevante teorier 
- i nogen udstrækning kan nuancere, kritisere og reflektere over forskellige teoretiske perspektiver.

Litteratur:
Anslået omfang: 1500 sider.
Der anvendes et par grundbøger, som den studerende skal anskaffe sig. Herudover vil pensum bestå af artikler og (uddrag af) bøger der er tilgængelige for studerende på SDU gennem bibliotekets databaser og samlinger.
Der udarbejdes en detaljeret undervisningsplan, hvor pensum til hver enkelt forelæsning udspecificeres. Undervisningsplanen indeholder desuden en kort beskrivelse af de enkelte forelæsningers hovedtræk, en række spørgsmål til diskussion i læsegrupper samt forslag til supplerende litteratur.

Undervisningstidspunkt:
Forår
Skemalagt undervisning:
22 forelæsninger af 2 timer fordelt over forårssemestret. Hertil 10 øvelsesgange af 2 timer med instruktor, hvor den studerende er placeret på et øvelseshold.

Undervisningsform:
Der opfordres til, at de studerende selv danner og gør brug af læsegrupper. Desuden opfordres de studerende til at holde sig orienteret i internationale forhold og læse udenrigssiderne i mindst en avis dagligt. Der undervises på engelsk, men både skriveøvelser og eksamensopgaven kan skrives på engelsk eller dansk.

Aktivitet
Timer
Konfrontationstimer (forelæsning, holdtimer)
44
Forberedelse
235
Øvelsestimer
30
Opgaveskrivning
25
Kommentering på andres opgaver
8
Eksamensforberedelse
40
Eksamen
23
Total
405

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni med omprøve i august.

Tilmelding til faget er automatisk en tilmelding til ordinær eksamen i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.


Eksamensbetingelser:
For at kunne gå til eksamen skal den studerende have afleveret og bestået to indlagte skriveøvelser, der har til formål at styrke den studerendes skriftlige fremstilling og analytiske evner. Opgaverne skal samtidig opøve evnen til at give feedback på andres arbejde, hvorfor hver studerende efter opgaveaflevering skal vurdere og kommentere et antal opgaver.
Afleveringstidspunkterne er tilpasset undervisningen i forårssemestret. Opgaver der indleveres men ikke bestås kan genindleveres én gang. Afleveringstidspunkt for genindlevering fastsættes af underviseren.
Ved sygdom eller lignende kan underviseren give dispensation til studerende, der henvender sig før afleveringsfristen. En dispensation tæller imidlertid som en indlevering og der er derfor i tilfælde af dispensation kun mulighed for én yderligere indlevering af den pågældende opgave.
Øvrig information fremgår af undervisningsplanen.

Prøveform til eksamensbevis:
Take-home. 

Supplerende information til prøveform:
Take-home eksamen. Eksamen er ekstern bedømt efter 7-trinsskalaen.

Varighed: 53-timer - eksamensdatoer vil fremgå af eksamensplanen.
Sted: Hjemmeopgave
Internetadgang: Nødvendig
Udlevering af opgaven: Kursets side i blackboard
Indlevering af besvarelse: Gennem SDUassignment i kurset i Blackboard
Omfang: Der er følgende begrænsning på besvarelsens omfang målt i tegn inkl. mellemrum: Opgaven må maximalt fylde 6 sider á 2400 anslag. Ved beregning af anslag medtages mellemrum, bilag og noter. Litteraturliste og en evt. indholdsfortegnelse medregnes ikke. Overskrides omfanget kan opgavebesvarelsen afvises. Antal anslag skal angives på opgavens forside.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Studier:
Statskundskab (BSc)
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Samfundsfag (BSc)
4. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Samfundsfag (tilvalg BSc)
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense