Politisk teori / Political Theory

Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier, Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 87016301.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 10 ECTS / 0.167 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 87016302.Godkendt: 19-09-17.
Periode: Forårssemestret 2018.
Censur: Intern censur.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Udbydes i: Odense.

Fagansvarlig:
Robert Klemmensen, Institut for Statskundskab.

Forudsætninger:
Ingen.
Formål og sigte:
Faget tilstræber en forståelse af de normative dimensioner af politik og hvori det politiske består som en praksisform. Fagets formål er, at give de studerende et grundlæggende kendskab til politisk teori og den idehistorie, der tilsammen udgør den vestlige idepolitiske tradition. Heri er inkluderet kendskab til de centrale begreber, teorier og analysemåder, der anvendes indenfor klassisk og moderne politisk teori. Det tilstræbes, at den studerende på den baggrund er i stand til at forholde sig analytisk og kritisk til klassiske og moderne politiske teorier og de problemstillinger, der er knyttet hertil.  

Indhold:
- Gennemgang af centrale opfattelser af det politiske som praksisform
- Gennemgang af såvel klassiske som moderne politiske teorier, specielt med henblik på liberalisme, konservatisme og marxisme/socialisme
- Centrale problemstillinger indenfor klassiske og moderne politisk teori, herunder normative forestillinger om samfundet og mennesket

Målbeskrivelse:
Målet med undervisningen er, at den studerende
- Kan redegøre for og beskrive relevante klassiske og moderne teorier *
- Kan sammenligne og diskutere forskellige teorier og analyser af de normative aspekter i politisk teori
- Kan diskutere vigtige problemstillinger i politisk teori med henvisning til relevante teorier
- Kan udvise en vis grad af selvstændig refleksion og teoretisering over udvalgte emner og perspektiver og derigennem nuancere og kritisere disse perspektiver.
- Kan anvende klassiske og moderne politiske teorier på aktuelle emner

Litteratur:
Materialesamling af relevante tekster. Indeholder kapitler fra lærebøger og original litteratur. Samlet sideantal ca. 1200 sider.


Undervisningstidspunkt:
Forår
Skemalagt undervisning:
2 forelæsnings- og 2 øvelsestimer pr. uge i 15 uger.

Undervisningsform:
Undervisningen finder sted i forelæsningsformat samt i øvelsestimer, som ved hjælp af spørgsmål formuleret af underviser går i dybden med de i forelæsningen behandlede emner

Underviser: Robert Klemmensen.

Aktiviteterne fordeler sig på følgende områder:
Forelæsninger: 30
Holdundervisning: 30
Forberedelse (forelæsning):95
Forberedelse (holdunderv.):90
Eksamensforberedelse:24
Eksamen:1
I alt: 270 timer

Eksamenstidspunkt:
Ordinær eksamen i juni med omprøve i august.

Tilmelding til faget er automatisk en tilmelding til ordinær eksamen i faget. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Universitetet kan dispensere fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Prøve- og bedømmelsesform kan ændres ved omprøve.


Eksamensbetingelser:
Ingen

Prøveform til eksamensbevis:
Mundtlig på baggrund af oplæg

Supplerende information til prøveform:
Mundtlig eksamen (87016302) på baggrund af 2 siders oplæg indenfor de på faget udstukne rammer for opgaven.

Varighed: 20 min. uden forberedelse.

Studier:
Statskundskab (BSc)
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Samfundsfag (BSc)
2. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Samfundsfag (tilvalg BSc)
6. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense